Uchwała Nr 6.34.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 02 czerwca 2015 roku

                                                                                                 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2014 rok, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej  i Regionalnej Izby Obrachunkowej postanawia:

§ 1. Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czyże, wywieszeniu na tablicy informacyjnej urzędu oraz podaje się do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-06-03

Data modyfikacji: 2015-06-03

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-06-03