Uchwała Nr 7.38.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia  15 września 2015 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285; z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Powołać doraźną komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1) Wiera Jednoczko       – przewodnicząca

2) Jolanta Jakoniuk       – członek

3) Bazyli Gawryluk        – członek

4) Piotr Janczuk                        – członek

5) Agnieszka Kuprianowicz        – członek

§ 2. Przedmiotem działania komisji będzie przeprowadzenie inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przewidzianego do komunalizacji.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 15.70.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-09-15

Data modyfikacji: 2015-09-15

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-09-15