Uchwała Nr 9.46.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532,1117,1130,1190, 1269,1358) Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów  i wydatków o 24 897 zł  oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zaktualizować załącznik „ Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2015 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.  Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem  7 720 430,02 zł, w tym: 

1) dochody bieżące – 6 574 485,02 zł 

2) dochody majątkowe – 1 145 945 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 8 000 430,02  zł, w tym: 

1) wydatki bieżące – 6 188 329,02 zł 

2) wydatki majątkowe –  1 812 101  zł. 

§ 5.   Deficyt budżetu gminy w wysokości 280 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady 

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-12-29