Uchwała Nr 9.50. 2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Czyże w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Czyże wyraża wolę kontynuowania członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" oraz deklaruje udział w tworzeniu i realizacji wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB” na lata 2014-2020.

§ 2. Gminę Czyże w Lokalnej Grupie Działania "Puszcza Białowieska" reprezentuje Wójt Gminy Czyże lub osoba przez niego upoważniona.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 35.182.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie członkostwa Gminy Czyże w Lokalnej Grupie Działania – Puszcza Białowieska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-12-30

Data modyfikacji: 2015-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-12-30