Uchwała Nr 9.51.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, zm. poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie za kwotę 7000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych) od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce do zasobu Gminy Czyże nakładów w postaci budynku po zlewni mleka w miejscowości Hukowicze wraz z prawem wieczystego użytkowania działki oznaczonej nr geodezyjnym 304/3 o powierzchni 0,0734 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-12-30

Data modyfikacji: 2015-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-12-30