Uchwały 2018

Nr 36.177.2018 z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czyże.

Nr 36.176.2018 z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Nr 36.175.2018 z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

 

Nr 35.174.2018 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Czyże

Nr 35.173.2018 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021

Nr 35.172.2018 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Nr 34.171.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

Nr 34.170.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże

Nr 34.169.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czyże

Nr 34.168.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Nr 33.167.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Nr 33.166.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czyże

Nr 33.165.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 

Nr 32.164.2018 z dnia 29 maja2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Czyże

Nr 32.163.2018 z dnia 29 maja2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Nr 32.162.2018 z dnia 29 maja2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże

Nr 32.161.2018 z dnia 29 maja2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

 

Nr 31.160.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 30.155.2018 Rady Gminy Czyże z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Czyżach

Nr 31.159.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże na lata 2017-2020”

Nr 31.158.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Czyże

 

Nr 30.157.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże w obrębie ewidencyjnym Morze

Nr 30.156.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże w obrębie ewidencyjnym Morze

Nr 30.155.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Czyżach

Nr 30.154.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Nr 30.153.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2018 roku”

Nr 30.152.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017rok

Nr 30.151.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021

Nr 30.150.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Nr 29.149.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2019”

Nr 29.148.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Nr 29.147.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Nr 29.146.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Nr 29.145.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie funduszu sołeckiego.

Nr 29.144.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże.

Nr 29.143.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Uchwały 2017

Nr 28.142.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Czyże.

Nr 28.141.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”.

Nr 28.140.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czyże na lata 2013-2020”.

Nr 28.139.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Nr 28.138.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2018 .

Nr 28.137.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021.

Nr 28.136.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

 

Nr 27.135.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Czyże do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.

Nr 27.134.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże”.

Nr 27.133.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Nr 27.132.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czyżach w Szkołę Podstawową w Czyżach

Nr 27.131.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże

Nr 27.130.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2017-2022

Nr 27.129.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Nr 26.128.2017 z dnia 26 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr 25.123.2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże

Nr 26.127.2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Nr 26.126.2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Czyże

Nr 26.125.2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

 

Nr 25.124.2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Nr 25.123.2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże

Nr 25.122.2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Nr 25.121.2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmian Statutu Gminy Czyże

Nr 25.120.2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/162/10 Rady Gminy Czyże z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

 

Nr 24.119.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr 24.118.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Hajnowskiego

Nr 24.117.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Nr 23.116.2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020

Nr 23.115.2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Nr 23.114.2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże

Nr 23.113.2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

 

Nr 22.112.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr 21.105.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Nr 22.111.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr 10.62.2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr 22.110.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

 

Nr 21.109.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadań statutowych

Nr 21.108.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2017 roku”

Nr 21.107.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże

Nr 21.106.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punków i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czyże

Nr 21.105.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Nr 21.104.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020

Nr 21.103.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Nr 21.102.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok

 

Nr 20.101.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Nr 20.100.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny “Program opieki nad dzieckiem i rodziną dla Gminy Czyże na lata 2017-2019”

Nr 20.99.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie funduszu sołeckiego

Nr 20.98.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże

Nr 20.97.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże

 

Nr 19.96.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Czyże na lata 2017 – 2020

Nr 19.95.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki”

  Uchwały 2016

Nr 18.94.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże

Nr 18.93.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”

Nr 18.92.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2017

Nr 18.91.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020

Nr 18.90.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Nr 17.89.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Nr 17.88.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

Nr 17.87.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Nr 17.86.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021

 

Nr 16.85.2016 z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

Nr 16.84.2016 z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Czyże

Nr 16.83.2016 z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie opłaty targowej

Nr 16.82.2016 z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Nr 16.81.2016 z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

 

Nr 15.80.2016 z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie intencji Rady Gminy Czyże przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”

Nr 15.79.2016 z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Nr 15.78.2016 z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

 

Nr 14.77.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

Nr 14.76.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

 

Nr 13.75.2016 z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

Nr 13.74.2016 z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Nr 13.73.2016 z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże

Nr 13.72.2016 z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

 

Nr 12.71.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Nr 12.70.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

 

Nr 11.69.2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

Nr 11.68.2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017”

Nr 11.67.2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019

Nr 11.66.2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Nr 11.65.2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok

 

Nr 10.64.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie przejęcia od Gminy Narew zadania publicznego zarządzania drogą gminną

Nr 10.63.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Nr 10.62.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr 10.61.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki”

Nr 10.60.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Lady”

Nr 10.59.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże”

Nr 10.58.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże

Nr 10.57.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Czyżach prowadzonych przez Gminę Czyże

Nr 10.56.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2016 roku”

Nr 10.55.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie funduszu sołeckiego

Nr 10.54.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

 

  Uchwały 2015

Nr 9.53.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji

Nr 9.52.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Nr 9.51.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czyże

Nr 9.50.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Czyże w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"

Nr 9.49.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”

Nr 9.48.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2016

Nr 9.47.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019

Nr 9.46.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Nr 8.45.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji

Nr 8.44.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Nr 8.43.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże

Nr 8.42.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej

Nr 8.41.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Nr 8.40.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Nr 8.39.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

Nr 7.38.2015 z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej

Nr 7.37.2015 z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025

Nr 7.36.2015 z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Nr 6.35.2015 z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Nr 6.34.2015 z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże

Nr 6.33.2015 z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

 

Nr 5.32.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czyże na lata 2015-2018

Nr 5.31.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

Nr 5.30.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czyże w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Nr 5.29.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Nr 5.28.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
zmieniająca w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże

Nr 5.27.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże

 

Nr 4.26.2015 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże

Nr 4.25.2015 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Nr 4.24.2015 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Nr 4.23.2015 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025

Nr 4.22.2015 z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Nr 3.21.2015 z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”

Nr 3.20.2015 z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2015 roku

Nr 3.19.2015 z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie funduszu sołeckiego

 

Uchwały 2014

 

Nr 2.18.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże

Nr 2.17.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na przebudowę schodów wejściowych i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Cerkwi p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie

Nr 2.16.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 2.15.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Nr 2.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 2.13.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Nr 2.12.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniająca w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Nr 2.11.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2015

Nr 2.10.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025

Nr 2.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Nr 1.8.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże

Nr 1.7.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Nr 1.6.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

Nr 1.5.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

Nr 1.4.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia liczby i rodzajów komisji stałych oraz określenia ich przedmiotu działania

Nr 1.3.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Nr 1.2.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czyże

Nr 1.1.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czyże

 

 

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2010-2014

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2006-2010

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2002-2006

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2003-10-08

Data modyfikacji: 2018-10-19

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2003-10-08