Uchwały 2019

Nr IX/69/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże”.
Nr IX/68/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czyże przez Gminę Narew.

Nr IX/67/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  
Nr VII/65/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Narew przez Gminę Czyże.

Nr VII/64/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania przez Gminę Narew Gminie Czyże zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach będących mieszkańcami Gminy Narew.

Nr VII/63/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyże od dnia 1 września 2019 r.

Nr VII/62/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019 - 2022

Nr VII/61/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Nr VII/60/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Nr VII/59/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

 

Nr VI/58/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże.

Nr VI/57/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Nr VI/56/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Czyże dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

Nr VI/55/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże za 2018 rok.

Nr VI/54/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Nr VI/53/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czyże wotum zaufania.

Nr IV/52/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach za 2018 rok.

Nr IV/51/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2019 roku”.

Nr IV/50/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania przez Gminę Bielsk Podlaski Gminie Czyże zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach będących mieszkańcami Gminy Bielsk Podlaski.

Nr IV/49/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk Podlaski przez Gminę Czyże.

Nr IV/48/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Nr IV/47/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Zbucz.

Nr IV/46/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka.

Nr IV/45/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Szostakowo.

Nr IV/44/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Sapowo.

Nr IV/43/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Rakowicze.

Nr IV/42/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Podrzeczany.

Nr IV/41/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Osówka.

Nr IV/40/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Morze.

Nr IV/39/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Łuszcze.

Nr IV/38/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Leniewo.

Nr IV/37/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Lady.

Nr IV/36/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kuraszewo.

Nr IV/35/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kojły.

Nr IV/34/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Klejniki II.

Nr IV/33/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Klejniki I.

Nr IV/32/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień.

Nr IV/31/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Hukowicze.

Nr IV/30/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Czyże.

Nr IV/29/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie funduszu sołeckiego.

Nr IV/28/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok.

Nr IV/27/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019-2022.

Nr IV/26/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

   

Nr III/25/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

Nr III/24/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/23/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/22/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Czyże „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/21/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2018-2021.

Nr III/20/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Czyże.

Nr III/19/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
zmieniająca w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

Uchwały 2018

Nr II/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

Nr II/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych.

Nr II/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

Nr II/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”.

Nr II/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Czyże.

Nr II/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Nr II/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2019 .

Nr II/10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019-2022.

Nr II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

    

Nr I/8/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

Nr I/7/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska .

Nr I/6/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych .

Nr I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Nr I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

Nr I/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Nr I/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czyże.

Nr I/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czyże.

 

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2010-2014

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2006-2010

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2002-2006

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2003-10-08

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-08-09

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2003-10-08