Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2002-2006

 

2006

 

Nr XXV/160/06 z dnia 21 października 2006 r.
w sprawie Statutu Urzędu Gminy Czyże

Nr XXV/159/06 z dnia 21 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Nr XXIV/158/06 z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

Nr XXIV/157/06 z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

Nr XXIV/156/06 z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie zmian w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy  Czyże  na lata 2006 – 2012

Nr XXIV/155/06 z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Nr XXIV/154/06 z dnia  25 września 2006 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Gminy Orla

 

Nr XXIII/153/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Czyże

Nr XXIII/152/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czyże na lata 2006 – 2012

Nr XXIII/151/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

Nr XXIII/150/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze

Nr XXIII/149/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Nr XXII/148/06 z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Nr XXII/147/06 z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże

 

Nr XXI/146/06 z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy Czyże

Nr XXI/145/06 z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czyże

Nr XXI/144/06 z dnia  28 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok”

Nr XXI/143/06 z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

Nr XXI/142/06 z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok

Nr XXI/141/06 z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr XXI/140/06 z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czyże

 

2005

 

Nr XX/139/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Nr XX/138/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy deklaracji na podatki oraz informacji

Nr XX/137/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże

Nr XX/136/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Nr XX/135/05 z dnia  28 grudnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez Zespół Szkół w Czyżach

Nr XX/134/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Nr XX/133/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Nr XIX/132/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie powołania sekretarza gminy

Nr XIX/131/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie odwołania sekretarza gminy

Nr XIX/130/05 z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże

Nr XIX/129/05 z dnia  29 listopada 2005r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Czyże
Nr XIX/128/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji

Nr XIX/127/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie określenia  stawek podatku od nieruchomości

Nr XIX/126/05 z dnia z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od środków transportowych

Nr XIX/125/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Nr XVIII/124/05 z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Nr XVIII/123/05 z dnia 29 września 2005r.
w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań służących rozwojowi miejscowości Morze"

Nr XVIII/122/05 z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Czyże

Nr XVIII/121/05 z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Nr XVII/120/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Czyże

Nr XVII/119/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

Nr XVII/118/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

Nr XVII/117/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Nr XVI/116/05 z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację wsi Czyże.

Nr XVI/115/05 z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez Zespół Szkół w Czyżach.

Nr XVI/114/05 z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Nr XVI/113/05 z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

 

Nr XV/112/05 z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

Nr XV/111/05 z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok”

Nr XV/110/05 z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Nr XV/109/05 z dnia 24 lutego 2005r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Nr XV/108/05 z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok.

Nr XV/107/05 z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże.

Nr XV/106/05 z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże, oraz określenia granic ich obwodów.

Nr XV/105/05 z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Klejnikach w Szkołę Filialną w Klejnikach.

Nr XV/104/05 z dnia 24 lutego 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Czyże rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.

Nr XV/103/05 z dnia 24 lutego 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”

Nr XV/102/05 z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 

2004

 

Nr XIV/101/04/ z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Czyże.
Nr XIV/100/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Czyże rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.

Nr XIV/99/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”

Nr XIV/98/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Nr XIV/97/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Nr XIII/96/04 z dnia 7 grudnia 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu „Biblioteki Publiczne -Internet - Informacja- Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006”

Nr XIII/95/04 z dnia 7 grudnia 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Szkoły Podstawowej w Klejnikach w Szkołę Filialną w Klejnikach

Nr XIII/94/04 z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Nr XIII/93/04 z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr XIII/92/04 z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie podatku od środków transportowych

Nr XIII/91/04 z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Nr XIII/90/04 z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Nr XII/89/04 z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu „Biblioteki Publiczne -Internet - Informacja- Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006”

Nr XII/88/04 30 września 2004 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Szkoły Podstawowej w Klejnikach w Szkołę Filialną w Klejnikach

Nr XII/87/04 z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie powołania sekretarza gminy
Nr XII/86/04 z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie powołania skarbnika gminy

Nr XII/85/04 z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie odwołania skarbnika gminy

Nr XII/84/04 z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Nr XI/83/04 z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie odwołania sekretarza gminy

Nr XI/82/04 z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Czyże

Nr XI/81/04  z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czyże

Nr XI/80/04 z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r

 

Nr X/79/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu gminy Czyże podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

Nr X/78/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Nr X/77/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

Nr X/76/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok

Nr X/75/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania planu rozwoju lokalnego gminy Czyże

Nr X /74 /04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Nr X/73/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy

Nr IX/72/04 z dnia  6 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok"

Nr IX/71/04 z dnia 6 lutego 2004 r.
w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa

Nr IX/70/04 z dnia 6 lutego 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych

Nr IX/69/04 z dnia 6 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

 

2003

 

Nr VIII/68/03 z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Nr VIII/67/03 z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach do wydawania decyzji administracyjnych

Nr VIII/66/03 z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach do wydawania decyzji administracyjnych

Nr VIII/65/03 z dnia  9 grudnia 2003 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Nr VIII/64/03 z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże
Nr VIII/63/03 z dnia  9 grudnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych
Nr VIII/62/03 z dnia  9 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Nr VIII/61/03 z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatki oraz informacji

Nr VIII/60/03 z dnia  9 grudnia 2003 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Nr VIII/59/03 z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Nr VIII/58/03 z dnia  9 grudnia  2003 r.
w sprawie opłaty administracyjnej

Nr VIII/ 57/03 z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr VIII/56/03  z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Nr VIII/55/03  z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r

 

NR VII/54/03 z dnia 07 września 2003 r.
w sprawie obsługi bankowej budżetu gminy Czyże

Nr VII/53/03 z dnia 7 września 2003 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Nr VII/52/03 z dnia 7 września 2003 r.
w sprawie wyboru ławników.

Nr VII/51/03 z dnia 7 września 2003 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Nr VII/50/03 z dnia 07 września 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

 

Nr VI/49/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie zwrotu kosztów za używanie własnego pojazdu samochodowego do celów służbowych  przez Wójta Gminy.                           

Nr VI/48/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Czyżach.

Nr VI/47/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Nr VI/46 /03 z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Nr VI/45/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych.

Nr VI/44/03 z dnia 30 czerwca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 

Nr V/43/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "GREEN WAY".

Nr V/42 /03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże.

Nr V/41/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
xw sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy.

Nr V/40/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku

NR V/39/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S. A w Białymstoku
Nr V/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Nr V/37/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom szkół.

Nr V/36/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów.

 

Nr IV/35/03 z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Nr IV/34/03 z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie powołania skarbnika gminy.

Nr IV/33/03 z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czyże.

Nr IV/32/03 z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Nr III/31/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Czyże.

Nr III/30/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Czyże.

Nr III/ 29/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Nr III/28/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatki oraz informacji.

Nr III/27/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.

Nr III/26/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

Nr III/25/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Czyżach.

Nr III/24/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czyżach.

Nr III/23/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Nr III/22/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie stawki opłaty prolongacyjnej.

Nr III/21/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji.

Nr III/20/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Nr III/19/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

 

2002

 

Nr II/18/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

Nr II/17/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

Nr II/16/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2002 rok.

Nr II/15/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nr II/14/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czyże miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Nr II/13/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).

Nr II/12/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatki oraz informacji.
Nr II/11/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Nr II/10/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok i zwolnień w tym podatku.

Nr II/9/02 z dnia 04 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy Czyże.

 

Nr I/8/02 z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Nr I/7/02 z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży.

Nr I/6/02 z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Nr I/5/02 z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych.

Nr I/4/02 z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czyże.

Nr I/3/02 z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby i rodzajów komisji stałych oraz określenia ich przedmiotu działania.

Nr I/2/02 z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czyże.

Nr I/1/02 z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czyże.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2006-11-27

Data modyfikacji: 2006-11-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2006-11-27