Uchwała Nr 4.26.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Ustalić dietę sołtysom wsi w wysokości 50,00 zł.

§ 2. Dieta przysługuje za udział w sesjach Rady Gminy.

§ 3. W przypadku gdy sołtys wsi jest jednocześnie radnym Rady Gminy przysługuje jedna dieta korzystniejsza.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy Czyże z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-03-27

Data modyfikacji: 2015-03-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-03-27