KOMUNIKAT
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach

KOMUNIKAT
o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w Białymstoku w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czyże w okręgu wyborczym nr 7 zarządzonych na dzień 10 stycznia 2010 r

 

Obwieszczenie 

Uzupełniające wybory samorządowe                                                    

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

Zarządzenie Nr 120/09
Wojewody Podlaskiego
z dnia 13 października 2009 r.
 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czyże.
 
Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Białymstoku zarządza się, co następuje:
§1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czyże w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 7.
§ 2. W okręgu wybiera się 1 radnego.
§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 10 stycznia 2010 roku.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wojewoda Podlaski
Maciej Żywno
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 120/09
Wojewody Podlaskiego
z dnia 13.10.2009 r.
KALENDARZ WYBORCZY
 
 
Termin wykonania czynności wyborczej
Treść czynności
do 11 listopada 2009 r.
• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czyże w okręgu wyborczym Nr 7
do 21 listopada 2009 r.
• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
do 21 listopada 2009 r.
• zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 23 listopada 2009 r.
• zgłoszenie kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej
do 26 listopada 2009 r.
• powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach
do 11 grudnia 2009 r. do godz.2400
• zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych
do 11 grudnia 2009 r.
• zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej
do 20 grudnia 2009 r.
• powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą obwodowej komisji wyborczej
do 20 grudnia 2009 r.
• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 26 grudnia 2009 r.
• rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na   radnych   zawierających   numery   list,   dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 27 grudnia 2009 r.
• sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Czyżach
8 stycznia 2010 r. godz. 2400
•   zakończenie kampanii wyborczej
9 stycznia 2010 r.
• przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
10 stycznia 2010 r. 6oo- 20oo
 
• głosowanie

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-05-10

Data modyfikacji: 2010-05-10

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-05-10