OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Czyże

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Czyże


UCHWAŁA Nr 6/2014

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W CZYŻACH

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zmianami) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Czyże w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.: w składzie zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Komisji

Plewa Walentyna                                               ………………………………….

Zastępca Przewodniczącego      

Biedrycka Irena                                                ………………………………….

Członkowie:

1) Chilimoniuk Jan                                             ………………………………….

2) Kazimiruk Maria                                            ………………………………….

3) Łobuziński Jan                                               ………………………………….

4) Peszko Mirosława                                          ………………………………….

5) Tomaszuk Małgorzata                                    ………………………………….

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 6/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach

z dnia 22 października 2014 r.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czyżach,

adres siedziby komisji: Sala konferencyjna Nr 4 w Urzędzie Gminy Czyże Czyże 98

1.     Helena Korzunowicz – zam Lady - KWW Nasza Gmina Czyże

2.     Helena Jakoniuk – zam. Szostakowo – KW PSL

3.     Jarosław Bielkiewicz – zam. Czyże – KKW SLD Lewica Razem

4.     Jan Ostapczuk – zam. Czyże KWW Porozumienie Samorządowe  Ziemia Hajnowska

5.     Krzysztof Jerzy Onchimiuk – zam. Osówka – KWW Platforma Samorządowa

6.     Eugeniusz Tomaszuk – zam. Zbucz - KW PiS

7.     Helena Wasiluk Przewodniczący Komisji – zam. Czyże– KW PO RP

8.     Irena Romaniuk Zastępca Przewodniczącego – zam. Zbucz - KWW Decydujmy Razem

9.     Maria Konach – zam. Hajnówka – Wójt

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klejnikach ,

adres siedziby komisji: Świetlica Wiejska w Klejnikach Klejniki 51

1. Nadzieja Karczewska Zastępca Przewodniczącego – zam. Klejniki - KWW Nasza Gmina Czyże

2. Bożena Fiedoruk – zam. Klejniki – KW PSL

3. Justyna Topolańska – zam. Klejniki– KKW SLD Lewica Razem

4. Angelika Kuprianowicz – zam. Sapowo KWW Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska

5. Ewa Parfieniuk – zam. Klejniki– KWW Platforma Samorządowa

6. Marcin Maciej Szarmach – zam. Szostakowo- KW PiS

7. Irena Łobuzińska Przewodniczący Komisji – zam. Kuraszewo– KW PO RP

8. Jerzy Iwaniuk – zam. Sapowo- KWW Decydujmy Razem

9. Joanna Białowieżec – zam. Czyże– Wójt

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kuraszewie ,

adres siedziby komisji:  Świetlica Wiejska w Kuraszewie Kuraszewo 14A

1. Cezary Janusz Miczejko Przewodniczący Komisji – zam. Wieżanka - KWW Nasza Gmina Czyże

2. Katarzyna Nesteruk – zam. Kuraszewo – KW PSL

3. Michał Nikołajuk – zam. Kuraszewo – KKW SLD Lewica Razem

4. Ludmiła Dmitruk – zam. Kuraszewo KWW Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska

5. Nina Grygoruk – zam. Kuraszewo– KWW Platforma Samorządowa

6. Lucyna Szarmach Zastępca Przewodniczącego – zam. Szostakowo- KW PiS

7. Jan Oniszczuk – zam. Kuraszewo– KW PO RP

8. Helena Zabrocka – zam. Podwieżanka- KWW Decydujmy Razem

9. Katarzyna Zabrocka – zam. Lady– Wójt

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zbuczu ,

adres siedziby komisji: Świetlica Wiejska w Zbuczu Zbucz 65

1. Marek Magruk Zastępca Przewodniczącego – zam. Zbucz - KWW Nasza Gmina Czyże

2. Magdalena Zabrocka –zam.  Zbucz – KW PSL

3. Iwona Saczko – zam. Morze – KKW SLD Lewica Razem

4. Irena Sielewiesiuk – zam. Morze KWW Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska

5. Alina Topolewska – Tomaszuk – Kojły– KWW Platforma Samorządowa

6. Mariola Bowtruczuk – zam. Zbucz - KW PiS

7. Anna Andrejuk Przewodniczący Komisji – zam. Czyże – KW PO RP

8. Justyna Oniszczuk – zam. Zbucz - KWW Decydujmy Razem

9. Katarzyna Szyryńska – zam. Czyże– Wójt


UCHWAŁA Nr 5/2014

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W CZYŻACH

z dnia 22 października 2014 R.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach

do Rady Gminy Czyże

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr  21, poz. 112 ze zmianami)  Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 ustawy — Kodeks wyborczy, w wyborach do Rady Gminy Czyże  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

Nr 14    -           KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA CZYŻE

Nr 15    -           KOMITET WYBORCZY MAŁE OJCZYZNY

Nr 16    -           KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DECYDUJMY RAZEM

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Komisji

Plewa Walentyna                                                           ………………………………….

 

Zastępca Przewodniczącego

Biedrycka Irena                                                            ………………………………….


Członkowie:

1) Chilimoniuk Jan                                                         ………………………………….

2) Kazimiruk Maria                                                        ………………………………….

3) Łobuziński Jan                                                           ………………………………….

4) Peszko Mirosława                                                      ………………………………….

5) Tomaszuk Małgorzata                                                ………………………………….


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) w związku z uchwałą Nr 17.83.2012 Rady Gminy Czyże z dnia  17 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2176) – podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r.

 

NUMER OBWODU

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1

CZYŻE, LENIEWO, ŁUSZCZE, OSÓWKA, PODRZECZANY, RAKOWICZE, SZOSTAKOWO

SALA KONFERENCYJNA
NR 4 W URZĘDZIE GMINY CZYŻE, CZYŻE 98

2

HUKOWICZE, KLEJNIKI, LESZCZYNY, SAPOWO

ŚWIETLICA WIEJSKA W KLEJNIKACH, KLEJNIKI 51

3

KAMIEŃ, KOJŁY, KURASZEWO, LADY, MAKSYMOWSZCZYZNA,  WIEŻANKA, WÓLKA, PODWIEŻANKA

ŚWIETLICA WIEJSKA W KURASZEWIE,
KURASZEWO 14A

4

MORZE, ZBUCZ

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZBUCZU, ZBUCZ 65

 

Lokale Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czyżach oraz Nr 4 w Zbuczu dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 75 lat może w terminie do 7 listopada 2014 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 ze zm.) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy przez wyborcę niepełnosprawnego do 26 października 2014 r..

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Wójt

Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 09 października 2014 r.


OBWIESZCZENIE

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach

z dnia 8 października 2014 r.

 

Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112, ze zmianami) Gminna Komisja Wyborcza

wzywa komitety wyborcze

do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 10 najpóźniej do 13 października 2014 r. (poniedziałek) do godziny 1520. Komisja przyjmuje zgłoszenia w Urzędzie Gminy pokój nr 17. Członkowie Komisji dyżurują w dniach 8-13 października 2014 r. w godzinach od 720 do 1520; udzielają wszelkich informacji dotyczących zgłaszania list kandydatów, także telefonicznie pod nr (85) 681 35 17 oraz dysponują drukami dokumentów wymaganych do rejestracji zgłoszenia.

 

Przewodniczący Komisji


OBWIESZCZENIE

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach

z dnia 8 października 2014 r.

 

Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112, ze zmianami) Gminna Komisja Wyborcza

wzywa komitety wyborcze

do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 12 najpóźniej do 13 października 2014 r. (poniedziałek) do godziny 1520. Komisja przyjmuje zgłoszenia w Urzędzie Gminy pokój nr 17. Członkowie Komisji dyżurują w dniach 8-13 października 2014 r. w godzinach od 720 do 1520; udzielają wszelkich informacji dotyczących zgłaszania list kandydatów, także telefonicznie pod nr (85) 681 35 17 oraz dysponują drukami dokumentów wymaganych do rejestracji zgłoszenia.

 

Przewodniczący Komisji


Gminna Komisja Wyborcza w Czyżach

w składzie:

1.     Walentyna Plewa - przewodnicząca

2.     Irena Biedrycka – zastępca przewodniczącej

3.     Małgorzata Tomaszuk – członek

4.     Jan Łobuziński – członek

5.     Jan Chilimoniuk – członek

6.     Maria Kazimiruk – członek

7.     Mirosława Peszko - członek

pracuje zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

HARMONOGRAM PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W CZYŻACH

 

Data

Godziny

Imię i nazwisko

08.10.2014 r.

720 - 1520

Irena Biedrycka, Jan Łobuziński, Jan Chilimoniuk, Maria Kazimiruk

09.10.2014 r.

720 - 1520

Walentyna Plewa, Mirosława Peszko, Małgorzata Tomaszuk, Jan Łobuziński

10.10.2014 r.

720 - 1520

Irena Biedrycka, Maria Kazimiruk, Jan Chilimoniuk, Jan Łobuziński

13.10.2014 r.

720 – 1520

Walentyna Plewa, Małgorzata Tomaszuk, Jan Łobuziński, Irena Biedrycka

14.10.2014 r.

720 – 1520

Walentyna Plewa, Jan Chilimoniuk, Maria Kazimiruk, Mirosława Peszko

15.10.2014 r.

720 – 1520

Walentyna Plewa, Maria Kazimiruk, Mirosława Peszko, Małgorzata Tomaszuk

16.10.2014 r.

720 - 1520

Irena Biedrycka, Mirosława Peszko, Jan Chilimoniuk, Małgorzata Tomaszuk

17.10.2014 r.

720- 2400

Walentyna Plewa, Irena Biedrycka, Maria Kazimiruk, Mirosława Peszko, Małgorzata Tomaszuk, Jan Łobuziński, Jan Chilimoniuk

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej - Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, tel. 85 6813517.


Czyże, 2014.09.24

S.502.41.2014

 

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Białymstoku

 

Urząd Gminy Czyże informuje, iż tablice informacyjne znajdujące się w każdej miejscowości na terenie gminy służą do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


K O M U N I K AT

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2014 R

 

Komisarz   Wyborczy   w   Białymstoku   informuje, że   w dniu   19 września   2014 roku o  godz. 14.00 w siedzibie  Delegatury  Krajowego  Biura  Wyborczego w  Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pokój 303, odbędzie się publiczne losowanie składów terytorialnych komisji wyborczych


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 20.95.2012 Rady Gminy Czyże z dnia  30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012r. poz. 3210) - podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Czyże zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Numer

okręgu

Granice okręgu

Liczba

mieszkańców

w okręgu

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

1.

Czyże od Nr 1 do Nr 88

193

1

2.

Czyże od Nr 89 do Nr 201

191

1

3.

Rakowicze, Łuszcze

105

1

4.

Podrzeczany, Leniewo

159

1

5.

Osówka, Szostakowo

171

1

6.

Hukowicze, Leszczyny, Sapowo

132

1

7.

Klejniki od Nr 1 do Nr 77

154

1

8.

Klejniki od Nr 78 do Nr 162

153

1

9.

Klejniki od Nr 163 do Nr 250

153

1

10.

Lady, Kamień, Wólka, Wieżanka, Podwieżanka, Maksymowszczyzna

150

1

11.

Kojły

162

1

12.

Kuraszewo od Nr 2 do Nr 76

156

1

13.

Kuraszewo od Nr 77 do Nr 163

156

1

14.

Morze

163

1

15.

Zbucz

181

1

Ogółem:

2379

15

 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, pok. nr 17, tel. 085 6813517.

 

Czyże, 2014.09.02

 

Wójt

Jerzy Wasiluk


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Czyże, 2014.04.29

S.502.13.2014

 

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Białymstoku

 

Urząd Gminy Czyże informuje, iż tablice informacyjne znajdujące się w każdej miejscowości na terenie gminy służą do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


1)    Uchwała Nr 17.83.2012 Rady Gminy Czyże z dnia  17 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2)    Uchwała Nr 20.95.2012 Rady Gminy Czyże z dnia  30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego                

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie

Wyniki wyborów 


2011

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej                                                                     
Wyniki wyborów 

2010

 
Wybory samorządowe                             
 

  

 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 

2009

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czyże


Bezpłatne miejsca na umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Spis udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu w pokoju nr. 15 (USC)
1 Wiosek o udostępnienie spisu wyborców
2 Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
3 Wnioseko wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
4 Zaświadczenie o prawie głosowania

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Parlamentu Europejskiego.
                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 


2007

 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                                                                 

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

Obwieszczenie 

Wybory przedterminowe do Sejmiku                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

 

Obwieszczenie 

Referendum wojewódzkie                                                                    

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Wyniki wyborów 

 


2006

 


 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory samorządowe                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 


2005 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej            

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyniki wyborów 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 I tura   

Wyniki wyborów 

 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                  

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 II tura   

Wyniki wyborów 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-07-15

Data modyfikacji: 2015-07-15

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-07-15