Zarządzenia Wójta Gminy Czyże

Zarządzenia 2017

Zarządzenie Nr 223.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 222.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 221.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 220.2017 w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czyże.
Zarządzenie Nr 219.2017 w sprawie powołania komisji do wyceny mienia komunalnego.
Zarządzenie Nr 217.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 216.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 215.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 214.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 213.2017 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego remontu dachu budynku mieszkalnego Klejniki 63
Zarządzenie Nr 212.2017 w sprawie projektu budżetu gminy Czyże na 2018 rok
Zarządzenie Nr 211.2017 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021
Zarządzenie Nr 210.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Wykonanie odwodnienia posesji przy drodze gminnej w miejscowości Sapowo „.
Zarządzenie Nr 209.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 208.2017 w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Czyże w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2017 roku.
Zarządzenie Nr 207.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 206.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 205.2017 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 roku.
Zarządzenie Nr 203.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Odmuleniu rowów przydrożnych wraz z wykarczowaniem pni drzew i krzewów a także zdjęcie zawyżonych poboczy na odcinkach dróg gminnych”.
Zarządzenie Nr 202.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 201.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 200.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 197.2017 w sprawie powołania komisji do oceny ofert na opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czyże” w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Czyże” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Zarządzenie Nr 195.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czyżach.
Zarządzenie Nr 192.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 191.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Remont 3 szt. przepustów w pasie (ulicy) drogi powiatowej nr 1620 B w miejscowości Kuraszewo ”
Zarządzenie Nr 189.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku drogi gminnej Leniewo-uliczka gm. Czyże, działka nr 525/2”.
Zarządzenie Nr 188.2017 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru regulacji włazu studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Zbucz.
Zarządzenie Nr 187.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 186.2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
Zarządzenie Nr 185.2017 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017 roku
Zarządzenie Nr 184.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 183.2017 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gminy
Zarządzenie Nr 182.2017 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Wykonanie zadaszenia nad schodami i tarasem w budynku świetlicy wiejskiej w Kuraszewie
Zarządzenie Nr 181.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy
Zarządzenie Nr 180.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 179.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Zarządzenie Nr 178.2017 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2016 roku
Zarządzenie Nr 177.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Wykonanie przepustu na drodze gminnej nr 107224B Klejniki-Sapowo”
Zarządzenie Nr 176.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 175.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 174.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 8 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 173.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 172.2017 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r..
Zarządzenie Nr 171.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy
Zarządzenie Nr 170.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018
Zarządzenie Nr 169.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „ Wykonanie przystanku autobusowego miejscowości Klejniki „
Zarządzenie Nr 168.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 167.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 166.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 165.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 164.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
Zarządzenie Nr 163.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 162.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 161.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Zarządzenie Nr 160.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zarządzenie Nr 159.2017 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem lokali komunalnych
Zarządzenie Nr 158.2017 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 157.2017 w sprawie powołania komisji do wyceny mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 156.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 155.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Zarządzenie Nr 154.2017 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Czyże jako jednostki budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
Zarządzenie Nr 153.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 152.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czyże
 

Zarządzenia 2016

Zarządzenia 2015  

Zarządzenia 2014  

Zarządzenia 2013  

Zarządzenia 2012  

Zarządzenia 2011  

Zarządzenia 2010  

Zarządzenia 2009  

Zarządzenia 2008  

Zarządzenia 2007  

Zarządzenia 2006  

Zarządzenia 2005  

Zarządzenia 2004  

Zarządzenia 2003  


 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-08-29

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-08-29