Zarządzenia Wójta Gminy Czyże

Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego, przedszkolnego i obowiązku nauki.
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 2 lutego 2017 r.
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie zapewnienia uroczystej formy ceremoniału związanego z zawarciem związku małżeńskiego oraz innych uroczystości przewidzianych w obowiązujących przepisach, ustalenia wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czyżach na którym ceremoniał ten wymaga używania przez pracowników odzieży szczególnego rodzaju, określenia rodzajów tej odzieży, przewidzianego okresu używania oraz ekwiwalentu pieniężnego z tytułu używania przez pracowników własnej odzieży, a także warunków i terminów jego wypłacania.
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie sprzedaży w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości po byłej szkole podstawowej ozn. nr geod. 725 o powierzchni 1.2300 ha w miejscowości Klejniki.

 

Zarządzenie Nr 300.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 298.2018 w sprawie projektu budżetu gminy Czyże na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 297.2018 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata2019-2022.
Zarządzenie Nr 295.2018 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018 roku.
Zarządzenie Nr 294.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 293.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 292.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 291.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 290.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego Remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.
Zarządzenie Nr 289.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 288.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 287.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 286.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 8 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 285.2018 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.
Zarządzenie Nr 284.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. 
Zarządzenie Nr 283.2018 w sprawie ustalenia terminu na składanie wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników. 
Zarządzenie Nr 282.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 16 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 281.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 2 lutego 2017 r.
Zarządzenie Nr 280.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Budowa placu zabaw. 
Zarządzenie Nr 279.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Rozbudowa budynku oddziału przedszkolnego o wyjście ewakuacyjne.
Zarządzenie Nr 278.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania ,,Remont ulicy w miejscowości Osówka gm. Czyże''.
Zarządzenie Nr 277.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 276.2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżach.
Zarządzenie Nr 275.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót ,, Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki, kol. Tynkowszczyzna.
Zarządzenie Nr 274.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 273.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z odwodnieniem dróg w miejscowości Osówka.
Zarządzenie Nr 272.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 271.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 270.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Wykonanie robót remontowych schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Klejnikach.
Zarządzenie Nr 269.2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
Zarządzenie Nr 268.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 267.2018 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018 roku.
Zarządzenie Nr 266.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru „Wiaty przystankowej w miejscowości Kojły”
Zarządzenie Nr 265.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego robót budowlano-montażowych oraz wyznaczenia terminu odbioru - Wymiana instalacji elektrycznej w garażu jednostki OSP Klejniki.
Zarządzenie Nr 264.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1616B na działkę nr 192 (droga gminna) w miejscowości Szostakowo ”
Zarządzenie Nr 263.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 262.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 261.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 260.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 259.2018 w sprawie zmian w regulaminie pracy
Zarządzenie Nr 258.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Przebudowa przepustu pod koroną drogi gminnej w miejscowości Łuszcze ”
Zarządzenie Nr 257.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Remont brodu przejazdowego na rzece Łoknica w miejscowości Hukowicze„
Zarządzenie Nr 256.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości .
Zarządzenie Nr 255.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Wykonanie ogrodzenia przy boisku wiejskim w miejscowości Morze.
Zarządzenie Nr 254.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże.
Zarządzenie Nr 253.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 252.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 251.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „ Odwodnienie części ulicy we wsi Kojły „.
Zarządzenie Nr 250.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czyże.
Zarządzenie Nr 249.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zarządzenie Nr 248.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 247.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 246.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 245.2018 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 roku.
Zarządzenie Nr 244.2018 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2017 roku.
Zarządzenie Nr 243.2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej w planie wydatków budżetu Gminy Czyże na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 242.2018 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r.
Zarządzenie Nr 241.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Wykonanie bramy dwuskrzydłowej oraz bramki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Klejniki.  
Zarządzenie Nr 240.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 239.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 238.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej.
Zarządzenie Nr 237.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 2 lutego 2017 r.
Zarządzenie Nr 236.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 235.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 16 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 234.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 233.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
Zarządzenie Nr 232.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 231.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zarządzenie Nr 230.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 8 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 229.2018 w sprawie regulaminu pracy Komisji Stypendialnej.
Zarządzenie Nr 228.2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
Zarządzenie Nr 227.2018 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Czyże jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 226.2018 w sprawie przeprowadzenia audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czyże.
Zarządzenie Nr 225.2018 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Czyże jako jednostki budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 224.2018 w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Czyże w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 roku.

 

Zarządzenia 2017

Zarządzenia 2016

Zarządzenia 2015  

Zarządzenia 2014  

Zarządzenia 2013  

Zarządzenia 2012  

Zarządzenia 2011  

Zarządzenia 2010  

Zarządzenia 2009  

Zarządzenia 2008  

Zarządzenia 2007  

Zarządzenia 2006  

Zarządzenia 2005  

Zarządzenia 2004  

Zarządzenia 2003  


 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-08-29

Data modyfikacji: 2019-01-02

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-08-29