Zarządzenia Wójta Gminy Czyże

Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 299.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 295.2018 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018 roku.
Zarządzenie Nr 294.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 293.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 292.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 291.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 290.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego Remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.
Zarządzenie Nr 289.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 288.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 287.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 286.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 8 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 285.2018 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.
Zarządzenie Nr 284.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. 
Zarządzenie Nr 283.2018 w sprawie ustalenia terminu na składanie wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników. 
Zarządzenie Nr 282.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 16 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 281.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 2 lutego 2017 r.
Zarządzenie Nr 280.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Budowa placu zabaw. 
Zarządzenie Nr 279.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Rozbudowa budynku oddziału przedszkolnego o wyjście ewakuacyjne.
Zarządzenie Nr 278.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania ,,Remont ulicy w miejscowości Osówka gm. Czyże''.
Zarządzenie Nr 277.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 276.2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżach.
Zarządzenie Nr 275.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót ,, Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki, kol. Tynkowszczyzna.
Zarządzenie Nr 274.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 273.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z odwodnieniem dróg w miejscowości Osówka.
Zarządzenie Nr 272.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 271.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 270.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Wykonanie robót remontowych schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Klejnikach.
Zarządzenie Nr 269.2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
Zarządzenie Nr 268.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 267.2018 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018 roku.
Zarządzenie Nr 266.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru „Wiaty przystankowej w miejscowości Kojły”
Zarządzenie Nr 265.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego robót budowlano-montażowych oraz wyznaczenia terminu odbioru - Wymiana instalacji elektrycznej w garażu jednostki OSP Klejniki.
Zarządzenie Nr 264.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1616B na działkę nr 192 (droga gminna) w miejscowości Szostakowo ”
Zarządzenie Nr 263.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 262.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 261.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 260.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 259.2018 w sprawie zmian w regulaminie pracy
Zarządzenie Nr 258.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Przebudowa przepustu pod koroną drogi gminnej w miejscowości Łuszcze ”
Zarządzenie Nr 257.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Remont brodu przejazdowego na rzece Łoknica w miejscowości Hukowicze„
Zarządzenie Nr 256.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości .
Zarządzenie Nr 255.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Wykonanie ogrodzenia przy boisku wiejskim w miejscowości Morze.
Zarządzenie Nr 254.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże.
Zarządzenie Nr 253.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 252.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 251.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „ Odwodnienie części ulicy we wsi Kojły „.
Zarządzenie Nr 250.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czyże.
Zarządzenie Nr 249.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zarządzenie Nr 248.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 247.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 246.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 245.2018 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 roku.
Zarządzenie Nr 244.2018 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2017 roku.
Zarządzenie Nr 243.2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej w planie wydatków budżetu Gminy Czyże na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 242.2018 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r.
Zarządzenie Nr 241.2018 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Wykonanie bramy dwuskrzydłowej oraz bramki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Klejniki.  
Zarządzenie Nr 240.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 239.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 238.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej.
Zarządzenie Nr 237.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 2 lutego 2017 r.
Zarządzenie Nr 236.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 235.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 16 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 234.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 233.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
Zarządzenie Nr 232.2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 231.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zarządzenie Nr 230.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 8 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 229.2018 w sprawie regulaminu pracy Komisji Stypendialnej.
Zarządzenie Nr 228.2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
Zarządzenie Nr 227.2018 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Czyże jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 226.2018 w sprawie przeprowadzenia audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czyże.
Zarządzenie Nr 225.2018 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Czyże jako jednostki budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 224.2018 w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Czyże w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 roku.

Zarządzenia 2017

Zarządzenie Nr 223.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 222.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 221.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 220.2017 w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czyże.
Zarządzenie Nr 219.2017 w sprawie powołania komisji do wyceny mienia komunalnego.
Zarządzenie Nr 218.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czyże.
Zarządzenie Nr 217.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 216.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 215.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 214.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 213.2017 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego remontu dachu budynku mieszkalnego Klejniki 63
Zarządzenie Nr 212.2017 w sprawie projektu budżetu gminy Czyże na 2018 rok
Zarządzenie Nr 211.2017 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021
Zarządzenie Nr 210.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Wykonanie odwodnienia posesji przy drodze gminnej w miejscowości Sapowo „.
Zarządzenie Nr 209.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 208.2017 w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Czyże w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2017 roku.
Zarządzenie Nr 207.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 206.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 205.2017 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 roku.
Zarządzenie Nr 204.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 203.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Odmuleniu rowów przydrożnych wraz z wykarczowaniem pni drzew i krzewów a także zdjęcie zawyżonych poboczy na odcinkach dróg gminnych”.
Zarządzenie Nr 202.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 201.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 200.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 199.2017 w sprawie powołania komisji do oceny ofert na opracowanie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże” w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Czyże” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Zarządzenie Nr 198.2017 w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
Zarządzenie Nr 197.2017 w sprawie powołania komisji do oceny ofert na opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czyże” w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Czyże” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Zarządzenie Nr 196.2017 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 195.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czyżach.
Zarządzenie Nr 194.2017 w sprawie ustalenia terminu na składanie wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników.
Zarządzenie Nr 193.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 192.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 191.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Remont 3 szt. przepustów w pasie (ulicy) drogi powiatowej nr 1620 B w miejscowości Kuraszewo ”
Zarządzenie Nr 190.2017 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Remont placu szkolnego – II etap.
Zarządzenie Nr 189.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku drogi gminnej Leniewo-uliczka gm. Czyże, działka nr 525/2”.
Zarządzenie Nr 188.2017 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru regulacji włazu studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Zbucz.
Zarządzenie Nr 187.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 186.2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
Zarządzenie Nr 185.2017 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017 roku
Zarządzenie Nr 184.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 183.2017 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gminy
Zarządzenie Nr 182.2017 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Wykonanie zadaszenia nad schodami i tarasem w budynku świetlicy wiejskiej w Kuraszewie
Zarządzenie Nr 181.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy
Zarządzenie Nr 180.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 179.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Zarządzenie Nr 178.2017 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2016 roku
Zarządzenie Nr 177.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Wykonanie przepustu na drodze gminnej nr 107224B Klejniki-Sapowo”
Zarządzenie Nr 176.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 175.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 174.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 8 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 173.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 172.2017 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r..
Zarządzenie Nr 171.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy
Zarządzenie Nr 170.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018
Zarządzenie Nr 169.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „ Wykonanie przystanku autobusowego miejscowości Klejniki „
Zarządzenie Nr 168.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 167.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 166.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 165.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 164.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
Zarządzenie Nr 163.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 162.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 161.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Zarządzenie Nr 160.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zarządzenie Nr 159.2017 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem lokali komunalnych
Zarządzenie Nr 158.2017 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 157.2017 w sprawie powołania komisji do wyceny mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 156.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
Zarządzenie Nr 155.2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Zarządzenie Nr 154.2017 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Czyże jako jednostki budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
Zarządzenie Nr 153.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 152.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czyże
 

Zarządzenia 2016

Zarządzenia 2015  

Zarządzenia 2014  

Zarządzenia 2013  

Zarządzenia 2012  

Zarządzenia 2011  

Zarządzenia 2010  

Zarządzenia 2009  

Zarządzenia 2008  

Zarządzenia 2007  

Zarządzenia 2006  

Zarządzenia 2005  

Zarządzenia 2004  

Zarządzenia 2003  


 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-08-29

Data modyfikacji: 2018-11-15

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-08-29