Zarządzenia Wójta Gminy Czyże

Zarządzenia 2021

  

Zarządzenie Nr 182/2021 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 180/2021 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 179/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto.

Zarządzenie Nr 178/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 177/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 175/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi komunalne.

Zarządzenie Nr 174/2021 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.

Zarządzenie Nr 173/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 

Zarządzenie Nr 172/2021 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Czyże jest organem prowadzącym. 

Zarządzenie Nr 171/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach. 

 

Zarządzenia 2020

 

Zarządzenie Nr 168/2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenie Nr 167/2020 w sprawie  przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 166/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czyże.

Zarządzenie Nr 165/2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenie Nr 164/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 163/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 162/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czyże.

Zarządzenie Nr 161/2020 w sprawie dofinansowania z budżetu Gminy Czyże zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów, których właściciel zamieszkuje na terenie gminy Czyże.

Zarządzenie Nr 160/2020 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2021-2024.

Zarządzenie Nr 159/2020 w sprawie projektu budżetu gminy Czyże na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 158/2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zarządzenie Nr 157/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 156/2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenie Nr 155/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 154/2020 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 roku.

Zarządzenie Nr 153/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego.

Zarządzenie Nr 152/2020 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych.

Zarządzenie Nr 151/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

Zarządzenie Nr 150/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2020-2023.

Zarządzenie Nr 149/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 147/2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenie Nr 146/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 145/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Remont przepustów, odwodnienie drogi, uporządkowanie rozjazdu”.

Zarządzenie Nr 144/2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Gminy Czyże.

Zarządzenie Nr 143/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach”.

Zarządzenie Nr 142/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 141/2020 w sprawie powołania komisji do wyceny mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 140/2020 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych.

Zarządzenie Nr 139/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 138/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach”.

Zarządzenie Nr 137/2020 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie Nr 136/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 135/2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czyże w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 134/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 133/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego.

Zarządzenie Nr 132/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Odmulenie rowów przydrożnych wraz z wycinką krzewów oraz ich wykarczowaniem i wywiezieniem, a także zdjęcie zawyżonych poboczy wraz z wywiezieniem zerwanych poboczy” .

Zarządzenie Nr 131/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Remont przepustu poprzecznego na drodze powiatowej Nr 1602B w miejscowości Morze”.

Zarządzenie Nr 130/2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Klejniki II.

Zarządzenie Nr 129/2020 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020 roku.

Zarządzenie Nr 128/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 127/2020 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane.

Zarządzenie Nr 126/2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenie Nr 125/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 124/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1602B Morze-Zbucz na drogę gminną nr działki 184 we wsi Zbucz „.

Zarządzenie Nr 123/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Wykonanie wiaty turystycznej (przystanku)  w miejscowości  Zbucz „.

Zarządzenie Nr 122/2020 w sprawie powołania komisji do wyceny mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 121/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

Zarządzenie Nr 120/2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenie Nr 119/2020 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach.

Zarządzenie Nr 118/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 2 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020 roku.

Zarządzenie Nr 114/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Czyże za 2019 r.

Zarządzenie Nr 113/2020 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2019 roku.

Zarządzenie Nr 112/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót  w ramach zadania „Wykonanie piaskownicy przy świetlicy wiejskiej w Klejnikach”

Zarządzenie Nr 111/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 110/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 109/2020 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w miesiącu kwietniu 2020 roku w Urzędzie Gminy Czyże.

Zarządzenie Nr 108/2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenie Nr 107/2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Gminy Czyże.

Zarządzenie Nr 106/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 105/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego

Zarządzenie Nr 104/2020 zmieniające Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Czyże z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 103/2020 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Czyże

Zarządzenie Nr 102/2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Czyże

Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 100/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Zarządzenie Nr 99/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 98/2020 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem lokali komunalnych

Zarządzenie Nr 97/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 96/2020 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Czyże jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 95/2020 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 93/2020 w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok oraz wielkości dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku.

 

Zarządzenia 2019

 

Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 88/2019 w sprawie planu pracy archiwum zakładowego Urzędu Gminy Czyże na 2020 r.

Zarządzenie Nr 87/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Gminy Czyże na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 86/2019 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności faktur VAT oraz konieczności sprawdzania rachunków bankowych z rejestrem podatników prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zarządzenie Nr 85/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2020-2023.

Zarządzenie Nr 83/2019 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2020-2023.

Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie projektu budżetu gminy Czyże na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenie Nr 80/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie powołania komisji do wyceny mienia komunalnego.
Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej w Osówce.
Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżach.

Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Klejnikach.
Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót ,, Odmulenie rowów, odkrzaczenie, zdjęcie zawyżonych poboczy na drogach gminnych”.
Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót ,, Remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Czyżach”.
Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019 - 2022.
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru zadań: „Remont kotłowni remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach''.
Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót ,,Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1601B na drogę gminną Nr 107177B obręb Klejniki''.
Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót ,,Przebudowa zjazdu w miejscowości Kamień''.
Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „ Wykorytowanie oraz utwardzenie drogi gminnej o długości 100 m i szerokości 4m w Sapowie''.

Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019 roku.
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru zadań: „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach'' oraz „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klejnikach”.
Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania „Przebudowa placu przy Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie''.
Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie powołania komisji do zbadania okoliczności powstania strat w uprawach rolnych wskutek niewłaściwego wykonania zabiegów agrotechnicznych.
Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania „Roboty drogowe w miejscowości Zbucz i Morze''.
Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,3 kWp w miejscowości Czyże 64.
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 2 lutego 2017 r.
Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Wykopanie rowów odwadniających oraz wykonanie przepustu poprzecznego na kol. Grabniak''.
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Wykonanie remontu schodów w świetlicy wiejskiej w Kamieniu.
Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżach.
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 roku.
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2018 roku.
Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót „Wykonanie 3 wiat turystycznych w miejscowościach Klejniki, Leszczyny i Kamień''.
Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w miesiącu kwietniu 2019 roku w Urzędzie Gminy Czyże.
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżach.
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżach.
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.
Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie zmian w regulaminie pracy.
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżach.
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania ,,Montaż 2 szt. elektroenergetycznych lamp hybrydowych nN oświetlenia ulicznego na projektowanym stanowisku słupowym''.
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej.
Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie sprawie powołania komisji do odbioru zadania ,,Remont skarpy drogowej na odcinku drogi gminnej Osówka - Kojły''.
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru robót: Roboty budowlane polegające na rozbiórce fundamentów na placu przy świetlicy wiejskiej w Zbuczu.
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Komisji do wyceny drzwi wejściowych do remizo świetlicy OSP Czyże.
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czyże dotyczących projektów statutów sołectw.
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Czyże jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czyże.
Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Czyże jako jednostki budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.

Zarządzenia 2018

Zarządzenia 2017

Zarządzenia 2016

Zarządzenia 2015

Zarządzenia 2014

Zarządzenia 2013

Zarządzenia 2012

Zarządzenia 2011

Zarządzenia 2010

Zarządzenia 2009

Zarządzenia 2008

Zarządzenia 2007

Zarządzenia 2006

Zarządzenia 2005

Zarządzenia 2004

Zarządzenia 2003

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2005-08-29

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2021-03-31

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2005-08-29