Zarządzenie Nr 15/2019

Zarządzenie Nr 15/2019

Wójta Gminy Czyże

z dnia 13 lutego 2019 r.

    w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czyże dotyczących projektów statutów sołectw

Na podstawie § 3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 22.109.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czyże (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 263) w związku z Uchwałą Nr III/20/2019 Rady Gminy Czyże z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Czyże (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 631) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Konsultacyjny w składzie:

1) Zenaida Gierasimiuk - przewodnicząca

2) Walentyna Plewa – członek

3) Alina Topolewska-Tomaszuk – członek

§ 2. 1. Zespół Konsultacyjny przeprowadzi konsultacje z mieszkańcami w terminie od dnia 13 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

§ 3. Celem konsultacji jest zebranie wniosków i opinii mieszkańców Gminy Czyże w sprawie zapisów projektów statutów jednostek pomocniczych gminy: Czyże, Hukowicze, Kamień, Klejniki I, Klejniki II, Kojły, Kuraszewo, Lady, Leniewo, Łuszcze, Morze, Osówka, Podrzeczany, Rakowicze, Sapowo, Szostakowo, Wólka, Zbucz.

§ 4. 1. Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w formie zbierania pisemnych uwag mieszkańców. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego zarzadzenia.

2. Wzór ankiety, o której mowa w ust. 1 zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże oraz dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Gminy Czyże.

3. Konsultacje polegać będą na wyłożeniu projektów uchwał w sprawie statutów do publicznego wglądu:

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże;

2) w sekretariacie Urzędu Gminy Czyże (pok. Nr 17) w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępniania ich mieszkańcom i zgłaszania opinii i wniosków.

4. Ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 2 ust. 1 w sekretariacie Urzędu Gminy Czyże lub w tym samym terminie przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

§ 5. 1. Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami Zespół Konsultacyjny sporządzi raport, który podany zostanie do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia procesu zbierania poprzez zmieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przedstawi Radzie Gminy.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2019-02-13

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-02-13

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2019-02-13