Zarządzenie Nr 231.2018

Zarządzenie Nr 231.2018

Wójta Gminy Czyże

z dnia 26 lutego 2018 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2. 1. Ustala się:

1) termin składania ofert do dnia 20 marca 2018 r. do godz.1500,

2) rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 22 marca 2018 r.

3. Rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.

4. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy Czyże.

§ 3. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

 

                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik 

                                                                                                                                                                                                    do Zarządzenia Nr 231.2018

Wójta Gminy Czyże

                                                                                                                                                                                                            z dnia 26 lutego 2018 r.

WÓJT GMINY CZYŻE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1.   Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w danej dziedzinie. Wspierane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu hajnowskiego.

2. Rodzaj zadania.

1) Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Realizacja zadania powinna odbywać się poprzez współpracę przy organizacji i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi
1000 zł.

4. Zasady przyznawania środków publicznych: wsparcie realizacji zadania podmiotowi wyłonionemu w konkursie.

5. Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2018 r. – 30 czerwca 2018 r.

6. Termin i miejsce składania ofert: oferty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego„ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 r. godz.1500 na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pok. 17. Oferty niekompletne pod względem formalnym i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert. Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 22 marca 2018 r. w trybie rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) zgodności celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy oraz zapisami budżetu gminy na 2018 r.,

2) spełnianiu formalnych wymogów określonych w ogłoszonym konkursie,

3) posiadanych zasobach technicznych i kadrowych do realizacji zadania,

4) kosztów realizacji zadania,

5) dotychczasowej współpracy z samorządem gminnym przy realizacji zadań publicznych,

6) zaangażowania w realizacji projektu środków własnych i innych źródeł finansowania,

7) wykazanej efektywności i skuteczności w realizacji projektów,

8) realnej możliwości osiągnięcia zakładanego przez projekt efektu.

8. Realizacja zadania w 2018 r.: wsparcie w realizacji tego rodzaju zadania na kwotę 1000 zł.

9. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja będzie zobowiązany do zawarcia umowy na realizację zadania, a po realizacji złożyć sprawozdanie z wykonania zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Bliższych informacji oraz wzory formularzy można uzyskać w Urzędzie Gminy Czyże, pokój 16 tel. (085) 6818999.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-02-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-02-26