Ogłoszenie naboru


Ogłoszenie o wyniku naboru na samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej i gospodarki odpadami komunalnymi.


Informacja o wynikach konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.

  

Protokół z Ii etapu przeprowadzanego konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach


Kwestionariusz kandydata
Oświadczenie
Oświadczenie RODO

WÓJT GMINY CZYŻE

17-207 CZYŻE 98

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej i gospodarki odpadami komunalnymi.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe – mile widziane – ochrona środowiska;

2) obywatelstwo polskie;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu ustaw:

a) o odpadach,

b) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

c) o samorządzie gminnym,

d) o pracownikach samorządowych,

e) o rachunkowości,

f) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

g) dział III ordynacji podatkowej,

h) Kodeks postępowania administracyjnego,

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także instrukcji kancelaryjnej.

2) mile widziany staż pracy w administracji samorządowej;

3) komunikatywność;

4) równowaga emocjonalna;

5) dyspozycyjność;

6) nieposzlakowana opinia;

7) znajomość języka „miejscowego”;

8) posiadanie prawa jazdy kategorii B;

9) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera;

10) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury;

2) prowadzenie spraw związanych z umarzaniem odsetek za zwłokę, odraczaniem terminów płatności, rozkładaniem zobowiązań podatkowych na raty, opłaty prolongacyjnej;

3) prowadzenie zakupu druków płatniczych;

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o opłacie skarbowej;

5) prowadzenie ewidencji analitycznej "Rozrachunki z tytułu zaliczek";

6) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego;

7) kompletowanie akt i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg uznaniowych w podatkach lokalnych;

8) kompletowanie akt i przygotowywanie decyzji w sprawach umarzania zaległości podatkowych i rozłożenia na raty;

9) inkaso opłaty targowej;

10) naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu gminnego, aktualizacja naliczeń oraz prowadzenie ewidencji rozliczeń dzierżawców mienia komunalnego;

11) prowadzenie i aktualizacja ewidencji odpadów komunalnych w oparciu o składane deklaracje, przy wykorzystaniu programu GOK+;

12) przygotowywanie zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

13) prowadzenie sprawwozdawczości z gospodarki odpadami komunalnymi;

14) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

15) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta;

16) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa;

17) opracowywanie założeń polityki społeczno - gospodarczej gminy;

18) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania;

19) realizacja dochodów budżetowych;

20) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie;

21) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy;

22) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu;

23) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów;

24) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;

25) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;

26) prowadzenie postępowania egzekucyjnego;

27) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie;

28) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej;

29) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

30) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz określenie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4. Warunki pracy:

1) praca biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Czyże;

2) praca przy komputerze;

3) praca 1-zmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy;

4) brak występowania uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

5) bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku urzędu.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędzie, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy;

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie o stanie zdrowia;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

10) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

11) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, z dopiskiem: „Nabór na Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej i gospodarki odpadami komunalnymi” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. do godz. 1000.

2) W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

3) Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Informacje dodatkowe:

1) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3) Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.

4) Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę od dnia 10 sierpnia 2021 r.

a) po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność,

b) pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

5) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/

 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 16 czerwca 2021 r.


Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Czyże na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi kasowej i gospodarki odpadami komunalnymi.


Wójt Gminy Czyże ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej i gospodarki odpadami komunalnymi.


Zarządzenie w sprawie zmiany Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach


Zarządzenie Wójta Gminy Czyże w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


Ogłoszenie o wyniku naboru


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

WÓJT GMINY CZYŻE

17-207 CZYŻE 98

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego, inwestycji, rozwoju gospodarczego i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria lądowa, gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, leśnictwo lub prawo;

5) posiadanie łącznie co najmniej rocznego stażu pracy na stanowiskach administracyjnych w administracji samorządowej bądź administracji rządowej;

6)znajomość przepisów z zakresu ustaw:

a) prawo budowlane,

b) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

d) prawo zamówień publicznych,

e) o dostępie do informacji publicznej,

f) Kodeks postępowania administracyjnego,

g) o samorządzie gminnym,

h) o pracownikach samorządowych,

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także instrukcji kancelaryjnej.

2. Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność;

2) równowaga emocjonalna;

3) dyspozycyjność;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

5) nieposzlakowana opinia;

6) znajomość języka „miejscowego”;

7) posiadanie prawa jazdy kategorii B;

8) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera;

9) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego;

2) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniem projektu planu oraz wprowadzanie zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie zaświadczeń, odpisów i wyrysów na jego podstawie;

4) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania lub aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

5) przekazywanie Wojewodzie i Staroście kopii uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego;

6) przygotowywanie analizy wniosków w sprawie: sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

7) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) prowadzenie spraw inwestycyjnych gminy;

10) prowadzenie spraw związanych z rozwojem gospodarczym gminy, w tym przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowywania strategii rozwoju gminy;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie procedur przetargowych;

12) przygotowywanie projektów w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych;

13) koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego;

14) sporządzanie harmonogramów płatności, prowadzenie sprawozdawczości oraz przygotowywanie wniosków o płatność w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych;

15) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

16) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta;

17) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa;

18) opracowywanie założeń polityki społeczno - gospodarczej gminy;

19) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania;

20) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie;

21) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy;

22) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu;

23) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów;

24) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;

25) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie;

26) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej;

27) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

28) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz określenie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4. Warunki pracy:

1) praca biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Czyże;

2) praca przy komputerze;

3) praca 1-zmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy;

4) brak występowania uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

5) bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku urzędu.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędzie, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy;

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie o stanie zdrowia;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

10) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

11) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego, inwestycji, rozwoju gospodarczego i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r.

2) W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

3) Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Informacje dodatkowe:

1) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3) Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.

4) Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę od dnia 26 maja 2021 r.

a) po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność,

b) pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

5) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 29 marca 2021 r.


Ogłoszenie o wyniku naboru na samodzielne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
OŚWIADCZENIE
ZGODA NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

WÓJT GMINY CZYŻE

17-207 CZYŻE 98

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Samodzielne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe ekonomiczne;

5) posiadanie łącznie co najmniej rocznego stażu pracy na stanowiskach administracyjnych w administracji samorządowej bądź administracji rządowej;

6)znajomość przepisów z zakresu ustaw:

a) o finansach publicznych,

b) o rachunkowości,

c) o podatku od towarów i usług,

d) Kodeks postępowania administracyjnego,

e) o samorządzie gminnym,

f) o pracownikach samorządowych,

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także instrukcji kancelaryjnej.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe: mile widziane w jednostce samorządowej na stanowisku rachunkowości budżetowej lub w pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku ds. ewidencji środków trwałych i rozliczeń podatku VAT;

2) znajomość przepisów i praktyk w zakresie rozliczeń VAT;

3) znajomość edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych w stopniu średniozaawansowanym;

4) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, systematyczność i terminowość, umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych;

5) dobra organizacja pracy;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

7) nieposzlakowana opinia;

8) znajomość języka „miejscowego”;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sporządzanie list płac pracowników oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego na podstawie dokumentacji źródłowej;

2) rejestrowanie i wyrejestrowywanie osób zatrudnionych w ZUS;

3) prowadzenie bieżącej ewidencji analitycznej poszczególnych pracowników, zleceniobiorców oraz ewidencji wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego;

4) rozliczanie składek ZUS, składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy oraz terminowego sporządzania deklaracji i przelewów;

5) prowadzenie całokształtu spraw związanych z prawidłowym naliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowego odprowadzania i deklarowania na rzecz Urzędu Skarbowego;

6) prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT oraz terminowego przekazywania podatku do Urzędu Skarbowego;

7) wystawianie faktur dotyczących czynszów oraz prowadzenie ewidencji dokonanych wpłat;

8) wykonywanie miesięcznych obliczeń i rozliczeń za pobór ścieków w oparciu o przedłożone przez pracownika gospodarczego zestawienia o odbiorze ścieków;

9) realizacja zadań wynikających z wyroków sądowych;

10) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

11) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta;

12) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa;

13) opracowywanie założeń polityki społeczno- gospodarczej gminy;

14) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania;

15) realizacja dochodów budżetowych;

16) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie;

17) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy;

18) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu;

19) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów;

20) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;

21) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;

22) prowadzenie postępowania egzekucyjnego;

23) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie;

24) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej;

25) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

26) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz określanie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4. Warunki pracy:

1) praca biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Czyże;

2) praca przy komputerze;

3) praca 1-zmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy;

4) brak występowania uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

5) budynek administracyjny posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada jednak windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędzie, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy;

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie o stanie zdrowia;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

10) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

11) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2021 r.

2) W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

3) Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Informacje dodatkowe:

1) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3) Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.

4) Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę od dnia 1 lipca 2021 r.

a) po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność,

b) pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

5) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 08.03.2021 r.


Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY

Wymagania niezbędne:

1.     Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

    posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

    kończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

    ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

 dodatkowo pracownikiem socjalnym mogą być osoby, które przed 1 maja 2004 r.:

- były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego (na podstawie dotychczasowych przepisów zachowały one uprawnienia do wykonywania zawodu) - art. 156 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

- ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia (niezależnie od tego, czy zajmowały się zawodowo pracą socjalną) - art. 156 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej,

- były zatrudnione na stanowisku aspiranta pracy socjalnej pod warunkiem ukończenia studiów na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskały tytuł licencjata do 1 października 2007 r.,

- były zatrudnione na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i do 1 października 2009 r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia - art. 156 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej;

- do 1 października 2007 r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia - art. 156 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej;

- do 1 stycznia 2008 r. otrzymały dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

- przed 1 stycznia 2007 r. otrzymały dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna;

- do 31 grudnia 2007 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie; uprawnienia przysługują pod warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia tych studiów

2.     Obywatelstwo polskie;

3.     Nieposzlakowana opinia;

4.     Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6.     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

7.     Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

    pomocy społecznej,

    kodeksu postępowania administracyjnego,

    ochronie zdrowia psychicznego,

    przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

    świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

    wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

    wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

    innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.

8.     Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

Wymagania dodatkowe

    doświadczenie w pracy w zespole,

    prawo jazdy kat. B,

    doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

    ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

    dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej,

    gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność,

    odporność na sytuacje stresowe,

    znajomość lokalnego środowiska

Zakres głównych czynności wykonywanych na stanowisku:

1.     Świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków;

2.     Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej,

3.     Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

4.     Przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych;

5.     Udzielanie osobom i rodzinom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o dostępnych formach pomocy;

6.     Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

7.     Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego;

8.     Wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w tym w szczególności współpraca w tym zakresie z asystentem rodziny;

9.     Podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności prowadzenie grup roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskich Kart;

10.  Diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

11.  Opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach;

12.  Udzielanie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny;

13.  Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego;

14.  Obsługa programów komputerowych;

15.  Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji;

16.  Tworzenie i realizacja projektów.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

    praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych,

    praca biurowa na miejscu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w środowisku zamieszkanie klienta GOPS .

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy – 1 etat (40 godzin tygodniowo).

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Przewidywany termin zwarcia umowy: kwiecień/maj 2020

Informacje dodatkowe:

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

1.     własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2.     własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3.     wypełniony i własnoręcznie wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

4.     kserokopie świadectw pracy;

5.     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

6.     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

7.     własnoręczne podpisane oświadczenia o:

    obywatelstwie polskim,

    nieposzlakowanej opinii,

    niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

    braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisko pracownika socjalnego,

    oświadczenie kandydata, że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, ze władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

    wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwanego dalej RODO, informuję, iż :

1.     Administratorem danych osobowych kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, Czyże 98 17-207 Czyże

2.     W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@ugczyze.pl

3.     Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (szczególności Kodeksu Pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która może być odwołana w dowolnym momencie.

4.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.     W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują

Pani/Panu prawa:

    prawo dostępu do swoich danych osobowych,

    prawo sprostowania swoich danych,

    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    prawo do usunięcia danych osobowych,

    prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

6.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

8.     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach lub przesłanie pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże, z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 04 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela kierownik GOPS Anna Stankowska tel. 85 655 44 19

Uwaga

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.ugczyze.pl/GOPS

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Czyżach

Anna Stankowska


 

Nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Czyżach


Zarządzenie Wójta Gminy Czyże w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżach.

Zarządzenie Wójta Gminy Czyże w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżach.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INTENDENTA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2005-07-04

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2021-07-01

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2005-07-04