Decyzje środowiskowe

Czyże 24.06.2021

PP.6220.4.2020

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 oraz art 80 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) po rozpoznaniu wniosku z dnia 14.09.2020 r. (data wpływu 23.09.2020 r.) złożonego przez firmę Stan Investments z o.o., Rzepakowa 17, 81-198 Dębogórze  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego Czyże, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 6MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej. Inwestycja będzie zlokalizowana:  na działce/działkach o nr ew. 606/3,  wieś Czyże, gmina Czyże, jednostka ewidencyjna 200504_2, powiat hajnowski, województwo podlaskie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy z odwołania strony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w  Białymstoku.

orzekam

 

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego Czyże, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 6MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej. Inwestycja będzie zlokalizowana:  na działce/działkach o nr ew. 606/3,  wieś Czyże, gmina Czyże, jednostka ewidencyjna 200504_2, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Firma Stan Investments z o.o., Rzepakowa 17, 81-198 Dębogórze wystąpiła z wnioskiem z dnia 14.09.2020 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie systemu fotowoltaicznego Czyże, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 6MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej. Inwestycja będzie zlokalizowana:  na działce/działkach o nr ew. 606/3,  wieś Czyże, gmina Czyże, jednostka ewidencyjna 200504_2, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Pismem z dnia 05.10.2020 r. organ właściwy do wydawania decyzji zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” - Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce opinią nr 55/NZ/2020 z dnia 10.11.2020 r. (NZ.4461.39.2020) wyraził opinię, że dla realizacji w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.412.2020.JK z dnia 02.11.2020 r. wyraził opinię że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.280.2020.AG z dnia 16.10.2020 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Teren przedmiotowej inwestycji jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr 35.181.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Zgodnie z zapisami powyższego planu nieruchomość przeznaczona pod inwestycję znajduje się w terenie objętym zakazem zabudowy (RS - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (tereny rolne) objęte zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.

W "miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych" działka nr geod. 606/3 we wsi Czyże położona jest na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem Rs - są to obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (tereny rolne) objęte zakazem zabudowy na stały pobyt ludzi ( tekst planu §5 ust. 1 pkt 2).

Zapisy Planu nie dopuszczają innej zabudowy, niż ta która jest związana ściśle z realizacją elektrowni wiatrowych, czy do czasu jej zrealizowania, związanej z produkcją rolniczą. Realizacja jakichkolwiek innych instalacji, niż te przewidziane w Planie, mogłaby kolidować z przewidzianym przeznaczeniem podstawowym.

Tak więc w przypadku zamiaru przeznaczenia terenu obecnie oznaczonego symbolem Rs pod realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych, należałoby sporządzić zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych, poprzedzonego zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże, w których to opracowaniach wnioskowany teren uzyskałby przeznaczenie pod tereny produkcyjne – np. farmę fotowoltaiczną. W przytoczonych poniżej przepisach jest to jasno określone.

Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.): „Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW w Studium ustala się rozmieszczenie obszarów…” oraz z art. 15 ust. 3 pkt 3a: „W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: …. granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko”.

W art. 10 ust. 2a u.p.z.p. wprowadzono obowiązek wyznaczenia w studium obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, jeśli na obszarze gminy przewiduje się lokalizację takich obiektów. Treść tego przepisu sugeruje, że nie jest możliwe lokalizowanie wskazanych w tym przepisie urządzeń bez uprzedniego określenia obszarów przeznaczonych na ten cel w studium /Komentarz do  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A Plucińska-Filipowicz.  M. Wierzbowski. Lex/; także/Komentarz do  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. H. Izdebski, I. Zachariasz. Lex., w którym stwierdza się, że  w art. 10 ust. 2a u.p.z.p. wprowadzono obowiązek wyznaczenia w studium obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, jeśli na obszarze gminy przewiduje się lokalizację takich obiektów. Ratio legis tego przepisu pozwala na twierdzenie, że nie jest możliwe lokalizowanie wskazanych w tym przepisie urządzeń bez uprzedniego określenia obszarów przeznaczonych na ten cel w studium 155 ; w konsekwencji realizacja tych urządzeń na obszarze gminy, zarówno na podstawie planu miejscowego, jak też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zob. teza 9 komentarza do art. 59), może odbywać się tylko na obszarach wskazanych w studiach.

W celu prowadzenia spójnej polityki przestrzennej przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzają obowiązek wyznaczenia obszarów lokalizacji takich urządzeń już w studium uwarunkowań. Zgodnie z art. 10 ust. 2a u.p.z.p. w studium wyznacza się obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, jeśli na obszarze gminy przewiduje się lokalizację takich obiektów. Przepis ten nie oznacza, że w każdym studium gmina obowiązana jest wyznaczyć takie obszary. Jeżeli natomiast planuje ich realizację, powinna to uczynić. Przepis ten powiązany jest z art. 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p., zgodnie z którym w zależności od potrzeb w planie miejscowym określa się granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko/Federczyk Wojciech, Fogel Anna, Kosieradzka-Federczyk Agata, Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym - Rozdział 4 .Planowanie  przestrzenne/.

 

Zgodnie z  §7 ust. 3  Uchwały Rady Gminy Czyże Nr 35.181.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże
z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych: „Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem Rs (załącznik graficzny Nr 1 do uchwały) ustala się:

      przeznaczenie: obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (tereny rolne) z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej związanej z produkcją rolniczą;

      zasady zagospodarowania terenu:

a) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym wraz z istniejącymi na tym terenie napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi z możliwością ich przebudowy i modernizacji po istniejącym śladzie, z zachowaniem ich dotychczasowych parametrów,

b) zakazuje się wszelkiej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej związanej z produkcją rolniczą, z wyłączeniem ew. obiektów ściśle związanych z funkcjonowaniem i obsługą farmy wiatrowej, pod warunkiem uwzględnienia wymogów obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych,

c) dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy niemieszkalnej w strefie oddziaływania w odległości minimum 300 m od EW, jeżeli zabudowa nie przekracza 5 m wysokości,

d) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych z dopuszczeniem zasięgu omiatania łopat turbiny wiatrowej,

e) przewiduje się polepszenie parametrów (dot. nawierzchni i szerokości w uzasadnionych przypadkach), utwardzenie nawierzchni dojazdów do terenów rolnych – dróg wewnętrznych, które będą służyły jednocześnie jako obsługa komunikacyjna farmy wiatrowej,

f) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury towarzyszącej elektrowniom (turbinom) wiatrowym, w tym lokalizację masztów do pomiaru prędkości wiatru o wysokości do 200 m n.p.t., zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz stałych lub tymczasowych placów, dróg serwisowych itp. związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych.”

            W §7 ust. 3 pkt 1 zawarto zapisy dotyczące przedmiotowego terenu odnośnie przeznaczenia podstawowego, tj.: " obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (tereny rolne) z zakazem zabudowy....".Przeznaczenie dopuszczalne zawarto w zapisach §7 ust. 3 pkt 2 lit. f i lit. g i przewiduje ono jedynie urządzenia ściśle związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych. W Rozdziale 10 §22 zawarto ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, z których wynika, że teren może być użytkowany w sposób dotychczasowy, a więc rolniczy. Ustalenia §22 pkt 2 i pkt 3 odnoszą się do prac przygotowawczych z budową przyszłej farmy wiatrowej.

W związku z wątpliwościami co do zapisu w §7 ust. 3 pkt 2 lit. c: "dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy niemieszkalnej w strefie oddziaływania w odległości minimum 300 m od EW, jeżeli nie przekracza 5 m wysokości", wyjaśniam co następuje: Jakakolwiek zabudowa na terenie o przeznaczeniu podstawowym - obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej (Rs) winna być ściśle związana z produkcją rolną. Tak więc możliwa jest budowa szopy na narzędzia, wiata na maszyny rolnicze itp.

Gmina Czyże ani w studium ani w planie zagospodarowania przestrzennego  nie  przewiduje realizacji tego typu inwestycji.

            Zapisy Planu nie dopuszczają innej zabudowy, niż ta która jest związana ściśle z realizacją elektrowni wiatrowych. Realizacja jakichkolwiek innych instalacji, niż te przewidziane w planie, koliduje z przewidzianym przeznaczeniem podstawowym.

            Tak więc w przypadku zamiaru przeznaczenia terenu obecnie oznaczonego symbolem Rs pod realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych, należałoby sporządzić zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych, poprzedzonego zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże, w których to opracowaniach wnioskowany teren uzyskałby przeznaczenie pod tereny produkcyjne – np. farmę fotowoltaiczną. W przytoczonych  wyżej przepisach jest to jasno określone.

Ponieważ lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych zatwierdzonym uchwałą Nr 35.181.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 18 lipca 2014 r. (Dz. Urz Woj. Podl. z 2014 r. Poz. 2884) należało orzec jak w sentencji.

            W postępowaniu ustalono strony postępowania zgodnie art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283). Wykaz stron postępowania stanowi załącznik nr1 do decyzji.

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (bezpośrednio lub pocztą). Zrzeczenie musi mieć formę pisemnego oświadczenia. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, o ile zostało ono prawidłowo złożone. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje prawomocna i ostateczna.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Wykaz stron postępowania

 

 

Otrzymują:

     Stan Investments z o.o., Rzepakowa 17, 81-198 Dębogórze

     a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” - Zarząd Zlewni w Białymstoku


Czyże 2021-06-08

PP.6220.3.2021

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), § 3 ust.1, pkt  54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10.09.2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735)

określam

 

   środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.. 158 oraz 159 obręb Łuszcze, Gmina Czyże

1.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji fotowoltaicznej o  mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ew. 158 i 159 obr. Łuszcze gm. Czyże.

 

Zakres robót:

 

Realizacja będzie polegała na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. Przewidywany okres eksploatacji elektrowni wynosi do 30 lat.

Farma fotowoltaiczna będzie składać się z następujących elementów:

·           konstrukcji wsporczych – stalowe elementy wbijane w grunt – bez elementów   fundamentowania bezpośredniego;

·           modułów fotowoltaicznych mocowanych do konstrukcji wsporczych, maksymalna wysokość konstrukcji to 4,5m. Moc pojedynczego modułu będzie wynosić – pomiędzy 300-600 Wp, kąt pochylenia 20-45 stopni, odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – do 16m 

·          sieci nn (niskiego napięcia) łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne z inwerterami;

·          kontenerowej stacji transformatorowej o łącznej mocy do 3 MW SN (średniego napięcia)

·          falowników (inwerterów)

·          przyłącza elektroenergetycznego – linia kablowa posadowiona na głębokości nie mniejszej niż 80cm

·          ogrodzenie – bez murków prowadzących i zachowanej przestrzeni około 20cm od poziomu gruntu dla umożliwienia swobodnego przemieszczania się płazów i małych zwierząt

·          pozostałych niezbędnych elementów wchodzących w skład elektrowni fotowoltaicznej

·           placu postojowego oraz utwardzonego dojazdu – nawierzchnia tłuczniowa przepuszczalna

Moduły fotowoltaiczne będą zamocowane na stalowych konstrukcjach wsporczych, wbijanych w grunt na głębokość ok. 2m, bez konieczności wzmacniania konstrukcji betonem. Odległość pomiędzy rzędami paneli będzie wynosić pomiędzy 5-12 m. Wysokość konstrukcji nie będzie wyższa niż 3,5-5,0m. Wytworzony prąd będzie w całości przekazywany do lokalnej sieci energetycznej, poprzez przyłączenie linią kablową do istniejącego systemu elektroenergetycznego. Budynki stacji transformatorowej będą prefabrykatami betonowymi posadowionymi na gruncie, w których znajdą się: rozdzielnia SN, rozdzielnia nn, transformator oraz inwertery (opcjonalnie) .

                                                                                                                                                        

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

Poddając analizie przedmiotowe przedsięwzięcie (budowa instalacji fotowoltaicznej o  mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą), zgodnie z art. 64, ust. 3 wymienionej wyżej ustawy, wzięto pod uwagę rodzaj, charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającego z: zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia, obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności.

            Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ew. 158 i 159 obręb Łuszcze gm. Czyże. Całkowita powierzchnia działek przeznaczonych pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wynosi ok. 5,3 ha. Teren objęty inwestycją znajduje się na obszarach gruntów ornych  (klasy: RIVa – gleby orne średniej jakości, RIVb -  gleby orne średniej jakości oraz RV- gleby słabej jakości) oraz pastwisk trwałych (klasy: PsV – gleby orne słabe, W- grunty pod rowami). Teren przeznaczony pod inwestycję zajmie powierzchnię ok. 5,3 ha (w tym powierzchnia pod panelami będzie wynosić około 1,8ha z uwagi na konieczność pozostawienia odległości pomiędzy rzędami paneli w celu optymalnej pracy inwestycji). W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się głównie tereny rolne. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości około 80 m od terenu inwestycji. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych GZWP.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi  zwiększenie poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Oddziaływania te będą jednak miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na tym terenie.

Z karty informacyjnej wynika, że zastosowane materiały i technologia będą bezpieczne dla środowiska, nie będą oddziaływać negatywnie na zdrowie ludzi. Na etapie eksploatacji zespół paneli fotowoltaicznych  będzie bezobsługowy, niewymagający budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W trakcie funkcjonowania farmy fotowoltaicznej będą powstawały jedynie niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych, za których wywóz będzie odpowiedzialna obsługa techniczna. Inwestor planuje zastosowanie transformatora suchego – żywicznego. Wody opadowe z terenu objętego inwestycją  będą swobodnie infiltrowały do gleby.  Instalacja nie spowoduje również zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizacje ryzyko znaczącego wpływu na przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 nie występuje. Instalacja nie będzie źródłem hałasu ani zanieczyszczeń, a wiec nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

         przy realizacji inwestycji stosować wyłącznie materiały atestowane, neutralne i bezpieczne dla środowiska,

-         wszystkie prace budowlane należy prowadzić tak, aby ich wpływ na środowisko był najmniejszy,

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedsięwzięcie nie zaliczono do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Firma Estigo Solar Sp. z o.o., ul. Graniczna  29 lokal 222A , 40-956 Katowice wystąpiła z wnioskiem z dnia 12.05.2021 r. (data wpływu 14.05.2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr. ewid. 158 oraz 159 w obrębie Łuszcze, Gmina Czyże.

            Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.05.2021 r. zawiadamiając społeczeństwo w formie obwieszczenia strony postępowania zgodnie art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

         W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt 1 i 2 i pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Czyże zwrócił się z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce oraz Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (pismo PP. 6220.3.2021 z dnia 20.05.2021 r.) o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (postanowienie nr WOOŚ.4220.243.2021.JC z dnia 25.05.2021 r.) stwierdził że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce opinią

Nr 22/NZ/2021 z dnia 26.05.2021r. (NZ.7040.22.2021) również wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Natomiast Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.140.2021.UM z dnia 02.06.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

      Po uzyskaniu powyższych opinii oraz po dokonaniu szczegółowej analizy stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 t.j.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w ust. 1, oraz w ust. 1a. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Załączniki:


Czyże 2021-06-02

PP.6220.2.2021

D E C Y Z J A

 

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), § 3 ust.1, pkt  54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10.09.2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735)

 

określam

 

   środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewid. 168 w obrębie Lady, Gmina Czyże.

1.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji fotowoltaicznej o  mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr ew. 168 obr. Lady gm. Czyże.

 

Zakres robót:

 

Realizacja będzie polegała na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. Przewidywany okres eksploatacji elektrowni wynosi do 30 lat.

Farma fotowoltaiczna będzie składać się z następujących elementów:

·           konstrukcji wsporczych – stalowe elementy wbijane w grunt – bez elementów   fundamentowania bezpośredniego;

·           modułów fotowoltaicznych mocowanych do konstrukcji wsporczych, maksymalna wysokość konstrukcji to 4,5m. Moc pojedynczego modułu będzie wynosić – pomiędzy 300-600 Wp, kąt pochylenia 20-45 stopni, odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – do 16m 

·          sieci nn (niskiego napięcia) łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne z inwerterami;

·          kontenerowej stacji transformatorowej o łącznej mocy do 1 MW SN (średniego napięcia)

·          falowników (inwerterów)

·          przyłącza elektroenergetycznego – linia kablowa posadowiona na głębokości nie mniejszej niż 80cm

·          ogrodzenie – bez murków prowadzących i zachowanej przestrzeni około 20cm od poziomu gruntu dla umożliwienia swobodnego przemieszczania się płazów i małych zwierząt

·          pozostałych niezbędnych elementów wchodzących w skład elektrowni fotowoltaicznej

·           placu postojowego oraz utwardzonego dojazdu – nawierzchnia tłuczniowa przepuszczalna

Moduły fotowoltaiczne będą zamocowane na stalowych konstrukcjach wsporczych, wbijanych w grunt na głębokość ok. 2m, bez konieczności wzmacniania konstrukcji betonem. Odległość pomiędzy rzędami paneli będzie wynosić pomiędzy 5-12 m. Wysokość konstrukcji nie będzie wyższa niż 3,5-5,0m. Wytworzony prąd będzie w całości przekazywany do lokalnej sieci energetycznej, poprzez przyłączenie linią kablową do istniejącego systemu elektroenergetycznego. Generowana energia elektryczna będzie wyprowadzana i kierowana linią kablową niskiego napięcia (nN) do wewnętrznego transformatora poprzez inwertery. Transformator w obrębie farmy zostanie umieszczony w kontenerowej stacji. Kable sieci energetycznej będą układane w wykopach o głębokości 0,8m – 1,4m i szerokości 0,5m, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

                                                                                                                                                        

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

Poddając analizie przedmiotowe przedsięwzięcie (budowa instalacji fotowoltaicznej o  mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą), zgodnie z art. 64, ust. 3 wymienionej wyżej ustawy, wzięto pod uwagę rodzaj, charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającego z: zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia, obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności.

            Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr ew. 168 obr. Lady gm. Czyże. Całkowita powierzchnia działki przeznaczona pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wynosi ok. 2,7 ha. Teren objęty inwestycją znajduje się na obszarach upraw rolnych o klasach: RIVa – gleby orne średniej jakości oraz RIVb -  gleby orne średniej jakości. Teren przeznaczony pod inwestycję zajmie powierzchnię ok. 2,7 ha (w tym powierzchnia pod panelami będzie wynosić około 0,6ha z uwagi na konieczność pozostawienia odległości pomiędzy rzędami paneli w celu optymalnej pracy inwestycji). W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się głównie tereny rolne. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości około 930 m od terenu inwestycji. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi  zwiększenie poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Oddziaływania te będą jednak miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na tym terenie.

Z karty informacyjnej wynika, że zastosowane materiały i technologia będą bezpieczne dla środowiska, nie będą oddziaływać negatywnie na zdrowie ludzi. Na etapie eksploatacji zespół paneli fotowoltaicznych  będzie bezobsługowy, niewymagający budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W trakcie funkcjonowania farmy fotowoltaicznej będą powstawały jedynie niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych, za których wywóz będzie odpowiedzialna obsługa techniczna. Inwestor planuje zastosowanie transformatora suchego – żywicznego. Jednak każda ze stacji kontenerowych posiada misę olejową gdyby stosowane zostały transformatory olejowe – co w przypadku niniejszej inwestycji nie będzie miało miejsca. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo po panelach do gleby.  Instalacja nie spowoduje również zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby.

- nie istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii,

- oddziaływanie przedsięwzięcia nie ma charakteru transgranicznego,                 

- w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary chronione Natura 2000.

Instalacja nie będzie źródłem hałasu ani zanieczyszczeń, a wiec nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

         przy realizacji inwestycji stosować wyłącznie materiały atestowane, neutralne i bezpieczne dla środowiska,

-         wszystkie prace budowlane należy prowadzić tak, aby ich wpływ na środowisko był najmniejszy,

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedsięwzięcie nie zaliczono do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Firma Estigo Solar Sp. z o.o., ul. Graniczna  29 lokal 222A , 40-956 Katowice wystąpiła z wnioskiem z dnia 11.05.2021 r. (data wpływu 12.05.2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewid. 168 w obrębie Lady, Gmina Czyże.

            Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.05.2021 r. zawiadamiając społeczeństwo w formie obwieszczenia strony postępowania zgodnie art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

         W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt 1 i 2 i pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Czyże zwrócił się z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce oraz Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (pismo PP. 6220.2.2021 z dnia 14.05.2021 r.) o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (postanowienie nr WOOŚ.4220.235.2021.RD z dnia 21.05.2021 r.) stwierdził że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce opinią

Nr 21/NZ/2021 z dnia 26.05.2021r. (NZ.7040.21.2021) również wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Natomiast Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.136.2021.IK z dnia 26.05.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

      Po uzyskaniu powyższych opinii oraz po dokonaniu szczegółowej analizy stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.  

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 t.j.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w ust. 1, oraz w ust. 1a. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1. Charakterystyka przedsięwzięcia

   

Otrzymują:

 

1.    Wnioskodawca:

 

Estigo Solar Sp. z o.o., ul. Graniczna  29 lokal 222A , 40-956 Katowice

 

2.    a/a Do wiadomości:

-         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce

-         Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

-         Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” - Zarząd Zlewni w Białymstoku

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2021-06-04

Wprowadzający: Jan Nowicki

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2021-06-25

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2021-06-04