DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

Podmioty wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Opublikowano w dniu 24 września 2020 r.

 

Dane teleadresowe jednostki:

 

Urząd Gminy Czyże

17-207 Czyże

tel. 85/ 681 35 17

tel./fax 85/ 681-89-91

 

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Gminy Czyże

 

Urząd Gminy Czyże zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ugczyze.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże.

 

 

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   23.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Status pod względem zgodności z ustawą: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronach internetowych informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem  w życie ustawy o dostępności lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Ułatwienia na stronie internetowej  bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

·          możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

·          możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

·          na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże

tel. 85/ 681 35 17

 

Procedura wnioskowo-skargowa: 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Urzędu Gminy Czyże jest jednocześnie siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Na parterze budynku znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury z Biblioteką. Natomiast Urząd Gminy zajmuje I piętro.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne od strony ulicy oraz wejście do Biblioteki od strony parkingu.

Do wejścia prowadzą: jednostopniowe schody z możliwością podjazdu wózkiem oraz
z możliwością głosowego powiadomienia pracownika GOPS.

Przed budynkiem wyodrębnione są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W  budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, znajduje się na parterze budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku wejście oraz schody nie są oklejone taśmą kontrastującą.

Wejście do budynku znajduje się na parterze budynku, w którym osoba niepełnosprawna może wezwać pracownika Urzędu.

Pracownik urzędu po zdefiniowaniu potrzeb osoby niepełnosprawnej realizuje je bądź zawiadamia merytorycznego pracownika, który prowadzi dalszą obsługę osoby niepełnosprawnej i służy pomocą w opuszczeniu budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) - klienci Urzędu Gminy Czyże, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z koordynatorem ds. dostępności za pomocą: tel.: 85/ 655 44 19, faks: 85/ 681-89-91,e-mail: a.kuprianowicz@ugczyze.pl, biblioteka.czyze@wp.pl bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże podając datę oraz godzinę wizyty w Urzędzie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn.zm.).

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany poniżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail. Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Kontakt z koordynatorem ds. dostępności możliwy jest w szczególności poprzez:

·          korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: a.kuprianowicz@ugczyze.pl

                                                                   e-mail: biblioteka.czyze@wp.pl

·          telefonicznie na numer telefonu:  85/ 655 44 19,

·          przesyłanie faksów na numer: 85/ 681-89-91

·          korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

Nazwa podmiotu:         Urząd Gminy Czyże

Data sporządzenia:       30 września 2020 r.

Dokument opracował:   Koordynator ds. dostępności – Anna Kuprianowicz

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2020 - 2021

  

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący

zadania

wynikające z

art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

1

2

3

4

5

1

Przygotowanie planu

działania na rzecz

poprawy zapewniania

dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062 ze zm.) i przekazanie do akceptacji Wójtowi Gminy Czyże. Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

30.09.2020 r.

2

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

1) architektonicznym

2) cyfrowym

3) informacyjno – komunikacyjnym

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy w Czyżach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

31.10.2020 r.

3

Analiza stanu obiektów pod względem dostosowania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z ustawy

Koordynator

Analiza stanu obiektów pod kątem spełniania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi wynikających z przepisów – art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.1062 ze zm.)

31.12.2020 r.

4

Dokonanie analizy pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

Koordynator

Sporządzenie informacji wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.1062 ze zm.)

31.01.2021 r.

5

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej

Koordynator

Sporządzenie informacji ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z zapisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.1062 ze zm.)

31.01.2021 r.

6

Monitorowanie działalności wynikającej z ustawy przykładowo w sprawie skarg i wniosków dotyczących ograniczeń w dostępności (Prezes Zarządu PEFRON), które w procesie ich rozpatrzenia stosują decyzyjny nakaz wykonalności

Koordynator

Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie Urzędu Gminy Czyże a także prowadzenie spotkań, które będą prowadzone zespołowo z ewentualnym udziałem specjalistów ds. informacji, łączności, ekspertów branży architektonicznej itp.

Dwa razy do roku do 30 czerwca i 31 października lub w przypadku konieczności wynikających ze zmiany przepisów

7

Przygotowanie danych do raportu

Koordynator

Zestawienie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad

28.02.2021 r.

8

Sporządzenie raportu

Koordynator

Przekazanie do akceptacji Wójtowi Gminy Czyże, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu w razie zaistnienia potrzeby przekazanie do Wojewody Podlaskiego

31.03.2021 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2021-02-19

Wprowadzający: Jan Nowicki

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2021-04-02

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2021-02-19