Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePuap umożliwia wnoszenie dokumentów do urzędu drogą elektroniczną.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) od 1 lipca 2019 roku maja zastosowanie nowe formularze do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.

Od 1 lipca 2019 r. rada gminy nie podejmuje uchwał określających wzory formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Wzory formularzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów:


Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czyże oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

   

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji

 

Podatki i opłaty lokalne

OSOBY FIZYCZNE

PODATEK  ROLNY

1) informacji o gruntach (IR-1)
2) załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
3) załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
4) załącznika do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3)

PODATEK LEŚNY

1) informacji o lasach (IL-1)
2) załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
3) załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
4) załącznika do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
2) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu (ZIN-1)

3) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
z opodatkowania (ZIN-2)

4) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3)


OSOBY PRAWNE

PODATEK  ROLNY

1) deklaracji na podatek rolny (DR-1)
2) załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
(ZDR-1)

3) załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
(ZDR-2)

PODATEK LEŚNY

1) deklaracji na podatek leśny (DL-1)
2) załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
(ZDL-1)

3) załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
(ZDL-2)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
2) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
(ZDN-1)

3) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
(ZDN-2)


Deklaracja na podatek od nieruchomości
 
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
 
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 
Deklaracja na podatek rolny
 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości, osób prawnych jednostek organizacyjnych,w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 
Informacja w sprawie podatku rolnego
 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 
Deklaracja na podatek leśny
 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółkek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Informacja w sprawie podatku leśnego
 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

 


 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-13

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-06-20

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2021-06-14

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2008-06-20