Gospodarka odpadami

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY CZYŻE 

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZYŻE ZA 2015

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CZYŻE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY CZYŻE 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY CZYŻE 2013

Celem opracowania jest przedstawienie postępów w realizacji zadań zawartych w Gminnym planie gospodarki odpadami. Realizacja powyższych zadań ma  na celu realizację zasad prawidłowej gospodarki odpadami, której założeniami jest  art. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami)

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Czyże powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami dla Gminy Czyże jest plan gospodarki odpadami dla powiatu hajnowskiego (PPGO) oraz województwa podlaskiego (WPGO). Zakres gminnego planu gospodarki odpadami określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.)

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY CZYŻE

Celem programu jest stopniowa eliminacja wyrobów zawierających azbest z terenu  gminy Czyże oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie zgodnie z przepisami prawa. Spowoduje to sukcesywną likwidację oddziaływania azbestu na środowisko , doprowadzi do spełnienia wymogów ochrony środowiska oraz wyeliminuje negatywne skutki zdrowotne mieszkańców  gminy spowodowane oddziaływaniem azbestu.

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-05-27

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-15

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-05-27