Lista załatwianych spraw. Karty zadań (spraw) realizowanych w urzędzie

Bank Spółdzielczy: MBREPLPW 37 807 10006 0014675320000010

 

Rejestracja stanu cywilnego

 

Jak zarejestrować urodzenie, małżeństwo, zgon

 

Zmiany w aktach stanu cywilnego, unieważnienie, ustalenie treści

 

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego

 

Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska

 

Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego

 

Wzory dokumentów do pobrania

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Plik Worda

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 Stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego, inwestycji, rozwoju gospodarczego i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

Plik Worda

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunków zabudowy

Plik Worda

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże

 Stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i  opłat

Plik Worda

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Plik Worda

Ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów

Plik Worda

Zaświadczenia o stanie majątkowym >>podanie

Plik Worda

Ulga żołnierska w podatku rolnym >> oświadczenie

Stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa, ochrony środowiska oraz  przeciwpożarowych

Plik Worda

Wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego

Plik Worda

Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów

Plik Worda

Nadanie numerów porządkowych nieruchomości

Plik Worda

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Plik Worda

Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej

Stanowisko pracy do spraw organizacyjnych, kadrowych, pozamilitarnych, ogniw obronnych oraz kancelarii tajnej

Plik Worda

Udostępnienie informacji publicznej

Plik Worda

Zeznanie świadków

Plik Worda

Oświadczenie wnioskodawcy

Stanowisko pracy do spraw oświaty, promocji gminy i informacji o Unii Europejskiej

Plik Worda

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Plik Worda

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Plik Worda

Wydanie zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Plik Worda

Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy i zmiany organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania)

Plik Worda

Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności)

Plik Worda

Decyzja w sprawie stypendium szkolnego

Stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej

Plik Worda

Przesunięcia terminów płatności i rozłożenia na raty w podatku rolnym, od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym

Plik Worda

Umorzenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Plik Worda

Umorzenia odsetek w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

Gminny  Ośrodek   Pomocy  Społecznej

Plik Worda

Posiłki

Plik Worda

Zasiłek   celowy  na  zaspokojenie  niezbędnej  potrzeby  bytowej

Plik Worda

Świadczenie pielęgnacyjne

Plik Worda

Zasiłek pielęgnacyjny

Plik Worda

Zasiłek   okresowy

Plik Worda

 Zasiłek rodzinny z dodatkami

Plik Worda

Zasiłek stały

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2004-02-15

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-03-24

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2004-02-15