Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2019

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Czyże z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. Uchwałę Nr 17.86.2016 Rady Gminy Czyże w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021 podjęto na sesji w dniu 29 listopada 2016 r. Zgodnie z zapisami tej uchwały Wójt ogłosił Zarządzeniem Nr 231.2018 z dnia 26 lutego 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W terminie określonym w zarządzeniu złożono jedną ofertę na realizację zadania publicznego pn. „XXXVII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” z siedzibą w Hajnówce. W celu rozpatrzenia oferty Wójt powołał w dniu 19 marca 2018 r. Komisję konkursową. Po rozstrzygnięciu konkursu zawarto w dniu 26 marca 2018 r. umowę na realizację zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „XXXVII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 31 lipca 2018 r.

Czyże, 2019-03-06

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Czyże w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2015

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2014

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2013

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2012

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-03-04

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-03-04

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-03-04