SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. Uchwałę Nr 17.86.2016 Rady Gminy Czyże w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021 podjęto na sesji w dniu 29 listopada 2016 r. Zgodnie z zapisami tej uchwały Wójt ogłosił Zarządzeniem Nr 17/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W terminie określonym w zarządzeniu złożono jedną ofertę na realizację zadania publicznego pn. „XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” z siedzibą w Hajnówce. W celu rozpatrzenia oferty Wójt powołał w dniu 19 marca 2019 r. Komisję konkursową. Po rozstrzygnięciu konkursu zawarto w dniu 26 marca 2019 r. umowę na realizację zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 25 lipca 2019 r.

 

Czyże, 2020-03-04

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Czyże zmieniające Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Czyże z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2015

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2014

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2013

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2012

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-03-07

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-03-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-03-07