Plan Rozwoju

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czyże został opracowany na cały obszar admini-stracyjny gminy. Tematycznie dotyczy on wszystkich sfer życia. Zostały w nim:
• wskazane kierunki rozwoju gminy,
• zidentyfikowane problemy mające negatywny wpływ na rozwój gminy i życie mieszkańców,
• określone zadania, które należy zrealizować, aby te problemy rozwiązać.

Z uwagi koszty realizacji tych zadań oraz ograniczone możliwości finansowe Gminy Czyże została ułożona lista realizacyjna zadań wg kryterium ważności wynikającego z wagi problemu dla rozwoju gminy i mieszkańców oraz uwzględniająca okres ich realizacji. Zadania te podzielono na dwie grupy:

grupa I – zadania, które będą realizowane w latach 2004 – 2006 obejmujące:
• ochronę środowiska:
- gospodarkę wodno - ściekową,
- gospodarkę odpadami,
• poprawiające układ komunikacyjny gminy,
• stymulujące rozwój gospodarczy i społeczny gminy.

grupa II – zadania, które będą realizowane po roku 2006 obejmujące:
• małą retencję,
• ochronę środowiska:
- gospodarkę wodno - ściekową,
- gospodarkę odpadami,
• poprawiające układ komunikacyjny gminy,
• sferę socjalną.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czyże opracowany został przy szerokim zaanga-żowaniu społeczności lokalnej. Wszystkie problemy, nurtujące na co dzień Gminę i jej mieszkańców oraz sposoby ich rozwiązywania były szczegółowo omawiane i dys-kutowane na sesjach Rady Gminy Czyże oraz na zebraniach wiejskich organizowa-nych we wszystkich Sołectwach Gminy. Przy opracowywaniu planu były bardzo po-mocne opracowane i przyjęte do realizacji przez Radę Gminy strategiczne dokumen-ty:

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-ny Czyże. 1999 r.
2. Strategia Rozwoju Rolnictwa na Obszarach Chronionych Gmin Puszczań-skich. Białystok listopad 1999 r.
3. Plan Gospodarki Odpadami Gminy Czyże do 2014 roku. Białystok 2004 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czyże w całości

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Pietruczuk

Wprowadzający: Lucyna Pietruczuk

Data wprowadzenia: 2005-06-07

Modyfikujący: Lucyna Pietruczuk

Data modyfikacji: 2005-06-07

Opublikował: Lucyna Pietruczuk

Data publikacji: 2005-06-07