Ogłoszenia

                Czyże dnia 08.06.2021 r.

 

Załącznik               

                OGŁOSZENIE

                 

            Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz.65, 284) podaje do publicznej wiadomości  wykaz:

 

                 NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

                 

Lp

Nr geod. działki, obręb

Nr księgi wieczystej

Pow. nieruchomości w ha

Opis

Przeznaczenie  oraz sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena wywoławcza

1.

451/9 Czyże

BI2P/000

36125/2

Udział 3710/47660 w działce oraz pomieszczenie kotłowni o pow. 37.10 m2

Działka zabud.  bud. 4-rodzinnym w tym pomieszczenie kotłowni

Pomieszczenie gospodarcze pod kotłownię lub magazynek

Sprzedaż w trybie ustnego przetargu ograniczonego

dla współwłaścicieli

6.660 zł

+  600 zł koszty dokumentacji

2.

604

Leniewo

BI2P/000

32379/9

0.1800

działka

siedliskowa  zabudowana.

Dom drewniany w złym stanie

zabudowa zagrodowa

przetarg ustny nieograniczony

31.720 zł +850 zł koszty dokumentacji

 

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

            Działając zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) Wójt Gminy Czyże ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Czyże według poniższych danych.

 

1.    Nazwa organizatora transportu zbiorowego

 Gmina Czyże

17-207 Czyże 98

 

2.    Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z artykułem 22 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.)

 

3.    Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy użyteczności publicznej – kursy w okresie szkolnym

Transport autobusowy osób na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych (dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czyże)

 

1)    Czyże – Łuszcze – Lady – Kamień – Kuraszewo – Kojły – Osówka – Szostakowo – Czyże

2)    Czyże – Rakowicze – Rakowicze kol. – Morze –  Zbucz – Czyże

3)    Czyże- Hukowicze- Leszczyny – Klejniki – Klejniki kol. - Sapowo - Leniewo – Podrzeczany- Czyże

Kolejność wykonywania poszczególnych kursów może ostatecznie ulec zmianie.

 

4.    Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia


Listopad - Grudzień  2021 r.

 

5.    Zmiana informacji

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych informacji na zasadach określonych w art. 23 ust. 5 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.).

 

Czyże, 14.05.2021 r.


OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

            Działając zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) Wójt Gminy Czyże ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Czyże według poniższych danych.

 

1.    Nazwa organizatora transportu zbiorowego

 Gmina Czyże

17-207 Czyże 98

 

2.    Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z artykułem 22 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.)

 

3.     Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy użyteczności publicznej

Transport autobusowy osób na niżej wymienionej linii komunikacyjnej

 

1)    Hajnówka – Nowoberezowo – Kojły – Kuraszewo – Kamień – Tyniewicze – Klejniki – Leniewo -Czyże – Osówka – Szostakowo – Nowoberezowo –Hajnówka

 

 

4.    Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia


Listopad - Grudzień  2021 r.

 

5.    Zmiana informacji

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych informacji na zasadach określonych w art. 23 ust. 5 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.).

 

Czyże, 17.05.2021 r.


GG. 6845.4.2021

Czyże dnia  12.04. 2021 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2020 r. poz. 1990)

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do wydzierżawienia na okres 3 lat,  stanowiących  własność gminy :

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w  ha

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena  wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego

1

2

3

4

5

6

1.

Wieś Kamień

działka Nr 175

0.5400

działka  zagrodowa rolna

użytkowanie rolnicze

194.00

2.

Wieś  Zbucz

działka nr 247/2

0.2100

działka rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

76.00

3.

Wieś Morze

działka Nr 218

0.0900

działka rolno-leśna

użytkowanie rolnicze

32.00

4.

Wieś Leniewo

działka Nr 239/2

0.2800

działka rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

101,00

5.

Wieś Morze

działka nr 225/1

0.1600

działka rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

58,00

6.

Wieś  Leniewo

działka nr 777

0.4790

działka rolna

użytkowanie rolnicze

172.00

 

7.

Wieś  Leniewo

działka nr 310

0.0536

działka rolna

użytkowanie rolnicze

19.00

 

     Powyższe nieruchomości   będą  przedmiotem wydzierżawienia  dla dotychczasowych dzierżawców. W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa do przedłużenia dzierżawy, działki będą wydzierżawione w  przetargu ustnym nieograniczonym.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt  Gminy Czyże

OGŁASZA     PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na wydzierżawienie  na okres 3 lat nieruchomości stanowiących  własność gminy,  położonych  w obrębie wsi:

-                     Czyże, działka rolna w terenie zabudowanym oznaczona nr geodezyjnym 414/3  o   powierzchni 0.0128 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  5,00 zł rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 10.00 zł.

-                     Morze , działka rolna w terenie zabudowanym oznaczona nr geodezyjnym 182 o   powierzchni 0.1500 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  54,00 zł rocznego czynszu dzierżawnego.   Wadium należy wpłacić w kwocie 60.00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU    07 KWIETNIA 2021 ROKU O GODZINIE 1000 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY

Warunkiem  przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium  w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej

-                      Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje dotyczące  przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

Czyże dnia  18.03.2021 r.


Czyże 02.03.2021

 

OGŁOSZENIE

 

            Niniejszym ogłaszam, iż gmina przeznaczyła do wycinki drzewostan na działce gminnej w miejscowości Zbucz przy drodze wojewódzkiej w kierunku Bielska Podlaskiego  (przy wieży) oznaczonej nr 3/11 o powierzchni 1.3970 ha. Na działce rośnie samosiew drzew wierzby, brzozy i osiki. Gmina uzyskała zezwolenie na wycinkę  drzew których obwód pnia przekracza 50 cm. Wycinka pozostałych młodych drzew nie wymaga uzyskania zezwolenia. Wszystkich chętnych do odpłatnego pozyskania opału przez mieszkańców wsi Zbucz  proszę o zgłaszanie się pod nr tel.  85 681 89 96  lub tel. kom. 513900576 do dnia 22 marca 2021 roku. Wycięcie drzew ma nastąpić w terminie do 10 kwietnia 2021 roku. W dniu 24 marca 2021 roku zapraszam wszystkich chętnych na okazanie drzew do wycinki w terenie na działce, gdzie w drodze negocjacji ustalona zostanie cena za pozyskany opał. 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 r. poz.1990), § 3 ust.1, § 6 ust.1 i § 16  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku poz. 1490)

 

Wójt Gminy Czyże

OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA WYDZIERŻAWIENIE  :

 

  Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy,  położonej  w obrębie wsi   Zbucz oznaczonej  nr geodezyjnym 3/11 o powierzchni 1.3970 ha z przeznaczeniem pod czasową działalność gospodarczą.  Dla przedmiotowej nieruchomości  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  z siedzibą w Hajnówce  prowadzi  KW nr BI2P/0000 6559/4. Opis nieruchomości: działka ma dostęp do drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski- Hajnówka. Jest oddalona o około 1,0 km od miejscowości Zbucz. Nie jest uzbrojona w żadne inne media. Jest nieużytkiem (N).

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.000,00 zł netto. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wadium należy wpłacić w kwocie 500,00 zł.  

Nieruchomość nie posiada  żadnych  obciążeń ani  zobowiązań.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach na wydzierżawienie w/w nieruchomości można składać w terminie do dnia 17 marca 2021 roku na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże.  Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat.

Pisemna oferta powinna zawierać:

- Nazwa i adres oferenta, data sporządzenia oferty.

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je  bez  zastrzeżeń

- oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

OTWARCIE OFERT W CZĘŚCI JAWNEJ NASTĄPI  W DNIU   18  MARCA 2021 ROKU O GODZINIE 1000 W POKOJU   NR 14 URZĘDU GMINY

-         Warunkiem przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże  nr   87 8071 0006 0014 6753 2000 0080  z takim

      wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym   najpóźniej w dniu

      15 marca 2021 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

-         Uczestnicy przetargu zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zwrócone  po podpisaniu umowy dzierżawnej. W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepadnie na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie  zwrócone  niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-     Przetarg  może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

            Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 – 15.00

Czyże dnia 2 marca 2021 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt  Gminy Czyże

OGŁASZA PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na wydzierżawienie  na okres 3 lat nieruchomości stanowiących  własność gminy,  położonych  w obrębie wsi:

 

-                     Kamień, działka rolna w terenie zabudowanym oznaczona nr geodezyjnym 168/3  o   powierzchni 0.1300 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  46,80 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 40.00 zł.

-                     Kamień , działka rolna w terenie zabudowanym oznaczona nr geodezyjnym 173/2 o   powierzchni 0.2100 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  75,60 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 60.00 zł.

-                     Kamień działka rolna w terenie zabudowanym oznaczona nr geodezyjnym 172/1 o powierzchni 0.0700 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi 25,20 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 20.00 zł

-                     Leniewo, działka rolna w terenie zabudowanym oznaczona nr geodezyjnym 311/10  o   powierzchni 0.2944 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  106,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 80.00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU    18 MARCA 2021 ROKU O GODZINIE 1000 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY. Warunkiem  przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium  w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje dotyczące  przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Czyże dnia  25.02.2021 r.


GG. 6845.3.2021

Czyże dnia  25.02. 2021 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2020 r. poz. 1990).

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do wydzierżawienia na okres 3 lat,  stanowiących  własność gminy :

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w  ha

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena  wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego

1

2

3

4

5

6

1.

 

Wieś Czyże

działka Nr 414/3

0.0128

 

działka  zagrodowa rolna

użytkowanie rolnicze

5.00

 

2.

 

Wieś Morze

działka nr 182

0.1500

 

działka rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

54.00

 

 

     Powyższe nieruchomości   będą  przedmiotem wydzierżawienia  w przetargu ustnym nieograniczonym. Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


GG. 6845.2.2021

Czyże dnia  08.02. 2021 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2020 r. poz. 1990).

 

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej   do wydzierżawienia na okres 3 lat,  stanowiących  własność gminy :

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w  ha

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena  wywoławcza   miesięcznego  czynszu dzierżawnego  w zł

1

2

3

4

5

6

1.

 

Wieś Zbucz

działka Nr 3/11

KW BI2P/00006559/4

1.3970

 

Zakrzaczone pastwisko- nieużytki położone przy drodze woj. 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka

Pod  czasową  działalność gospodarczą

1000, 00

 

 

     Powyższe nieruchomość  będzie przedmiotem przedmiotem wydzierżawienia  w przetargu pisemnym nieograniczonym. Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


GG. 6845.1.2021

Czyże dnia  03.02. 2021 r

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2020 r. poz. 1990).

 

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do wydzierżawienia na okres 3 lat,  stanowiących  własność gminy :

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w  ha

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena  wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego  w zł

1

2

3

4

5

6

1.

Wieś Kamień

działka Nr 168/2

0.1300

działka  rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

46,80

2.

Wieś Kamień

działka Nr 173/2

0.2100

działka  rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

75,60

3.

 

Wieś Kamień

działka Nr 172/1

0.0700

działka  rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

25,20

4

Wieś Leniewo

działka nr 311/10

0.2944

 

działka rolna

użytkowanie rolnicze

106,00

 

     Powyższe nieruchomości   będą  przedmiotem wydzierżawienia  w przetargu ustnym nieograniczonym. Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


S.271.10.2020

Czyże, 2021.01.25

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Czyże informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert prowadzonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia „Świadczenie usługi dowozu uczestników do dziennego Domu Pomocy w Szostakowie w ramach projektu : pt. ”Nie jesteś sam!”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Rozwój Lokalny; Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka ul. Łowcza 4, która uzyskała najwięcej punktów pod względem kryterium „cena”.


S.271.10.2020

Czyże, 2021.01.15

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenia usługi dowozu uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

1.     W dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 1505 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2.     Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 55 851,85 PLN netto, w przeliczeniu 13 082,20 EURO, (60 320,00 PLN brutto).

3.     Łącznie wpłynęło 8 ofert. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4.     Informacje o otwartych ofertach:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN brutto)

1.

Konsorcjum firm Lider 1) EBM-MED. Centrum Szkoleń Specjalistycznych Edukacji i Promocji Zdrowia Mariusz Bara oraz 2) Marcin Ulman Usługi Transportowe

1)    30-652 Kraków

ul. Mochnackiego 39/24

2)    32-095 Iwanowice Widoma 32a

111 360,00

2.

OPEN TOURS Krzysztof Ferenc

19-300 Ełk

ul. Mickiewicza 1A lok. 4

93 960,00

3.

MARKOS Mariusz Kostryga

Łapy – Dębowina 62,

18-100 Łapy

170 288,00

4.

Bartoszuk Anatol

Czyże 58, 17-207 Czyże

58 000,00

5.

VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko

15-048 Białystok,

ul. Skorupska 30/1 lok. 6

75 168,00

6.

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A.

15-783 Białystok

ul. Boh. Monte Cassino 8

59 132,16

7.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

17-200 Hajnówka

ul. Łowcza 4

54 000,00

8.

ARSEN Arkadiusz Krzysztof Aściukiewicz

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Górna 37

92 800,00

 

5.     Na tym otwarcie ofert zakończono.

 

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

 

1)    ………………

2)    ………………

3)    ………………


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt  Gminy Czyże

 

OGŁASZA     PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na wydzierżawienie  na okres 3 lat nieruchomości stanowiących  własność gminy,  położonych  w obrębie wsi:

 

-                     Klejniki , działka rolna  oznaczona nr geodezyjnym 1459 o   powierzchni 0.5800 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  209,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 50.00 zł.

-                     Wólka, działka  rolna  oznaczona nr geodezyjnym 147 o   powierzchni 0.2300 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  83,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 30.00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU    28 STYCZNIA 2021  ROKU O GODZINIE 1000 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY

Warunkiem  przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium  w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej

-                      Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje dotyczące  przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

Czyże dnia  12.01.2021 r.


Czyże, dn. 29.12.2020 r.

S.271.10.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi dowozu uczestników do dziennego Domu Pomocy w Szostakowie w związku z realizacją projektu ”Nie jesteś sam!”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Rozwój Lokalny; Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro

 

1.   Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże

e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl

tel. 85 655 44 19

NIP 6030015765

 

Kod CPV: 60100000-9 usługi w zakresie transportu zbiorowego               

                        

2.   Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług transportowych – dowozu dla seniorów – uczestników Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie z miejsca ich zamieszkania do i z ośrodka wsparcia, w okresie 03.02.2021 r. do 31.12.2021 r. w dni robocze, z wyłączeniem świąt dla 12 uczestników Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie w związku z realizacją projektu ”Nie jesteś sam!”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Rozwój Lokalny; Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

                                               

3.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa transportowa – dowozu dla 12 seniorów – uczestników Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie z miejsca ich zamieszkania do i z ośrodka wsparcia, w okresie 03.02.2021 r. do 31.12.2021 r. w dni robocze, z wyłączeniem świąt w związku z realizacją projektu ”Nie jesteś sam!”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Rozwój Lokalny; Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Zakładane godziny świadczenia usługi:

- przywóz do ośrodka w godzinach 8.00-9.00

- odwóz z ośrodka w godzinach 15.00-16.00

 

Zamawiający wymaga :

a)    Usługa będzie realizowana dla maksymalnie 12 podopiecznych (w zależności od liczby podopiecznych) w dni robocze z wyłączeniem świąt przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w okresie 03.02.2021 r. do 31.12.2021r. Łącznie 232 dni.

b)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia, a co za tym idzie aneksowania warunków umowy dotyczących tej zmiany.

c)     Przewóz uczestników DDP realizowany będzie codziennie w dni pracujące wg uzgodnionej z koordynatorem projektu trasy na terenie Gminy Czyże (miejscowości: Czyże, Klejniki, Kuraszewo, Kamień, Łuszcze, Szostakowo).

d)    Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy i/lub godzin wykonywania usługi, w przypadku wystąpienia zjawisk niezależnych od Zamawiającego, w szczególności wprowadzenia obostrzeń epidemicznych.

e)    Pojazd, którym będzie realizowana usługa powinien być sprawny technicznie, czysty, wyposażony w ogrzewanie.

f)     Zamawiający nie wyklucza możliwości przewozu osób z niepełnosprawnościami.

g)    W przypadku awarii środka transportu Przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy. Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 120 minut.

h)    Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi pojazdu przez kierowcę/-ów o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji.

i)      Wykonawca ponosi kosztów kontroli, która wykaże, ze pojazd nie spełnia wymagań technicznych, oraz zobowiązuje się do niezwłocznego zapewnienia na własny koszt pojazdu zastępczego spełniającego co najmniej wymogi stawiane pojazdowi zastępowanemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania przez kierowcę/ -ów wymogów określonych w przepisach prawa dla kierowania pojazdami mechanicznymi. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby usługi realizowane były przez kierowcę/ - ów, którzy: posiadają prawo jazdy kategorii właściwej dla pojazdu, który będą obsługiwać oraz posiadają aktualne badania lekarskie i psychotechniczne dopuszczające do prowadzenia pojazdów samochodowych zgodnie z posiadaną kategorią.

 

4.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

4.1.  cena „C”– 100%,

4.2.  Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i który otrzyma największą liczbę punktów.

4.4.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.    Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Miejsce: Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie, Szostakowo 13a, 17-200 Hajnówka

Trasa: teren Gminy Czyże, miejscowości: Kuraszewo, Klejniki, Czyże, Osówka, Szostakowo, Łuszcze, Kamień. (do 100 km dziennie)

Termin realizacji zamówienia: 03 luty 2021 r. – 31 grudzień 2021 r., od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, łącznie 232 dni dla 12 osób dziennie.

Szczegółowy harmonogram ustalony zostanie z koordynatorem projektu i zgodny będzie z oczekiwaniami uczestników.

6.    Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę, która będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego lub gdy Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

7.    Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15.01.2021 r. do godz. 15.00
w Urzędzie Gminy w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy ośrodka tj. 7.20-15.20. ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na wskazany adres, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

a)    Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

b)    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

c)     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

d)    Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego lub gdy Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

e)    Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

f)     Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub oświadczenia przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

g)    Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie podając ją cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

h)    Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego, w tym koszty transportu,  jak i wszelkie inne składki, opłaty oraz podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona poprawek w ofertach:

 - oczywistych omyłek pisarskich;

- oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

8.    Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych

·          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

·          Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

 

9.    Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a)    pisemnie na adres: Urząd Gminy w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże

b)    faxem 85 681 89 91

c) e-mailem a.stankowska@ugczyze.pl

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

w sprawach proceduralnych, merytorycznych oraz przedmiotu zamówienia – Anna Stankowska tel. 85 655 44 19, e -mail: a.stankowska@ugczyze.pl

 

Możliwość i przyczyny unieważnienia postępowania

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez podawania przyczyny oraz w przypadku, jeżeli:

·          nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

·          cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

·          postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów;

·          w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.

 

10.  Warunki płatności za przedmiot zamówienia:

Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

Dodatkowe informacje

1.     Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2.     Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – załącznik nr 4

3.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.     W niniejszym postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Dokumenty wymagane od Wykonawcy

 

Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył wraz z ofertą (na formularzu będącym załącznikiem nr 1 zapytania) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w niniejszej specyfikacji tj :

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2,

- oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 3

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,

- załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym,

- załącznik nr 4 – projekt umowy

 

Klauzula o ochronie danych osobowych:

1.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

2.     Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, tel. 85 681 35 17, fax 85 681 89 91.

3.     W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod@ugczyze.pl.

4.     Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez GOPS.

5.     W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

6.     W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

7.     Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom  w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

8.     Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

9.     Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

10.  Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

11.  nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.

 

..................................................                              

      (miejscowość  data)                                               

                                                                                              

 ..................................................

 ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego

 (-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy)  


Ogłoszenie nr 510395753-N-2021 z dnia 05.01.2021 r.

Gmina Czyże: Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 613245-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Czyże, Krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98, 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-mail a.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

S.271.9.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ozn. nr geod. 445/3, 423 w obrębie Czyże gm. Czyże. 2. Na realizację przedmiotu zamówienia został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3. Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jest opisany za pomocą dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą: 1) projekty budowlane – branże architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna (załączniki Nr 10, 13 ), 2) projekt wykonawczy – branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna (Załącznik Nr 14), 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik Nr 12, 15), 4) przedmiary robót – branże architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna (Załączniki Nr 11, 16, 17, 18, 19 – przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy do określenia zakresu robót). 4. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów i obejmuje w szczególności: 1) I etap obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże : a) wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC Ø 200 x 5,9 mm, b) wykonanie kanału grawitacyjnego PVC Ø 160 x 4,9 mm, c) montaż studzienek rewizyjnych: PE Ø 1000 mm i PP Ø 600 mm, 2) II etap obejmuje przebudowę z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czyże: a) przebudowę budynku stacji uzdatniania wody; b) budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150m3 każdy; c) budowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych; d) przebudowę obudów studni głębinowych; e) budowę osadnika popłuczyn o poj. użytkowej 53m3 i całkowitej 69,45 m3; f) budowę powierzchni utwardzonych; g) przebudowę ogrodzenia; h) rozbiórkę instalacji wod. – kan. i elektrycznych; i) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25,2kWp, a w tym: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu schemat instalacji, opis działania, instrukcje użytkowania i konserwacji, wykaz zamontowanych urządzeń oraz przeszkoli w zakresie jej prawidłowego użytkowania oraz postępowania na wypadek wykrycia awarii oraz zobowiązuje się do: − poinformowania dystrybutora energii elektrycznej o planowanej ilości montażu nowych instalacji fotowoltaicznych oraz o planowanym terminie ich wykonania; − weryfikacji stanu instalacji elektrycznej obiektu oraz wykonania pomiarów rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji wraz z dostarczeniem protokołów z wykonanych pomiarów; − modernizacji w niezbędnym zakresie istniejącej instalacji elektrycznej; − przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego instalacji warunków przyłączenia oraz innych niezbędnych dokumentów formalno- prawnych; − przeprowadzenia w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i regulacji we współpracy z operatorem sieci energetycznej; − wykonania dokumentacji powykonawczej. j) obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą; k) rozruch stacji uzdatniania wody, a następnie zlecenie na własny koszt akredytowanych badań wody. Efekt technologiczny należy potwierdzić poprzez uzyskanie pozytywnych wyników badań, tj. bez przekroczeń wskaźników wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294); l) wykonanie operatu wodnoprawnego, a następnie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce dla nowych parametrów na własny koszt; m) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego wraz z pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce i poniesienia kosztów ich uzyskania. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania w celu realizacji obowiązków. 5. Zamawiający posiada: 1) ostateczną decyzję Nr 177/19 Starosty Hajnowskiego w Hajnówce z dnia 7 sierpnia 2019 r., znak sprawy: AB.6740.180.2019, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na przebudowę z rozbudową, stacji uzdatniania wody na nieruchomości nr geod. 445/3 położonej w miejscowości Czyże; 2) ostateczną decyzję Starosty Hajnowskiego w Hajnówce z dnia 15 grudnia 2015 r., znak sprawy: OS.6341.55.2015.KI, udzielającą Gminie Czyże pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych na potrzeby ujęcia zlokalizowanych na działce ozn. nr ewid. 445/3 w m. Czyże gm. Czyże powiat hajnowski dla potrzeb wodociągu grupowego. 3) aktualne zgłoszenie do Starosty Hajnowskiego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nieruchomości nr geod. 423 położonej w miejscowości Czyże z dnia 07.08.2019 r. 6. Wykonawca zapewnienia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich utylizacji i ich utylizację. Złom uzyskany z rozbiórki należy przetransportować na miejsce składowania wskazane przez Inwestora na odległość do 1 km. 7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w trakcie realizacji umowy, prawidłową pracę istniejącej stacji uzdatniania wody do momentu oddania do użytku oraz uruchomienia przebudowanej SUW, celem zapewnienia nieprzerwanej dostawy do odbiorców wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wszelkie planowane wyłączenia pracy istniejącej SUW, każdorazowo muszą być uzgadnianie z Zamawiającym i administratorem Wodociągi Podlaskie. Wszelkie roboty związane z przełączeniem wody z nowej technologii do podawania na sieć wodociągową nie może trwać dłużej niż 6 godzin i odbywać się w porze nocnej od 2200 do 400. 7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie wymagane przepisami prawa od innych instytucji czy organów, a także wykonać wszelkie niezbędne badania we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisanym”. W przypadku wskazanych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych. Określenia: typ, rodzaj, firma, znak towarowy, technologia mają charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, wskazujący Wykonawcy poziom techniczny potrzeb do osiągnięcia funkcjonalności zamierzenia budowlanego. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie niższe parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich będzie spełniać funkcje założone w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować (na pisemne wezwanie Zamawiającego) dane tych urządzeń i materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego oznaczenia danego urządzenia lub materiału, dostarczenia stosownych dokumentów pozwalających ocenić równoważność do urządzeń lub materiałów przykładowo wskazanych, np. atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta potwierdzająca parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. 9. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub w warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy, roboty budowlane lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub w warunkach realizacji zamówienia. 10. Zamawiający dokona płatności w dwóch transzach na podstawie faktur, wystawionych na podstawie pozytywnego częściowego protokołu odbioru robót (I etap) i końcowego protokołu odbioru robót (II etap) po komisyjnym odbiorze. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej transzy należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 11. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym. 12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 13. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji, a maksymalnie 60-miesięcznej na całość przedmiotu zamówienia liczonej od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu wykonanego zamówienia przez Zamawiającego – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i w warunkach wynikających z niniejszej SIWZ. Zakres gwarancji obejmuje również serwisowanie wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu do odbioru pogwarancyjnego. 14. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa wart. 29 ust. 4 ustawy Pzp (tj. wymagań które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem – w szczególności bezrobotnych, młodocianych, osób niepełnosprawnych). 15. Każdy z Wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia może przeprowadzić wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej przyjmuje się, że Wykonawca uznał informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ za wystarczające. 16. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 17. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dotyczą osób wykonujących czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych, w szczególności: a) budowy fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze, b) wymiany ogrodzenia i zagospodarowania terenu, c) budowy zbiorników wyrównawczych i osadnika popłuczyn, d) budowy, przebudowy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, e) przebudowy obudów studni f) wykonania instalacji fotowoltaicznej z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 18. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.17 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 19. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 20. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności. 21. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 22. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności określone w ust. 18 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną na zasadach określonych w umowie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45220000-5

 

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45255110-3, 45232150-8, 45232460-4, 45330000-9, 45231300-8, 45332300-6, 71000000-8, 45210000-2, 45262210-6, 45262300-4, 45421000-4, 45410000-4, 45443000-4, 45233200-1, 45342000-6, 45223500-1, 45300000-0, 45310000-3, 45231400-9, 45312310-3, 09331200-0, 45255600-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/01/2021 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2097560.94 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: AQUA-SOFT s.c. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Przędzalniana 8 
Kod pocztowy: 15-688 
Miejscowość: Białystok 
Kraj/woj.: podlaskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2579999.96 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2579999.96 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3265354.80 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


S.271.9.2020

Czyże, 2020.12.23

 

ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże została wybrana i uznana za najkorzystniejszą oferta Nr 4: AQUA-SOFT s.c. 15-688 Białystok ul. Przędzalniana 8:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 60,00 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 100,00 pkt.

Wykonawca AQUA-SOFT s.c. 15-688 Białystok ul. Przędzalniana 8, który złożył ofertę Nr 4 nie podlega wykluczeniu, oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i Wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów spośród wszystkich ważnych ofert Wykonawców biorących udział w przetargu.

Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia. W związku z tym termin podpisania umowy zostanie określony w odrębnym piśmie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1

Instalcompakt Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 54,72 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 94,72 pkt.

Oferta Nr 2

ROSMOSIS-Wawrzyniak Group sp. z o.o. sp.k. Perzyce 46, 63-760 Zduny:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 55,44 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 95,44 pkt.

Oferta Nr 3

Firma Bartosz SP.J. Bujwicki, Sobiech ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 58,79 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 98,79 pkt.

Oferta Nr 5

REMEX sp. z o.o. 15-103 Białystok ul. Bitwy Białostockiej 6/1:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 47,41 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 87,41 pkt.

Oferta Nr 6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DRABENT” Maria Drabent i Jacek Drabent Sp.J. ul. Rycerska 1 L, Ł, 15-157 Białystok:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 52,94 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 92,94 pkt.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękując za udział w przetargu zapraszam do dalszej współpracy w zakresie wykonawstwa zamówień publicznych na terenie Gminy Czyże.

 

Otrzymują:

1)    Instalcompakt Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne;

2)    ROSMOSIS-Wawrzyniak Group sp. z o.o. sp.k. Perzyce 46, 63-760 Zduny;

3)    Firma Bartosz SP.J. Bujwicki, Sobiech ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok;

4)    AQUA-SOFT s.c. 15-688 Białystok ul. Przędzalniana 8;

5)    REMEX sp. z o.o. 15-103 Białystok ul. Bitwy Białostockiej 6/1;

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DRABENT” Maria Drabent i Jacek Drabent Sp.J. ul. Rycerska 1 L, Ł, 15-157 Białystok.


GG. 6845.5.2020          

Czyże dnia  15.12. 2020 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2020 r. poz. 65).

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do wydzierżawienia na okres 3 lat,  stanowiących  własność gminy :

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w  ha

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena  wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego

1

2

3

4

5

6

1.

Wieś Klejniki

działka Nr 1459

0.58

działka  rolna

użytkowanie rolnicze

208.80

2.

Wieś Wólka

działka nr 147

0.23

 

działka rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

82.80

 

 

     Powyższe nieruchomości   będą  przedmiotem wydzierżawienia  w przetargu ustnym nieograniczonym. Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


Ogłoszenie nr 510539480-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

Gmina Czyże: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 610581-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Czyże, Krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98, 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-mail a.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

S.271.8.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże; 2) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów; 3) odbiór z punktu składowania w Czyżach następujących odpadów: a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, b) tekstyliów i odzieży, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odbierany sprzęt winien być kompletny, d) zużytych opon, e) przeterminowanych chemikaliów oraz opakowań po chemikaliach, w tym opakowań po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowań po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; 4) ustawienie odpowiedniego pojemnika na przeterminowane leki oraz odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków; 5) ustawienie odpowiedniego pojemnika na odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, a także odbiór i zagospodarowanie tych odpadów; 6) ustawienie pojemnika na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów; 7) realizację aspektu środowiskowego - promocję selektywnej zbiórki odpadów tj.: przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy Czyże akcji informacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności systemu segregacji odpadów oraz działań edukacyjnych - prelekcji połączonej z konkursem ekologicznym dla dzieci w szkole podstawowej, dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zamawiający dopuszcza alternatywne formy przeprowadzenia działań edukacyjnych w szkole. Realizacja zobowiązania będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie przepisów szczególnych (m.in. dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może przeprowadzić prelekcje z wykorzystaniem technologii informatycznych. 3. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zachowaniem zasady bliskości, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.). oraz zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) realizujących zadania związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, 2) wykonujących bezpośrednio odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (tj. kierujących pojazdami do odbioru odpadów, obsługujących śmieciarkę). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający m.in.: 1) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; 2) obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie działalności objętej zamówieniem; 3) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów, stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90500000-2, 90512000-9, 90533000-2, 90514000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 365740.74 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Łowcza 4 
Kod pocztowy: 17-200 
Miejscowość: Hajnówka 
Kraj/woj.: podlaskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 396202.32 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 396202.32 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 396202.32 
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


Czyże, 07.12.2020r.

Miejscowość, data

Zamawiający:

Gmina Czyże

17-207 Czyże 98

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże” (znak sprawy: S.271.9.2020), w wysokości 2 196 764,41 zł netto, w przeliczeniu na EURO wynosi 514 549,00, kwota brutto 2 702 020,22 zł.

2. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.12.2020 r.

o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

1)   Instalcompakt Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne:

a) cena brutto - 2 829 000,00 zł,

b) okres gwarancji – 60 miesięcy

2)   ROSMOSIS-Wawrzyniak Group sp. z o.o. sp.k. Perzyce 46, 63-760 Zduny:

a) cena brutto - 2 792 134,13 zł,

b) okres gwarancji – 60 miesięcy

3) Firma Bartosz SP.J. Bujwicki, Sobiech ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok:

a) cena brutto - 2 633 228,53 zł,

b) okres gwarancji – 60 miesięcy

4) AQUA-SOFT s.c. 15-688 Białystok ul. Przędzalniana 8:

a) cena brutto - 2 579 999,96 zł,

b) okres gwarancji – 60 miesięcy

5) REMEX sp. z o.o. 15-103 Białystok ul. Bitwy Białostockiej 6/1:

a) cena brutto - 3 265 354,80 zł,

b) okres gwarancji – 60 miesięcy

6) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DRABENT” Maria Drabent i Jacek Drabent Sp.J. ul. Rycerska 1 L, Ł, 15-157 Białystok:

a) cena brutto - 2 924 058,03 zł,

b) okres gwarancji – 60 miesięcy

 

Podpisy komisji:

1)            ………………..

2)            ………………..

3)            ………………..

 

 

.............................................

podpis osoby upoważnionej


S.271.8.2020

Czyże, 2020.12.02

 

ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże" została wybrana i uznana za najkorzystniejszą oferta Nr 1: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 60,00 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium termin płatności faktury – 20,00 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium aspekt środowiskowy – 20,00 pkt

- łączna liczba punktów – 100,00 pkt.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, który złożył ofertę Nr 1 nie podlega wykluczeniu, oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i Wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów spośród wszystkich ważnych ofert Wykonawców biorących udział w przetargu.

Ustala się przewidywany termin podpisania umowy na dzień 9 grudnia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Czyże.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękując za udział w przetargu zapraszam do dalszej współpracy w zakresie wykonawstwa zamówień publicznych na terenie Gminy Czyże.

 

Otrzymują:

1)    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka


S. 271.9.2020

Czyże, dnia 03.12.2020 r.

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 - 207 Czyże

 

……………………………………

……………………………………

.…………………………………..

 

            W związku z zapytaniem oferenta z dnia 02.12.2020 r. udzielam wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na Przebudowę z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże:

 

Pytanie 1:                    

 

            Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni ze względu na problemy związane z potwierdzeniem cen urządzeń i materiałów u dostawców pracujących w warunkach pandemii Covid-19.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni. Termin składania ofert upływa z dniem 7 grudnia 2020 r. o godz. 10:00.

 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


S. 271.9.2020

Czyże, dnia 03.12.2020 r.

 

Zamawiający:

 Gmina Czyże

Czyże 98

17 - 207 Czyże

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

 

            W związku z zapytaniem oferenta z dnia 01.12.2020 r. udzielam wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na Przebudowę z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże:

 

Pytanie 1:                    

 

            Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający gwarantuje, że po wykonaniu technologii uzdatniania wody zgodnie z dokumentacją projektową uzyskane zostaną pozytywne wyniki wody uzdatnionej spełniającej wymogi stawiane wodzie pitnej.

 

Odpowiedź:

Nie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót budowlano – technologicznych oraz w przedmiotowej specjalistycznej inwestycji t.j. stacji uzdatniania wody w miejscowości Czyże zgodnie z zasadami, normami oraz uzyskanie parametrów wody do celów spożywczych przez ludzi. Projektant nie ma wpływu na zastosowane przez Wykonawcę urządzenia technologiczne oraz czas i sposób wykonania rozruchu technologicznego.

 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


S. 271.9.2020

Czyże, dnia 02.12.2020 r.

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 - 207 Czyże

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

            W związku z zapytaniem oferenta z dnia 30.11.2020 r. udzielam wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na Przebudowę z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże:

 

Pytanie 1:                    

 

            W projekcie budowlanym jest zapis, że przebudowa obudów studni głębinowych, powierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia jest poza procedurą natomiast w SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje ich wykonanie. Czy przebudowa obudów studni głębinowych, powierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia wchodzi w zakres wykonania robót?

 

Odpowiedź:

Przebudowa obudów studni głębinowych, powierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia wchodzi w zakres wykonania robót.

 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


S. 271.9.2020

Czyże, dnia 02.12.2020 r.

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 - 207 Czyże

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

            W związku z zapytaniem oferenta z dnia 30.11.2020 r. udzielam wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na Przebudowę z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże:

 

Pytanie 1:                    

Paragraf 14 opis sposobu przygotowania oferty pkt. 5.6 zawiera zapis „oferta wykonawcy winna składać się z tabeli ceny ryczałtowej – kosztorysu ofertowego z podziałem na etapy opisane w § 4 SIWZ”. Czy oferta Wykonawcy ma zawierać kosztorysy ofertowe poszczególnych branż, czy też tabelę z podziałem na etapy z określonych branż. Jeżeli do oferty ma być załączona tabela, zwracam się z prośbą o zamieszczenie takiej tabeli.

 

Odpowiedź:

Oferta Wykonawcy ma zawierać kosztorysy ofertowe poszczególnych branż z podziałem na etapy z określonych branż.

 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 

Czyże, 24.11.2020r.

Miejscowość, data

Zamawiający:

Gmina Czyże

17-207 Czyże 98

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże" (znak sprawy: S.271.7.2020), w wysokości 365 740,74 zł netto, w przeliczeniu na EURO wynosi 85 667,61, kwota brutto 395 000,00 zł.

2. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.11.2020 r.

o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono następującą ofertę:

1)   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka:

a) cena brutto 396 202,32 zł,

b) termin płatności faktury 30 dni,

c) aspekt środowiskowy:

- przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy Czyże akcji informacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności dotyczącej systemu segregacji odpadów 1 razy,

- przeprowadzenie działań edukacyjnych - akcji informacyjno - edukacyjnej połączonej z konkursem ekologicznym z nagrodami dla dzieci w szkole podstawowej dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 1 razy.

 

Podpisy komisji:

1)            ………………

2)            ………………

3)            ………………

 

 

.............................................

podpis osoby upoważnionej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt  Gminy Czyże

OGŁASZA     PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie  na okres 3 lat nieruchomości stanowiących  własność gminy,  położonych  w obrębie wsi:

-                     Rakowicze , działka rolna w terenie zabudowanym oznaczona nr geodezyjnym 41/3  o   powierzchni 0.1200 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  43,20 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 40.00 zł.

-                     Czyże , działka rolna w terenie zabudowanym oznaczona nr geodezyjnym 684/6 o   powierzchni 0.0890 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  32,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 30.00 zł.

-                     Kojły działka rolna oznaczona nr geodezyjnym 150/5 o  powierzchni 0.0300 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  10,80 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 10.00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU    10 GRUDNIA 2020  ROKU O GODZINIE 1000 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY

Warunkiem  przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium  w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej

-                      Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje dotyczące  przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

Czyże dnia  23.11.2020 r.


Ogłoszenie nr 613245-N-2020 z dnia 2020-11-20 r. 

 

Gmina Czyże: Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyże, krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98 , 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-maila.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. OFERTA

3. OŚWIADCZENIE Nr 1  WYKONAWCY

4. OŚWIADCZENIE Nr 2  WYKONAWCY

5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

6. OŚWIADCZENIE

7. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

8. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

10. UMOWA

11. Projekt budowlany (budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej)

12. Przedmiar (budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej)

13. Specyfikacja techniczna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej

14. Projekt budowlany branża architektoniczna, sanitarna, elektryczna

15. Projekt wykonawczy branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna

16. STWiOR - Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody

17. Przedmiar budowlany - Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania

18. Przedmiar sanitarny - Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody

19. Przedmiar elektryczny - Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania

20. Przedmiar elektryczny (instalacja fotowoltaiczna) - Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
oferty należy składać pisemnie w sekretariacie (pokój 17) 
Adres: 
Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże pok. nr 17 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże 
Numer referencyjny: S.271.9.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ozn. nr geod. 445/3, 423 w obrębie Czyże gm. Czyże. 2. Na realizację przedmiotu zamówienia został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3. Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jest opisany za pomocą dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą: 1) projekty budowlane – branże architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna (załączniki Nr 10, 13 ), 2) projekt wykonawczy – branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna (Załącznik Nr 14), 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik Nr 12, 15), 4) przedmiary robót – branże architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna (Załączniki Nr 11, 16, 17, 18, 19 – przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy do określenia zakresu robót). 4. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów i obejmuje w szczególności: 1) I etap obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże : a) wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC Ø 200 x 5,9 mm, b) wykonanie kanału grawitacyjnego PVC Ø 160 x 4,9 mm, c) montaż studzienek rewizyjnych: PE Ø 1000 mm i PP Ø 600 mm, 2) II etap obejmuje przebudowę z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czyże: a) przebudowę budynku stacji uzdatniania wody; b)
 budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150m3 każdy; c)  budowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych; d)  przebudowę obudów studni głębinowych; e)  budowę osadnika popłuczyn o poj. użytkowej 53m3 i całkowitej 69,45 m3; f)  budowę powierzchni utwardzonych; g)  przebudowę ogrodzenia; h)  rozbiórkę instalacji wod. – kan. i elektrycznych; i) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25,2kWp, a w tym: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu schemat instalacji, opis działania, instrukcje użytkowania i konserwacji, wykaz zamontowanych urządzeń oraz przeszkoli w zakresie jej prawidłowego użytkowania oraz postępowania na wypadek wykrycia awarii oraz zobowiązuje się do: − poinformowania dystrybutora energii elektrycznej o planowanej ilości montażu nowych instalacji fotowoltaicznych oraz o planowanym terminie ich wykonania; − weryfikacji stanu instalacji elektrycznej obiektu oraz wykonania pomiarów rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji wraz z dostarczeniem protokołów z wykonanych pomiarów; − modernizacji w niezbędnym zakresie istniejącej instalacji elektrycznej; − przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego instalacji warunków przyłączenia oraz innych niezbędnych dokumentów formalno- prawnych; − przeprowadzenia w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i regulacji we współpracy z operatorem sieci energetycznej; − wykonania dokumentacji powykonawczej. j) obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą; k) rozruch stacji uzdatniania wody, a następnie zlecenie na własny koszt akredytowanych badań wody. Efekt technologiczny należy potwierdzić poprzez uzyskanie pozytywnych wyników badań, tj. bez przekroczeń wskaźników wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294); l) wykonanie operatu wodnoprawnego, a następnie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce dla nowych parametrów na własny koszt; m) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego wraz z pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce i poniesienia kosztów ich uzyskania. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania w celu realizacji obowiązków. 5. Zamawiający posiada: 1) ostateczną decyzję Nr 177/19 Starosty Hajnowskiego w Hajnówce z dnia 7 sierpnia 2019 r., znak sprawy: AB.6740.180.2019, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na przebudowę z rozbudową, stacji uzdatniania wody na nieruchomości nr geod. 445/3 położonej w miejscowości Czyże; 2) ostateczną decyzję Starosty Hajnowskiego w Hajnówce z dnia 15 grudnia 2015 r., znak sprawy: OS.6341.55.2015.KI, udzielającą Gminie Czyże pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych na potrzeby ujęcia zlokalizowanych na działce ozn. nr ewid. 445/3 w m. Czyże gm. Czyże powiat hajnowski dla potrzeb wodociągu grupowego. 3) aktualne zgłoszenie do Starosty Hajnowskiego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nieruchomości nr geod. 423 położonej w miejscowości Czyże z dnia 07.08.2019 r. 6. Wykonawca zapewnienia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich utylizacji i ich utylizację. Złom uzyskany z rozbiórki należy przetransportować na miejsce składowania wskazane przez Inwestora na odległość do 1 km. 7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w trakcie realizacji umowy, prawidłową pracę istniejącej stacji uzdatniania wody do momentu oddania do użytku oraz uruchomienia przebudowanej SUW, celem zapewnienia nieprzerwanej dostawy do odbiorców wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wszelkie planowane wyłączenia pracy istniejącej SUW, każdorazowo muszą być uzgadnianie z Zamawiającym i administratorem Wodociągi Podlaskie. Wszelkie roboty związane z przełączeniem wody z nowej technologii do podawania na sieć wodociągową nie może trwać dłużej niż 6 godzin i odbywać się w porze nocnej od 2200 do 400. 7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie wymagane przepisami prawa od innych instytucji czy organów, a także wykonać wszelkie niezbędne badania we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisanym”. W przypadku wskazanych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych. Określenia: typ, rodzaj, firma, znak towarowy, technologia mają charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, wskazujący Wykonawcy poziom techniczny potrzeb do osiągnięcia funkcjonalności zamierzenia budowlanego. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie niższe parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich będzie spełniać funkcje założone w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować (na pisemne wezwanie Zamawiającego) dane tych urządzeń i materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego oznaczenia danego urządzenia lub materiału, dostarczenia stosownych dokumentów pozwalających ocenić równoważność do urządzeń lub materiałów przykładowo wskazanych, np. atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta potwierdzająca parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. 9. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub w warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy, roboty budowlane lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub w warunkach realizacji zamówienia. 10. Zamawiający dokona płatności w dwóch transzach na podstawie faktur, wystawionych na podstawie pozytywnego częściowego protokołu odbioru robót (I etap) i końcowego protokołu odbioru robót (II etap) po komisyjnym odbiorze. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej transzy należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 11. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym. 12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 13. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji, a maksymalnie 60-miesięcznej na całość przedmiotu zamówienia liczonej od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu wykonanego zamówienia przez Zamawiającego – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i w warunkach wynikających z niniejszej SIWZ. Zakres gwarancji obejmuje również serwisowanie wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu do odbioru pogwarancyjnego. 14. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa wart. 29 ust. 4 ustawy Pzp (tj. wymagań które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem – w szczególności bezrobotnych, młodocianych, osób niepełnosprawnych). 15. Każdy z Wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia może przeprowadzić wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej przyjmuje się, że Wykonawca uznał informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ za wystarczające. 16. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 17. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dotyczą osób wykonujących czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych, w szczególności: a) budowy fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze, b) wymiany ogrodzenia i zagospodarowania terenu, c) budowy zbiorników wyrównawczych i osadnika popłuczyn, d) budowy, przebudowy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, e) przebudowy obudów studni f) wykonania instalacji fotowoltaicznej z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 18. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.17 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 19. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 20. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności. 21. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 22. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności określone w ust. 18 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną na zasadach określonych w umowie. 

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45111300-1

45255110-3

45232150-8

45232460-4

45330000-9

45231300-8

45332300-6

71000000-8

45210000-2

45262210-6

45262300-4

45421000-4

45410000-4

45443000-4

45233200-1

45342000-6

45223500-1

45300000-0

45310000-3

45231400-9

45312310-3

09331200-0

45255600-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-08-30 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia I etapu – 01.06.2021 r. ÷ 30.08.2021 r. 2. Termin realizacji zamówienia II etapu – 03.01.2022 r. ÷ 30.08.2022 r; w tym: 1) Roboty budowlane - 03.01.2022 r. ÷ 30.06.2022 r. 2) Rozruch technologiczny i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 01.07.2022 r. ÷ 30.08.2022 r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy); b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 500 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy). Jeżeli opłata ubezpieczenia nastąpiła w innej formie, niż gotówka Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód opłaty ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie stacji uzdatniania wody albo stacji wodociągowej wody (hydroforni), o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały zrealizowane należycie, b) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, tj.:
§ kierownikiem budowy, posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne bez ograniczeń, - doświadczenie zawodowe min. 5 lat oraz pełnienie w tym okresie funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej ukończonej budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie stacji uzdatniania wody lub stacji wodociągowej wody (hydroforni), § kierownikiem robót budowlanych, posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - doświadczenie zawodowe min. 3 lata oraz pełnienie w tym okresie funkcji kierownika robót budowlanych na co najmniej jednej ukończonej budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie stacji uzdatniania wody lub stacji wodociągowej wody (hydroforni), § kierownikiem robót elektrycznych w zakresie budowy instalacji elektrycznych i przebudowy linii i sieci nN, posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne bez ograniczeń, - doświadczenie zawodowe min. 3 lata oraz pełnienie w tym okresie funkcji kierownika robót elektrycznych na co najmniej jednej ukończonej budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie stacji uzdatniania wody lub stacji wodociągowej wody (hydroforni). Zamawiający wymaga aby ww. osoby które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego posiadały uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018 r. poz. 2272), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2019 r. poz. 1117). Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wyszczególnionych powyżej tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) dokument – informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli opłata ubezpieczenia nastąpiła w innej formie, niż gotówka Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód opłaty ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, c) wykaz zrealizowanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały zrealizowane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ), d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień (numer uprawnień, czy są bez ograniczeń) i doświadczenia (szczegółowo na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ); 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

a) w przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych – dokumenty potwierdzające dane tych urządzeń i materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego oznaczenia danego urządzenia lub materiału, dostarczenia stosownych dokumentów pozwalających ocenić równoważność do urządzeń lub materiałów przykładowo wskazanych, np. atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta potwierdzająca parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Musi ono obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. Forma wadium. 1) wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu (przelew), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. 6. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieszczony w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składany. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Hajnówce Oddział Czyże Nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 z dopiskiem „Wadium w przetargu S.271.9.2020” 8. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności oraz określa warunki tych zmian: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w Umowie, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano (dotyczy sytuacji, gdy wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego), 2) Zmiana (wydłużenie) terminu realizacji inwestycji w stosunku do terminu w ofercie może nastąpić w następujących sytuacjach: a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od terminu zakończenia realizacji zadania wskazanego w ofercie Wykonawcy, b) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) – wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi lub powoduje konieczność wstrzymania robót. Udowodnienie zaistnienia tych okoliczności spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu może nastąpić o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, c) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. Zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego organu (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tę konieczność występuje Wykonawca robót), d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. Zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tę konieczność występuje Wykonawca robót), e) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, w takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia; 3) zmiana kierownika budowy, z zachowaniem spełnienia w tym zakresie wymogów SIWZ, w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez niego wskazanej funkcji. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie zmiany wraz z: a) oświadczeniem o przyjęciu obowiązków nowego kierownika budowy, b) decyzją o nadaniu wymaganych uprawnień, c) zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, d) oświadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnianiu warunków postępowania dla osoby pełniącej tę funkcję; 4) zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych osób wyznaczonych przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją inwestycji (wpisanych imiennie do umowy) – w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez nich określonych czynności; 5) zmiana numeru rachunku bankowego podanego w ofercie Wykonawcy – wymaga zachowania formy pisemnej (aneksu do umowy); 6) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wchodzącego w miejsce podwykonawcy, który w trakcie postępowania przetargowego udostępnił swój potencjał Wykonawcy – jeżeli na etapie realizacji zadania Wykonawca będzie chciał zrezygnować z podwykonawcy, to musi zaproponować nowego, który uzupełni jego potencjał wskazany w ofercie. Nowy podwykonawca musi samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 7) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; 8) wprowadzenia robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zaprzestania produkcji materiałów, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, d) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 2. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 3. Zmiana umowy może nastąpić w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp. 4. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zamawiający wydłuża okres rękojmi zapisany w Kodeksie Cywilnym z 2 lat na równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-12-07, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 510232116-N-2020 z dnia 19-11-2020 r.

Gmina Czyże: dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0508/19

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 591140-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Czyże, Krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98, 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-mail a.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

S.271.4.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem trzech instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czyże – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych na następujących obiektach: a) Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 13 320 Wp; b) Świetlica Wiejska w Kuraszewie, Kuraszewo 14A, 17-207 Czyże – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 20 720 Wp; c) Oczyszczalnia Ścieków w Czyżach, dz. 445/1 obręb Czyże – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 13 320 Wp. 3. Zaoferowanie instalacji fotowoltaicznych nie spełniających wymagań minimalnych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 4. Jeżeli w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentu, certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tą jednostkę, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność, bądź inne dokumenty stanowiące środki dowodowe. 5. Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 7. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym]. 8. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): słoneczne moduły fotoelektryczne: 09.33.12.00-0. 9. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ minimum 5 –letnią gwarancję na zainstalowane moduły fotowoltaiczne, inwertery, pozostałe elementy, materiały i urządzenia wykorzystane do montażu instalacji oraz na wykonane prace instalacyjne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09331200-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 233614.40 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Arbor sp. z o.o. sp. k. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Wyryki-Połód 122D 
Kod pocztowy: 22-205 
Miejscowość: Wyryki 
Kraj/woj.: lubelskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 164000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 258300.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 - 207 Czyże 

Czyże 19.11.2020 r.

S.271.8.2020

 

W związku z zapytaniem oferenta z dnia 17.11.2020 r. udzielam wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czyże:

Pytanie

Prosi o doprecyzowanie zapisów w opisie przedmiotu zamówienia w ust. 1 pkt 7, dotyczących odbioru odpadów z punktu składowania w Czyżach.

W jakiej formie Zamawiający będzie składował odpady? Czy będą gromadzone w kontenerach Zamawiającego, czy wykonawca ma zapewnić kontenery/pojemniki do ich gromadzenia i odbioru?

Prosimy o określenie ilości i wielkości kontenerów/pojemników.

Kto będzie odpowiadał za załadunek odpadów?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpady zbierane w punkcie składowania w Czyżach będą gromadzone w kontenerach i pojemnikach Zamawiającego: KP-7 w ilości 2 szt., 1100 l – 3 szt.

Za załadunek odpadów będzie odpowiadał Wykonawca.

 

1. Zamawiający w wyjaśnieniach nie dokonał zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która prowadziłaby do zmiany treści ogłoszenia.

2. Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

3. Zamawiający dołączy wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą one stanowić integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Ogłoszenie nr 610581-N-2020 z dnia 2020-11-16 r. 

 

Gmina Czyże: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyże, krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98 , 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-maila.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

6. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7. Wykaz zrealizowanych usług

8. MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA USŁUG

9. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

10. OFERTA

11. Umowa

12. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

13. OŚWIADCZENIE

 

Nie 
http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę należny przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego 
Adres: 
Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże pok. nr 17 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże 
Numer referencyjny: S.271.8.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże; 2) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów; 3) odbiór z punktu składowania w Czyżach następujących odpadów: a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, b) tekstyliów i odzieży, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odbierany sprzęt winien być kompletny, d) zużytych opon, e) przeterminowanych chemikaliów oraz opakowań po chemikaliach, w tym opakowań po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowań po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; 4) ustawienie odpowiedniego pojemnika na przeterminowane leki oraz odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków; 5) ustawienie odpowiedniego pojemnika na odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, a także odbiór i zagospodarowanie tych odpadów; 6) ustawienie pojemnika na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów; 7) realizację aspektu środowiskowego - promocję selektywnej zbiórki odpadów tj.: przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy Czyże akcji informacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności systemu segregacji odpadów oraz działań edukacyjnych - prelekcji połączonej z konkursem ekologicznym dla dzieci w szkole podstawowej, dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zamawiający dopuszcza alternatywne formy przeprowadzenia działań edukacyjnych w szkole. Realizacja zobowiązania będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie przepisów szczególnych (m.in. dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może przeprowadzić prelekcje z wykorzystaniem technologii informatycznych. 3. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zachowaniem zasady bliskości, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.). oraz zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) realizujących zadania związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, 2) wykonujących bezpośrednio odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (tj. kierujących pojazdami do odbioru odpadów, obsługujących śmieciarkę). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający m.in.: 1) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; 2) obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie działalności objętej zamówieniem; 3) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów, stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90513100-7

90500000-2

90512000-9

90533000-2

90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych do stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. Zamówienia podobne mogą zostać udzielone przez Zamawiającego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcy usługi. Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu tożsamych usług z przedmiotem zamówienia, opisanym w niniejszej SIWZ. 2. Zamówieniem podobnym do stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o określonych rodzajach które zostały wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 1) aktualny wpis do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, 2) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Czyże w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czyże, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów objęte niniejszym zamówieniem, 3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji umowy opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) dysponował następującym potencjałem technicznym: a) bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122); b) pojazdami spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) min.: • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych, • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 2) wykazał, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w okresie następujących po sobie 12 miesięcy, o masie łącznej odebranych odpadów co najmniej 350 Mg/rok każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 Wykonawca powinien złożyć: 1) pkt 1: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) pkt 8: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) (wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) w zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a) potwierdzenie wpisu do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub aktualnego zezwolenia na transport odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych postępowaniem, b) oświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czyże, obejmującym wszystkie rodzaje odpadów objętych zamówieniem, c) oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 2) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej - dokument otwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli opłata ubezpieczenia nastąpiła w innej formie, niż gotówka Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód opłaty ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. Jeżeli okres ubezpieczenia nie obejmuje całego okresu realizacji zamówienia, Wykonawca powinien dodatkowo przedłożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do zachowania ciągłości ubezpieczenia i udokumentowania tego faktu poprzez przedłożenie nowej polisy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Aspekt środowiskowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże. 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy: 1) zaistnieje konieczność rozszerzenia lub zmniejszenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami; 2) pojawią się nowe rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego; 3) nastąpi ustawowa zmiana przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niewykonanych usług; 4) zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył Podwykonawcom, a które określone będą w umowie i stanowiącej do niej załącznik ofercie Wykonawcy; 5) zmiany zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych, bądź zmniejszeniu się ilości gospodarstw domowych, wynikająca z potrzeb Zamawiającego, wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowowprowadzonych gospodarstw domowych przekroczy 15 % ogólnej liczby właścicieli nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem; 6) nastąpi zmiana instalacji, do której wykonawca będzie przekazywał odpady; 7) ulegną zmianie przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy prawa miejscowego wpływające na sposób realizacji umowy, w tym częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. 4. Ponadto zmiana umowy może mieć miejsce w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 Ustawy oraz w przepisach szczególnych. 5. Zmiana numeru rachunku bankowego podanego w ofercie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej – zawarcia aneksu do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-11-24, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Czyże, dnia 16.11.2020 r.

Gmina Czyże

Czyże 98, 17-207 Czyże

NIP 603-00-15-765

tel. 85 681 35 17

e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

Znak sprawy:           S.271.7.2020

Dotyczy:                  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże"

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty 424 396,80 zł znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 395 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


Czyże, 10.11.2020r.

Miejscowość, data

Zamawiający:

Gmina Czyże

17-207 Czyże 98

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże" (znak sprawy: S.271.6.2020), w wysokości 365 740,74 zł netto, w przeliczeniu na EURO wynosi 85 667,61, kwota brutto 395 000,00 zł.

2. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.11.2020 r.

o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono następującą ofertę:

1)   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka:

a) cena brutto 424 396,80 zł,

b) termin płatności faktury 30 dni,

c) aspekt środowiskowy:

- przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy Czyże akcji informacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności dotyczącej systemu segregacji odpadów 0 razy,

- przeprowadzenie działań edukacyjnych - akcji informacyjno - edukacyjnej połączonej z konkursem ekologicznym z nagrodami dla dzieci w szkole podstawowej dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0 razy.

 

Podpisy komisji:

1)    ………………..

2)    ………………..

3)    ………………..

 

 

.............................................

podpis osoby upoważnionej


Czyże 05.11.2020r.

S.271.7.2020

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 - 207 Czyże 

………………………………………

………………………………………

……………………………………..

                  

W związku z zapytaniem oferenta z dnia 04.11.2020 r. udzielam wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czyże:

1) Pytanie 1

Projekt umowy §6 ust. 5 lit b, opis przedmiotu zamówienia ust 4 pkt 9 litera c: Wnosimy o wykreślenie wymogu sporządzania: „kopi kart przekazania odpadów (odrębnie na każdy rodzaj odpadów) sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Karty przekazania odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z gminy Czyże i powinny być przekazywane co miesiąc jako załącznik do miesięcznego zestawienia ilości odpadów”.

Ewidencja odpadów w formie papierowej została wydłużona do 31 grudnia 2020 r. dla podmiotów, które nie mają jeszcze nadanego numeru rejestrowego w systemie BDO, z obowiązku wprowadzenia kart papierowych do systemu należy wywiązać się w ciągu miesiąca, tj. do dnia 31.01.2021 r. Cały system ewidencji prowadzony jest za pośrednictwem systemu BDO w formie elektronicznej przez podmioty, jak i przez gminy, które wywiązują się z obowiązków sprawozdawczych składania sprawozdań, dlatego nie ma mowy o posiadania przez gminy numeru rejestrowego w systemie BDO.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

2) Pytanie 2

Zamawiający we wzorze umowy, w §10 ust. 2 pkt 5, ustanowił karę umowną: „za nieuzyskanie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) i/lub nieuzyskania odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w wysokości obliczonej zgodnie z art. 9z ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Wykonawca wnosi o wykreślenie tych zapisów jest to bowiem obowiązek nie mający podstaw prawnych. Zgodnie z Art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – „Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne”. Zatem obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku obciąża Gminę a nie Wykonawcę. Zgodnie z art. 9z pkt 2 w/w ustawy to Gmina podlega karze za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku.

Na Wykonawcę może zostać nałożona kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i odzysku lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – tylko w sytuacji gdy Wykonawca nie działa na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych lub świadczy usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis w §10 ust. 2 pkt 5 wzoru umowy: „w wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia poziomu recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku naliczenia i wezwania Zamawiającego do zapłaty kary z tytułu niewywiązania się przez Gminę Czyże z obowiązku określonego w art. 9z ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Zamawiający obciąży Wykonawcę w wysokości kary, którą naliczono Gminie Czyże. Należność podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy”.

 

1. Zamawiający w wyjaśnieniach nie dokonał zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która prowadziłaby do zmiany treści ogłoszenia.

2. Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

3. Zamawiający dołączy wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą one stanowić integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Czyże, 04.11.2020 r.

S.271.4.2020

Wniosek Zamawiającego
w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 

dotyczy: postępowania nr S.271.4.2020 pn. „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże”

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu tj. do dnia 07.12.2020 roku.

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 07.11.2020 r.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2020 roku.

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.


Ogłoszenie nr 605182-N-2020 z dnia 2020-11-02 r. 

 

Gmina Czyże: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyże, krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98 , 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-maila.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

6. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7. Wykaz zrealizowanych usług

8. MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA USŁUG

9. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

10. OFERTA

11. Umowa

12. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

13. OŚWIADCZENIE


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę należny przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego 
Adres: 
Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże pok. nr 17 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże 
Numer referencyjny: S. 271.7.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże; 2) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów; 3) objazdową zbiórkę następujących odpadów: a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, b) tekstyliów i odzieży, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zbierany w ramach zbiórki objazdowej winien być kompletny, d) zużytych opon, e) przeterminowanych chemikaliów oraz opakowań po chemikaliach, w tym opakowań po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowań po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; 4) ustawienie odpowiedniego pojemnika na przeterminowane leki oraz odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków; 5) ustawienie odpowiedniego pojemnika na odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, a także odbiór i zagospodarowanie tych odpadów; 6) ustawienie pojemnika na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów; 7) realizację aspektu środowiskowego - promocję selektywnej zbiórki odpadów tj.: przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy Czyże akcji informacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności systemu segregacji odpadów oraz działań edukacyjnych - prelekcji połączonej z konkursem ekologicznym dla dzieci w szkole podstawowej, dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zamawiający dopuszcza alternatywne formy przeprowadzenia działań edukacyjnych w szkole. Realizacja zobowiązania będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie przepisów szczególnych (m.in. dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może przeprowadzić prelekcje z wykorzystaniem technologii informatycznych. 3. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zachowaniem zasady bliskości, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.). oraz zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) realizujących zadania związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, 2) wykonujących bezpośrednio odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (tj. kierujących pojazdami do odbioru odpadów, obsługujących śmieciarkę). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający m.in.: 1) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; 2) obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie działalności objętej zamówieniem; 3) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów, stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90513100-7

90500000-2

90512000-9

90533000-2

90514000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych do stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. Zamówienia podobne mogą zostać udzielone przez Zamawiającego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcy usługi. Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu tożsamych usług z przedmiotem zamówienia, opisanym w niniejszej SIWZ. 2. Zamówieniem podobnym do stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o określonych rodzajach które zostały wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 1) aktualny wpis do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, 2) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Orla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orla, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów objęte niniejszym zamówieniem, 3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji umowy opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) dysponował następującym potencjałem technicznym: a) bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122); b) pojazdami spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) min.: • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych, • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 2) wykazał, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w okresie następujących po sobie 12 miesięcy, o masie łącznej odebranych odpadów co najmniej 350 Mg/rok każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 Wykonawca powinien złożyć: 1) pkt 1: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) pkt 8: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) (wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) w zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a) potwierdzenie wpisu do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub aktualnego zezwolenia na transport odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych postępowaniem, b) oświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orla, obejmującym wszystkie rodzaje odpadów objętych zamówieniem, c) oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 2) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej - dokument otwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli opłata ubezpieczenia nastąpiła w innej formie, niż gotówka Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód opłaty ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. Jeżeli okres ubezpieczenia nie obejmuje całego okresu realizacji zamówienia, Wykonawca powinien dodatkowo przedłożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do zachowania ciągłości ubezpieczenia i udokumentowania tego faktu poprzez przedłożenie nowej polisy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Aspekt środowiskowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże. 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy: 1) zaistnieje konieczność rozszerzenia lub zmniejszenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami; 2) pojawią się nowe rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego; 3) nastąpi ustawowa zmiana przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niewykonanych usług; 4) zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył Podwykonawcom, a które określone będą w umowie i stanowiącej do niej załącznik ofercie Wykonawcy; 5) zmiany zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych, bądź zmniejszeniu się ilości gospodarstw domowych, wynikająca z potrzeb Zamawiającego, wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowowprowadzonych gospodarstw domowych przekroczy 15 % ogólnej liczby właścicieli nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem; 6) nastąpi zmiana instalacji, do której wykonawca będzie przekazywał odpady; 7) ulegną zmianie przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy prawa miejscowego wpływające na sposób realizacji umowy, w tym częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. 4. Ponadto zmiana umowy może mieć miejsce w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 Ustawy oraz w przepisach szczególnych. 5. Zmiana numeru rachunku bankowego podanego w ofercie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej – zawarcia aneksu do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-11-10, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Czyże, dnia 02.11.2020 r.

Gmina Czyże

Czyże 98, 17-207 Czyże

NIP 603-00-15-765

tel. 85 681 35 17

e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

 

Znak sprawy:           S.271.6.2020

Dotyczy:                  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże"

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty 434 419,20 zł znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 395 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


S.271.4.2020

Czyże, 2020.10.27

 

ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże została wybrana i uznana za najkorzystniejszą oferta Nr 1: Arbor sp. z o.o. sp. k., Wyryki-Połód 122D, 22-205 Wyryki:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 60,00 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 100,00 pkt.

Wykonawca Arbor sp. z o.o. sp. k., Wyryki-Połód 122D, 22-205 Wyryki, który złożył ofertę Nr 1 nie podlega wykluczeniu, oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i Wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów spośród wszystkich ważnych ofert Wykonawców biorących udział w przetargu.

Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia. W związku z tym termin podpisania umowy zostanie określony w odrębnym piśmie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 3

4Technology Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 42,78 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 82,78 pkt.

Oferta Nr 4

Wschodnia Energia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63, 15-094 Białystok:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 38,10 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 78,10 pkt.

Oferta Nr 5

EL-STAW Adam Stawiecki, ul. Ks. Ściegiennego 23, 17-300 Siemiatycze:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 46,92 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 86,92 pkt.

Oferta Nr 6

Fortica Andrzej Kozioł, Nowinka 2, 16-200 Dąbrowa Białostocka:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 39,38 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 79,38 pkt.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękując za udział w przetargu zapraszam do dalszej współpracy w zakresie wykonawstwa zamówień publicznych na terenie Gminy Czyże.

 

Otrzymują:

1)    Arbor sp. z o.o. sp. k., Wyryki-Połód 122D, 22-205 Wyryki;

2)    STREME Sp. z o.o., 33-140 Brzozówka, ul. Warszawska 103A;

3)    4Technology Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa;

4)    Wschodnia Energia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63, 15-094 Białystok;

5)    EL-STAW Adam Stawiecki, ul. Ks. Ściegiennego 23, 17-300 Siemiatycze;

6)    Fortica Andrzej Kozioł, Nowinka 2, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Czyże, 26.10.2020r.

Miejscowość, data

Zamawiający:

Gmina Czyże

17-207 Czyże 98

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże" (znak sprawy: S.271.6.2020), w wysokości 365 740,74 zł netto, w przeliczeniu na EURO wynosi 85 667,61, kwota brutto 395 000,00 zł.

2. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.10.2020 r.

o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono następującą ofertę:

1)   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka:

a) cena brutto 434 419,20 zł,

b) termin płatności faktury 30 dni,

c) aspekt środowiskowy:

- przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy Czyże akcji informacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności dotyczącej systemu segregacji odpadów 1 raz,

- przeprowadzenie działań edukacyjnych - akcji informacyjno - edukacyjnej połączonej z konkursem ekologicznym z nagrodami dla dzieci w szkole podstawowej dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 1 raz.

 

Podpisy komisji:

1)    ………………..

2)    ………………..

3)    ………………..

 

.............................................

podpis osoby upoważnionej


GG. 6845.4.2020

Czyże dnia  26.10. 2020 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2020 r. poz. 65).

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do wydzierżawienia na okres 3 lat,  stanowiących  własność gminy :

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w  ha

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena  wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego

1

2

3

4

5

6

1

Wieś Kojły

działka Nr 150/5

0.03

działka  zagrodowa

użytkowanie rolnicze

10,80

 

     Powyższa nieruchomość   będzie przedmiotem wydzierżawienia  w przetargu ustnym nieograniczonym. Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


Ogłoszenie nr 598347-N-2020 z dnia 2020-10-16 r. 

 

Gmina Czyże: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyże, krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98 , 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-maila.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

6. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7. Wykaz zrealizowanych usług

8. MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA USŁUG

9. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

10. OFERTA

11. Umowa

12. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

13. OŚWIADCZENIE

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę należny przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego 
Adres: 
Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże pok. nr 17 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże 
Numer referencyjny: S.271.6.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże; 2) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów; 3) objazdową zbiórkę następujących odpadów: a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, b) tekstyliów i odzieży, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zbierany w ramach zbiórki objazdowej winien być kompletny, d) zużytych opon, e) przeterminowanych chemikaliów oraz opakowań po chemikaliach, w tym opakowań po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowań po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; 4) ustawienie odpowiedniego pojemnika na przeterminowane leki oraz odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków; 5) ustawienie odpowiedniego pojemnika na odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, a także odbiór i zagospodarowanie tych odpadów; 6) ustawienie pojemnika na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów; 7) realizację aspektu środowiskowego - promocję selektywnej zbiórki odpadów tj.: przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy Czyże akcji informacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności systemu segregacji odpadów oraz działań edukacyjnych - prelekcji połączonej z konkursem ekologicznym dla dzieci w szkole podstawowej, dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zamawiający dopuszcza alternatywne formy przeprowadzenia działań edukacyjnych w szkole. Realizacja zobowiązania będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie przepisów szczególnych (m.in. dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może przeprowadzić prelekcje z wykorzystaniem technologii informatycznych. 3. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zachowaniem zasady bliskości, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.). oraz zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) realizujących zadania związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, 2) wykonujących bezpośrednio odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (tj. kierujących pojazdami do odbioru odpadów, obsługujących śmieciarkę). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający m.in.: 1) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; 2) obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie działalności objętej zamówieniem; 3) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów, stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90513100-7

90500000-2

90512000-9

90512000-9

90533000-2

90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych do stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. Zamówienia podobne mogą zostać udzielone przez Zamawiającego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcy usługi. Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu tożsamych usług z przedmiotem zamówienia, opisanym w niniejszej SIWZ. 2. Zamówieniem podobnym do stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o określonych rodzajach które zostały wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 1) aktualny wpis do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, 2) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Orla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orla, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów objęte niniejszym zamówieniem, 3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji umowy opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) dysponował następującym potencjałem technicznym: a) bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122); b) pojazdami spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) min.: • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych, • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 2) wykazał, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w okresie następujących po sobie 12 miesięcy, o masie łącznej odebranych odpadów co najmniej 350 Mg/rok każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 Wykonawca powinien złożyć: 1) pkt 1: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) pkt 8: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) (wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) w zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a) potwierdzenie wpisu do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub aktualnego zezwolenia na transport odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych postępowaniem, b) oświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orla, obejmującym wszystkie rodzaje odpadów objętych zamówieniem, c) oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 2) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej - dokument otwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli opłata ubezpieczenia nastąpiła w innej formie, niż gotówka Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód opłaty ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. Jeżeli okres ubezpieczenia nie obejmuje całego okresu realizacji zamówienia, Wykonawca powinien dodatkowo przedłożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do zachowania ciągłości ubezpieczenia i udokumentowania tego faktu poprzez przedłożenie nowej polisy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Aspekt środowiskowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże. 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy: 1) zaistnieje konieczność rozszerzenia lub zmniejszenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami; 2) pojawią się nowe rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego; 3) nastąpi ustawowa zmiana przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niewykonanych usług; 4) zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył Podwykonawcom, a które określone będą w umowie i stanowiącej do niej załącznik ofercie Wykonawcy; 5) zmiany zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych, bądź zmniejszeniu się ilości gospodarstw domowych, wynikająca z potrzeb Zamawiającego, wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowowprowadzonych gospodarstw domowych przekroczy 15 % ogólnej liczby właścicieli nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem; 6) nastąpi zmiana instalacji, do której wykonawca będzie przekazywał odpady; 7) ulegną zmianie przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy prawa miejscowego wpływające na sposób realizacji umowy, w tym częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. 4. Ponadto zmiana umowy może mieć miejsce w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 Ustawy oraz w przepisach szczególnych. 5. Zmiana numeru rachunku bankowego podanego w ofercie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej – zawarcia aneksu do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-10-26, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


GG. 6845.3.2020

Czyże dnia  16.10. 2020 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2020 r. poz. 65).

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do wydzierżawienia na okres 3 lat,  stanowiących  własność gminy :

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w  ha

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena  wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego

1

2

3

4

5

6

1.

Wieś Rakowicze

działka Nr 41/3

0.1200

działka  zagrodowa

użytkowanie rolnicze

43,20

2.

Wieś Czyże

działka nr 684/6

0.0890

działka rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

32.00

 

     Powyższe nieruchomości   będą  przedmiotem wydzierżawienia  w przetargu ustnym nieograniczonym. Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


Czyże, dnia 14.10.2020 r.

Gmina Czyże

Czyże 98, 17-207 Czyże

NIP 603-00-15-765

tel. 85 681 35 17

e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

 

Znak sprawy:           S.271.5.2020

 

Dotyczy:                  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże"

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty 474 854,40 zł znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 395 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284), § 3 ust. 1, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 153/2020 Wójta Gminy Czyże z dnia  14 października  2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego.

Wójt  Gminy Czyże

 

OGŁASZA  II  USTNY  PRZETARG  OGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

 

Udziału 3710/4777660 w  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 4-rodzinnym wraz z pomieszczeniem po byłej  kotłowni w tym budynku  o powierzchni użytkowej 37,10 m2. Nieruchomość jest oznaczona nr geodezyjnym działki 451/9 o pow. 0.3021 ha  położona w obr. wsi Czyże 201. Dla w/w nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr BI2P/00036125/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.670 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 700 zł. Postąpienie wynosi 70 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 600 zł.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami wobec osób trzecich.

Do przetargu mogą przystąpić pozostali udziałowcy tej nieruchomości.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  23 LISTOPADA 2020 ROKU O GODZINIE 1100 W   SALI KONFERENCYJNEJ    URZĘDU GMINY

Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 12.10.2020 r.

-          Warunkiem przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym   najpóźniej w dniu 20 listopada  2020 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie,  lub w kasie  urzędu w terminie do dnia   20 listopada  2020  roku do godz. 14.00.

-          Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej - przed otwarciem przetargu - dowody wpłaty wadium, dokumentu tożsamości,  oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny      nabycia   nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od          ceny wywoławczej.

-                      Koszty sporządzenia umowy notarialnej  ponosi nabywca.

-                      Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny  może odwołać ogłoszony przetarg.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Czyże dnia 15.10.2020 r.


Czyże 12.10.2020r.

S.271.5.2020

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 - 207 Czyże 

………………………………………

………………………………………

.……………………………………..

                  

W związku z zapytaniem oferenta z dnia 09.10.2020 r. udzielam wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czyże:

1) Pytanie 1

„Wnosimy o usunięcie zapisów w projekcie umowy w §1 ust. 1 pkt 3 lit b,e,f, w opisie przedmiotu zamówienia w ust. 1 pkt 2 lit c. tiret drugie piąte, szóste, ust. 1 pkt 7 oraz w SWIZ w §4 ust. 2 pkt 3 lit. B,e,f, dotyczących odpadów poprzez objazdową zbiórkę:

- przeterminowanych chemikaliów oraz opakowań po chemikaliach, w tym opakowań po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowań po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach,

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

- tekstyliów i odzieży.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zadaniem Gminy jest zapewnienie selektywnego odbioru odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości co najmniej frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady odpady, które są istotne, aby uzyskać poziomy recyklingu. Gmina może zapewnić selektywne zagospodarowanie odpadów, innych niż wymienione rodzaje odpadów, w sytuacjach dużej ilości powstających w gospodarstwach, jak np. popiół, co też gmina zrobiła.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020, poz. 1439 ), niezwykle istotnym elementem systemu zbierania odpadów, będącym zadaniem gminy, jest „utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w pkt 5, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży;",

Według Wykonawcy Gmina przedkłada zwiększony zakres przedmiotu zamówienia ze względu na fakt nie utworzenia i posiadania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców gminy, co stanowi ustawowy obowiązek. Mieszkańcy nie mają możliwości całorocznie skorzystać z możliwości dostarczenia takowych odpadów. Sytuacja taka wymusza na mieszkańcach zamawianie usług odpłatnych w postaci wynajmu kontenerów do odbioru, transportu i

zagospodarowania odpadów, które stanowią odpad komunalny generowany w gospodarstwie domowym.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku, potwierdza, iż w/w odpady powinny być zabierane w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych jeden raz w roku.

2) Pytanie 2

„ Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w projekcie umowy oraz w SWIZ przewiduje przeprowadzenie działań edukacyjnych w szkole.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną COVID-19, wnosimy o wprowadzenie - dodanie zapisów, umożliwiających wywiązanie się ze zobowiązania również w inny sposób (poprzez zastosowanie formy zastępczej, po uzgodnieniu z Zamawiającym) np. Przeprowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnej, nie w formie bezpośrednich prelekcji, lecz zdalnie, np. Poprzez przekazanie broszur informacyjnych, materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej (np. prezentacja video).”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza alternatywne formy przeprowadzenia działań edukacyjnych w szkole. Realizacja zobowiązania będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie przepisów szczególnych (m.in. dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może przeprowadzić prelekcje z wykorzystaniem technologii informatycznych.

3) Pytanie 3

Projekt umowy §6 ust. 5 lit b, opis przedmiotu zamówienia ust 4 pkt 9 litera c: Wnosimy o wykreślenie wymogu sporządzania: kopi kart przekazania odpadów (odrębnie na każdy rodzaj odpadów) sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Karty przekazania odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzące z Gminy Czyże i powinny być przekazywane co miesiąc jako załącznik do miesięcznego zestawienia odpadów.

Ewidencja odpadów w formie papierowej została wydłużona do 31 grudnia 2020 r. dla podmiotów, które nie mają jeszcze nadanego numeru rejestrowego w systemie BDO. Cały system ewidencji prowadzony jest za pośrednictwem systemu BDO w formie elektronicznej przez podmioty, które posiadają nadany numer rejestrowy w systemie BDO.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Gmina Czyże nie posiada numeru rejestrowego BDO. W związku z powyższym nie możemy wykreślić wymogu sporządzania „kopi kart przekazania odpadów” (odrębnie na każdy rodzaj odpadów).

4) Pytanie 4

„Zamawiający we wzorze umowy, w §10 ust. 2 pkt 5, ustanowił karę umowną: za nieuzyskanie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) i/lub nieuzyskania odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w wysokości obliczonej zgodnie z art. 9z ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Prosimy o modyfikację tego zapisu poprzez ustalenie sposobu obliczania wysokości kary umownej w oparciu o art. 9x, ust. 3 ustawy o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis poprzez ustalenie sposobu obliczania wysokości kary umownej w oparciu o art. 9x, ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5) Pytanie 5

„ Projekt umowy - §1 ust. 1 lit c; opis przedmiotu zamówienia - ust. 1 pkt 2 litera c, tiret trzecie; SWIZ - §4 ust. 2 pkt 3 lit c - Zamawiający wymienia zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Prosimy o doprecyzowanie zapisów, poprzez dopisanie: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zbierany w ramach zbiórki objazdowej, winien być kompletny.

Demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przygotowanie do ponownego użycia ZSEiE oraz odpadów powstałych po demontażu sprzętu prowadzi się wyłącznie w zakładach przetwarzania.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dodaje zapis: „zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zbierany w ramach zbiórki objazdowej winien być kompletny”.

 

1. Zamawiający w wyjaśnieniach nie dokonał zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która prowadziłaby do zmiany treści ogłoszenia.

2. Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

3. Zamawiający dołączy wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą one stanowić integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Czyże, 09.10.2020r.

Miejscowość, data

Zamawiający:

Gmina Czyże

17-207 Czyże 98

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże” (znak sprawy: S.271.4.2020), w wysokości 233 614,40 zł netto, w przeliczeniu na EURO wynosi 54 719,60, kwota brutto 287 345,71 zł.

2. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.10.2020 r.

o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

B. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

1)   Arbor sp. z o.o. sp. k., Wyryki-Połód 122D, 22-205 Wyryki:

a) cena brutto 164 000,00 zł,

b) okres gwarancji:

- na zainstalowane moduły fotowoltaiczne – 10 lat,

- na zainstalowane inwertery – 10 lat,

- na wykonane prace instalacyjne – 10 lat;

2)   STREME Sp. z o.o., 33-140 Brzozówka, ul. Warszawska 103A:

a) cena brutto 229 925,41 zł,

b) okres gwarancji:

- na zainstalowane moduły fotowoltaiczne – 15 lat,

- na zainstalowane inwertery – 15 lat,

- na wykonane prace instalacyjne – 10 lat;

3) 4Technology Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa:

a) cena brutto 230 010,00 zł,

b) okres gwarancji:

- na zainstalowane moduły fotowoltaiczne – 10 lat,

- na zainstalowane inwertery – 10 lat,

- na wykonane prace instalacyjne – 10 lat;

4) Wschodnia Energia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63, 15-094 Białystok:

a) cena brutto 258 300,00 zł,

b) okres gwarancji:

- na zainstalowane moduły fotowoltaiczne – 10 lat,

- na zainstalowane inwertery – 10 lat,

- na wykonane prace instalacyjne – 10 lat;

5) EL-STAW Adam Stawiecki, ul. Ks. Ściegiennego 23, 17-300 Siemiatycze:

a) cena brutto 209 710,08 zł,

b) okres gwarancji:

- na zainstalowane moduły fotowoltaiczne – 10 lat,

- na zainstalowane inwertery – 10 lat,

- na wykonane prace instalacyjne – 10 lat;

6) Fortica Andrzej Kozioł, Nowinka 2, 16-200 Dąbrowa Białostocka:

a) cena brutto 250 487,04 zł,

b) okres gwarancji:

- na zainstalowane moduły fotowoltaiczne – 10 lat,

- na zainstalowane inwertery – 10 lat,

- na wykonane prace instalacyjne – 10 lat.

 

Podpisy komisji:

1)    ………………..

2)    ………………..

3)    ………………..

 

.............................................

podpis osoby upoważnionej


Ogłoszenie nr 593806-N-2020 z dnia 2020-10-06 r. 

 

Gmina Czyże: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyże, krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98 , 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-maila.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. OŚWIADCZENIE Nr 1  WYKONAWCY

4. OŚWIADCZENIE Nr 2  WYKONAWCY

5. OŚWIADCZENIE Nr 3  WYKONAWCY

6. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7. Wykaz zrealizowanych usług

8. MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA USŁUG

9. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

10. OFERTA

11. Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

12. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

13. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę należny przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego 
Adres: 
Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże pok. nr 17 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże 
Numer referencyjny: S.271.5.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże; 2) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów; 3) objazdową zbiórkę następujących odpadów: a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, b) tekstyliów i odzieży, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, d) zużytych opon, e) przeterminowanych chemikaliów oraz opakowań po chemikaliach, w tym opakowań po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowań po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; 4) ustawienie odpowiedniego pojemnika na przeterminowane leki oraz odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków; 5) ustawienie odpowiedniego pojemnika na odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, a także odbiór i zagospodarowanie tych odpadów; 6) ustawienie pojemnika na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów; 7) realizację aspektu środowiskowego - promocję selektywnej zbiórki odpadów tj.: przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy Czyże akcji informacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności systemu segregacji odpadów oraz działań edukacyjnych - prelekcji połączonej z konkursem ekologicznym dla dzieci w szkole podstawowej, dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 3. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zachowaniem zasady bliskości, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.). oraz zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) realizujących zadania związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, 2) wykonujących bezpośrednio odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (tj. kierujących pojazdami do odbioru odpadów, obsługujących śmieciarkę). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający m.in.: 1) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; 2) obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie działalności objętej zamówieniem; 3) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów, stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90513100-7

90500000-2

90512000-9

90533000-2

90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych do stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. Zamówienia podobne mogą zostać udzielone przez Zamawiającego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcy usługi. Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu tożsamych usług z przedmiotem zamówienia, opisanym w niniejszej SIWZ. 2. Zamówieniem podobnym do stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o określonych rodzajach które zostały wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 1) aktualny wpis do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, 2) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Orla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orla, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów objęte niniejszym zamówieniem, 3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji umowy opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) dysponował następującym potencjałem technicznym: a) bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122); b) pojazdami spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) min.: • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych, • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 2) wykazał, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w okresie następujących po sobie 12 miesięcy, o masie łącznej odebranych odpadów co najmniej 350 Mg/rok każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 Wykonawca powinien złożyć: 1) pkt 1: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) pkt 8: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) (wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) w zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a) potwierdzenie wpisu do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub aktualnego zezwolenia na transport odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych postępowaniem, b) oświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orla, obejmującym wszystkie rodzaje odpadów objętych zamówieniem, c) oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 2) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej - dokument otwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli opłata ubezpieczenia nastąpiła w innej formie, niż gotówka Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód opłaty ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. Jeżeli okres ubezpieczenia nie obejmuje całego okresu realizacji zamówienia, Wykonawca powinien dodatkowo przedłożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do zachowania ciągłości ubezpieczenia i udokumentowania tego faktu poprzez przedłożenie nowej polisy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Aspekt środowiskowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże. 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy: 1) zaistnieje konieczność rozszerzenia lub zmniejszenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami; 2) pojawią się nowe rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego; 3) nastąpi ustawowa zmiana przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niewykonanych usług; 4) zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył Podwykonawcom, a które określone będą w umowie i stanowiącej do niej załącznik ofercie Wykonawcy; 5) zmiany zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych, bądź zmniejszeniu się ilości gospodarstw domowych, wynikająca z potrzeb Zamawiającego, wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowowprowadzonych gospodarstw domowych przekroczy 15 % ogólnej liczby właścicieli nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem; 6) nastąpi zmiana instalacji, do której wykonawca będzie przekazywał odpady; 7) ulegną zmianie przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy prawa miejscowego wpływające na sposób realizacji umowy, w tym częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. 4. Ponadto zmiana umowy może mieć miejsce w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 Ustawy oraz w przepisach szczególnych. 5. Zmiana numeru rachunku bankowego podanego w ofercie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej – zawarcia aneksu do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-10-14, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


S. 271.4.2020

Czyże, dnia 06.10.2020 r.

 

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 - 207 Czyże

…………………….

…………………….

…………………….

 

      

            W związku z zapytaniem oferenta z dnia 02.10.2020 r. udzielam wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże:

 

Pytanie 1:                    

W specyfikacji technicznej widnieje zapis dotyczący wymaganej grubości szyby w panelu. Wymagacie Państwo 4mm szyby. Jest to wartość niestandardowa. Proszę o dopuszczenie paneli z szybą o grubości 3,2mm

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany grubości szyby na 3,2mm.

 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


S. 271.4.2020

Czyże, dnia 06.10.2020 r.

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 - 207 Czyże

 

………………………………………

………………………………………

.……………………………………..

      

            W związku z zapytaniem oferenta z dnia 05.10.2020 r. udzielam wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże:

 

Pytanie 1:                    

Czy Zamawiający posiada niezbędne uzgodnienia z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków? Jeśli nie to czy, Zamawiający potwierdza, że wszelkie uzgodnienia z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące niniejszego zadania należą do jego zakresu obowiązków?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada niezbędne uzgodnienia z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

Pytanie 2:                    

pkt. 3.6.3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia napisano: "Przewiduje się montaż konstrukcji wsporczej bezpośrednio do połaci dachowej dla części dachów skośnych oraz wykorzystując konstrukcje korygująca do kąta 25-35º na dachach płaskich." Które z instalacji wchodzących w zakres niniejszego zamówienia przewidują lokalizację paneli na dachu płaskim? 

Odpowiedź:

Podane lokalizacje montażu paneli fotowoltaicznych są przykładowymi miejscami ich montażu, wybrany Wykonawca przed zamontowaniem instalacji musi dokładnie sprawdzić, czy jest ono najbardziej optymalne, zapis o skorygowaniu kąta jest na wszelki wypadek jeśli wyniknie sytuacja, w której będzie trzeba zamontować instalację na dachu płaskim..

 

Pytanie 3:                    

Wymogi przedstawione w pkt. 3.6.4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znacząco ograniczają wybór producenta modułów, wskazując na konkretnego producenta, co jest niezgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w tym art. 29. 
Czy Zamawiający dopuści panele fotowoltaiczne o grubości 35mm oraz posiadające szkło zewnętrzne hartowane o grubości 3,2mm, dzięki czemu uzyska możliwość dostawy i montażu instalacji z zastosowaniem ogólnodostępnych produktów czołowych marek fotowoltaicznych?

Odpowiedź:

            Wymogi przedstawione w pkt 3.6.4 zostały zaakceptowane przez instytucję finansującą i w wiedzy zamawiającego nie ma problemu ze wskazaniem kilku czołowych producentów, którzy spełniają te wymogi, w związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

 

Pytanie 4:                    

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany ułożenia, wielkości stołów dla konstrukcji naziemnych z zachowaniem oczekiwanej produkcji energii elektrycznej? 

 

Odpowiedź:

  Zamawiający dopuszcza zmiany ułożenia, wielkości stołów dla konstrukcji naziemnych o ile Wykonawca wykaże przed przedstawicielem Zamawiającego, że zmiana nie wpłynie negatywnie na działanie instalacji.

 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 


Ogłoszenie nr 591140-N-2020 z dnia 2020-09-30 r. 

 

Gmina Czyże: dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0508/19

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyże, krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98 , 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-maila.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Mapa do celów projektowych


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji. 
Adres: 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, pokój nr 17 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże 
Numer referencyjny: S.271.4.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem trzech instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czyże – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych na następujących obiektach: a) Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 13 320 Wp; b) Świetlica Wiejska w Kuraszewie, Kuraszewo 14A, 17-207 Czyże – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 20 720 Wp; c) Oczyszczalnia Ścieków w Czyżach, dz. 445/1 obręb Czyże – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 13 320 Wp. 3. Zaoferowanie instalacji fotowoltaicznych nie spełniających wymagań minimalnych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 4. Jeżeli w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentu, certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tą jednostkę, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność, bądź inne dokumenty stanowiące środki dowodowe. 5. Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 7. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym]. 8. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): słoneczne moduły fotoelektryczne: 09.33.12.00-0. 9. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ minimum 5 –letnią gwarancję na zainstalowane moduły fotowoltaiczne, inwertery, pozostałe elementy, materiały i urządzenia wykorzystane do montażu instalacji oraz na wykonane prace instalacyjne. 

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-07-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej lub instalacji fotowoltaicznych o wartości minimum 50.000,00 zł brutto; b) dysponują przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 220) 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Powinna być wskazana osoba, o której mowa w rozdziale IV pkt. 1 lit. b SIWZ, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 220)

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych, określonych w rozdziale IV pkt 1 lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy [wg załącznika nr 5 do SIWZ]; 2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 lit. b SIWZ, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 6 do SIWZ]; 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 4. karty katalogowe oferowanych paneli i inwerterów;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych, określonych w rozdziale IV pkt 1 lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy [wg załącznika nr 5 do SIWZ]; 2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 lit. b SIWZ, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 6 do SIWZ]; 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 4. karty katalogowe oferowanych paneli i inwerterów; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych, określonych w rozdziale IV pkt 1 lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy [wg załącznika nr 5 do SIWZ]; 2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 lit. b SIWZ, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 6 do SIWZ]; 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 4. karty katalogowe oferowanych paneli i inwerterów;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 103, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Hajnówce Oddział Czyże Nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 z dopiskiem „WADIUM w postępowaniu Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże” 4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b - e, należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, pokój nr 17 (sekretariat). Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 5. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10:00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa

60,00

Okres oferowanej gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość, niżej określonych, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiana terminu realizacji:
- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz zachowania właściwej technologii wykonania robót; - w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia; - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; - w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; - w przypadku innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy; b) zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron, roboty zamienne, zmiana lokalizacji dostawy i montażu instalacji) – za wspólną zgodą Stron; c) zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji umowy – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; d) zmiany stawki podatku VAT (i w konsekwencji wynagrodzenia brutto) w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT; e) zmiana umowy z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne lub niemożliwe. Zmniejszenie zakresu świadczenia związane będzie ze zmniejszeniem wynagrodzenia umownego – wysokość obniżenia zostanie określona w oparciu o kosztorys ofertowy do złożonej oferty w podziale na poszczególne instalacje, stanowiący załącznik do umowy. 2. W sytuacji dokonywania zmian przewidzianych w ust. 2 lit. c – d, zastosowanie mają ceny netto określone w wypełnionym przez Wykonawcę formularzu ofertowym wg załącznika Nr 1 do SIWZ zawierającym podział na poszczególne instalacje, do których zostanie doliczony podatek VAT w nowej wysokości, odzwierciedlającej nową wysokość stawki podatkowej. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-10-09, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Nowicki

Data wytworzenia: 2017-06-27

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2004-03-03

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2021-06-08

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2004-03-03