Informacja

 INFORMACJA

Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy Czyże w 2016 r.

 

W 2016 roku Rada Gminy Czyże VII kadencji podjęła 41 uchwał. Przepisy prawa miejscowego zawarte były w 10 uchwałach i podlegały opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

W okresie sprawozdawczym realizowane były zarówno ubiegłoroczne uchwały, jak i uchwały podjęte w latach poprzednich. Natomiast znaczna część uchwał podjętych na sesji w miesiącach: wrzesień - grudzień wykonywana jest dopiero w bieżącym roku. Sytuacja taka dotyczy uchwał, które ustaliły przepisy podatkowe oraz budżet gminy na 2017 rok.

Jednym z dochodów własnych gminy są wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Realizując uchwałę Nr 8.39.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015 określającą wysokość stawek podatku od nieruchomości w oparciu o uregulowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dokonano wymiaru podatku od nieruchomości. I tak:

1.     Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objęto:

a)    budynki mieszkalne o powierzchni 94 298,03 m 2 – na kwotę 70 254,00 zł,

b)    budynki związane z działalnością gospodarczą o powierzchni 1 370,13 m2 – na kwotę 22 770,00 zł,

c)     budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczeń usług zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, o powierzchni 150,07 m2 – na kwotę 705,00 zł,

d)    budynki pozostałe o powierzchni 7 282,63 m2 – na kwotę 54 430,00 zł,

e)    grunty związane z działalnością gospodarczą o powierzchni 44 699,74  m2 – na kwotę 39 465,00 zł,

f)     grunty pozostałe o powierzchni 45 217,20 m2 – na kwotę 20 905,00 zł,

g)    budowle – wartość 500,00 zł, kwota podatku 10,00 zł,

h)    grunty pod wodami o powierzchni 2,81 ha – na kwotę 13,00 zł.

Ogółem podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynosi - 208 552,00 zł.

2.     Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej opodatkowano:

a)    budynki mieszkalne o powierzchni 639,31 m2 – na kwotę 472,00 zł,

b)    budynki pozostałe o powierzchni 112,35  m2 – na kwotę 779,00 zł,

c)     budynki związane z działalnością gospodarczą o powierzchni 2 900,39 m2 – na kwotę 47.879,00 zł,

d)    budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, o powierzchni 30,19  m2 – na kwotę 140,00 zł,

e)    grunty związane z działalnością gospodarczą o powierzchni 58 696,25 m2 – na kwotę 52.660,00 zł,

f)     grunty pozostałe o powierzchni 154,47 m2 – na kwotę 73,00 zł,

g)    budowle związane z działalnością gospodarczą o wartości 7 710 108,03 zł – na kwotę 154.202,00 zł.

Ogółem podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 256 205,00 zł.

3.     Podatkiem od środków transportowych, zgodnie z uchwałą Nr 8.44.2015  Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych opodatkowano jeden ciągnik siodłowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – na kwotę łączną 1100,00 zł.

Należy w tym miejscu nadmienić, iż w 2016 roku realizowano również uchwałę Nr 10.63.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dotyczącą zwolnień w podatku od nieruchomości, oczywiście mowa jest o gruntach, budynkach i budowlach gminnych. Kwota zwolnień to 177 164,00 zł.

Realizując uchwałę Nr XI/64/2000 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, księgowość podatkowa zaksięgowała dowody wpłat od osób fizycznych na kwotę 1 052 489,79 zł z wymiaru bieżącego oraz 20 068,34 zł z wpłat zaległych, a także z tytułu odsetek – 1 972,13 zł oraz kosztów egzekucyjnych – 1 871,80 zł. Dokonano zwrotu w/w podatków na kwotę 4 351,28 zł.

Jeśli chodzi o podatek od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zaksięgowano wpłaty z wymiaru bieżącego podatku od nieruchomości na kwotę
256 026,74 zł.

W 2016 roku zaksięgowano wpłaty podatku rolnego od osób prawnych na kwotę 77 216,00 zł z wymiaru bieżącego, wpłaty zaległe na kwotę 900,00 zł oraz odsetki 63,47 zł, a także podatku leśnego na kwotę 6 099,00 zł.

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaksięgowano na kwotę 128 724,40 zł wymiaru bieżącego, wpłaty zaległe na kwotę 10 755,70 zł, odsetki 58,07 zł, koszty egzekucyjne na kwotę 440,80 zł.

Wobec osób fizycznych zalegających w opłacaniu podatku w 2016 roku wystawiono 220 upomnień, natomiast wobec osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej upomnień nie wystawiono. Po wystawieniu upomnień większość zalegających uiściła należności, a wobec pozostałych wystawiono 60 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe - na kwotę 28 567,70 zł, 22 tytuły wykonawcze na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na kwotę 2 242,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych - na kwotę 1 150,00 zł.. Wyegzekwowano zaległości na kwotę 5 583,00 zł z tytułu podatku oraz 775,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sołtysi zainkasowali podatek, od którego została naliczona i wypłacona prowizja w kwocie 29 036,00 zł.

Inną należnością wypłaconą sołtysom jest dieta za udział w sesji Rady Gminy. Z tego tytułu, na podstawie uchwały Nr XI/57/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz uchwały Nr 4.28.2015 w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże, w roku sprawozdawczym wypłacono 3 900,00 zł.

Dieta za udział w posiedzeniach przysługuje również radnym. Zgodnie z uchwałą Nr 1.8.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże w 2016 r. - wypłacono 72 175,00 zł.

Z tytułu realizacji uchwały Nr III/22/03 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty prolongacyjnej do budżetu gminy w 2016 r. nie odnotowano wpływów.

Realizując uchwałę Nr 8.42.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej w roku sprawozdawczym zainkasowano 160,00 zł. Nową uchwałę Nr 16.83.2016 podjęto na sesji w dniu 28 października 2016 r.

Budżet gminy, stanowiący podstawę gospodarki finansowej na 2016 rok, przyjęty został uchwałą Nr 9.48.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, w wysokości 5 892 050 zł po stronie dochodów i 5 602 050 zł po stronie wydatków. Na sesji w tym dniu podjęto również uchwałę Nr 9.47.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2016 – 2019

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych w ciągu roku budżetowego Rada Gminy dokonała zmian w budżecie następującymi uchwałami:

1)    Uchwała Nr 11.66.2016 z dnia 30 marca 2016 r.

2)    Uchwała Nr 13.74.2016 z dnia 30 maja  2016 r.

3)    Uchwała Nr 15.79.2016 z dnia 09 września 2016 r.

4)    Uchwała Nr 17.87.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.

5)    Uchwała Nr 18.90.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rada Gminy w uchwale zasadniczej w określonych przypadkach upoważniła Wójta do dokonywania zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego. Korzystając z tego upoważnienia Wójt wydał dziewięć zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na koniec roku budżetowego stanowił kwotę 7 432 779,81 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków.

W dniu 30 maja 2016 roku Wójt przedstawił Radzie Gminy w formie zarządzenia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, na podstawie którego Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii RIO w Białymstoku, uchwałą Nr 13.73.2016 z dnia 30 maja 2016 roku udzieliła Wójtowi absolutorium za 2015 rok. Uchwała ta jest aktem formalnym, nie zawierającym żadnych zadań, a jedynie kwitującym działalność finansową w 2015 roku.

Ponadto Rada Gminy w 2016 roku podjęła następujące uchwały związane z finansami:

1)    Nr 11.67.2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2016 – 2019,

2)    Nr 12.70.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

3)    Nr 14.70.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

4)    Nr 11.65.2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok,

5)    Nr 13.72.2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,

6)    Nr 14.77.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu,

7)    Nr 15.80.2016 z dnia 09 września 2016 roku w sprawie intencji Rady Gminy Czyże przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

8)    Nr 18.91.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017 – 2020,

9)    Nr 18.92.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2017.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz podjętej uchwały Nr 22.110.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże, w okresie od stycznia do końca czerwca 2016 r. komisja rozpatrzyła 21 wniosków o przyznanie stypendium, w okresie od września do końca grudnia 2016 r. komisja rozpatrzyła 18 wniosków o przyznanie stypendium. W pierwszym okresie wszystkie wnioski zakwalifikowano do wypłaty świadczenia, natomiast w drugim okresie dwa wnioski nie zakwalifikowano do wypłaty pomocy. Łącznie w 2016 r. wydatkowano na stypendia socjalne kwotę 27 949,60 zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 5 589,92 zł.

Realizując uchwałę Nr 23.116.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. dotyczącą dodatków dla nauczycieli, na które składają się dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo, za godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych, mieszkaniowy, wiejski oraz nagrody ze specjalnego funduszu nagród, wydatkowano w 2016 r. kwotę 425 850,30 zł.

Na sesji w dniu z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok podejmując uchwałę Nr 9.49.2015.

Na realizację programu zaplanowano kwotę 20.000,08 zł, z której wykorzystano 15.703,07 zł, przeznaczając na następujące cele:

1)       zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli z Zespołu Szkół w Czyżach z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki – 329,00 zł,

2)       dofinansowanie podczas ferii zimowych zajęć dla dzieci z zachowania się w trakcie ataku agresywnego psa - 350,00 zł,

3)       dofinansowanie zajęć w szkole pn. „Świąteczny talerz zdrowia” – 460,44 zł,

4)       wydanie opinii psychiatryczno – psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz określenia form leczenia odwykowego- 3029,76 zł,

5)       opłatę skarbową za rozpatrzenie wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe przez sąd w Bielsku Podlaskim – 146,00 zł,

6)       dofinansowanie zakupu nagród na konkurs „stop przemocy” zorganizowany wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym – 597,18 zł,

7)       szkolenie sprzedawców wraz z badaniem dostępności napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych dla osób nieletnich, audyt punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz raport podsumowujący badanie – 869,00 zł,

8)       szkolenie członków komisji alkoholowej – 330,00 zł,

9)       dofinansowanie programu profilaktycznego pt. „Wyloguj się” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (dwa spotkania) – 900,00 zł,

10)    dofinansowanie spektaklu profilaktycznego „Egzamin z bezpieczeństwa” – 200,00 zł,

11)    w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczna droga do szkoły i domu” realizowanego przez Komendę Policji w Hajnówce - zakup światełek odblaskowych dla dzieci z klas I – III ZS w Czyżach na kwotę – 55,20 zł,

12)     wynagrodzenie członków komisji na kwotę – 5 850,00 zł,

13)    inne (delegacje, telefon, światło, szkolenia, prowizja itp.) na kwotę – 1 060,00 zł,

14)    wsparcie w formie rzeczowej dla Domu Opieki :Arka” w Kożynie kwotą 302,27 zł

15)    dofinansowanie choinki parafialnej – 525,55 zł,

16)    dofinansowanie Hajnowskiego Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin, Klub Abstynentów „Dąb” – 500,67,

17)    szkolenie członków komisji alkoholowej – 330,00 zł,

18)    zakup legitymacji dla członków komisji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 198,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku odbyła 8 posiedzeń komisji i przeprowadziła z 10 osobami nadużywającymi alkoholu rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, 4 zaproszone osoby nie zgłosiły się na wezwanie komisji. Skierowano 7 wniosków do Poradni Leczenia Uzależnień w Hajnówce w celu uzyskania opinii psychiatryczno – psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz określenia form leczenia odwykowego, uzyskano 7 opinii, w tym 3 przez sąd. Komisja skierowała 3 wnioski do sądu o wszczęcie postępowania i zobowiązanie do leczenia odwykowego, sprawy są w toku. Komisja przeprowadziła kontrolę w 4 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy, w jednym wykryto nieprawidłowości, które zostały usunięte w toku postępowania wyjaśniającego.

 Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2016 zaplanowano 1840 zł, z czego wykorzystano 1800 zł na organizację 6 warsztatów profilaktycznych pn. „Uzależnienia” i „Dopalacze”dla uczniów Zespołu Szkół w Czyżach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspierany przez przedstawicieli policji, prokuratury, oświaty, służby zdrowia i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tworzących Zespół Interdyscyplinarny realizował również uchwałę o Nr 36.186.2014 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019. W ramach tych działań odbyły się 4 posiedzenia zespołu, podczas których:

- realizowano procedurę niebieskiej karty w stosunku do 8 rodzin,

- gromadzono informacje dotyczące rodzin wymagających pomocy zespołu, opracowywano plan działań interwencyjnych Zespołu oraz działań podejmowanych przez poszczególne służby,

- utworzono 7 grup roboczych,

- udzielano profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy pozostających w rodzinach.

Na realizację programu zaplanowano kwotę 600,00 zł.

Zgodnie z zapisami w uchwale Nr 31.158.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie „Gminnego Systemu Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2013 – 2016” - w 2016 r. udzielono 54 uczniom 6979 obiadów w szkołach (łączny koszt 23 395 zł), 34 rodzinom przyznano zasiłki celowe na zakup żywności (łączny koszt 14 605 zł).

Realizując uchwałę Nr 27.140.2013 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czyże na lata 2013- 2020 - w 2016 r. były prowadzone następujące działania wynikające ze Strategii zrealizowane na rzecz mieszkańców gminy Czyże:

- pomoc osobom bezrobotnym,

- pomoc osobom ubogim,

- pomoc osobom niepełnosprawnym,

- przeciwdziałanie uzależnieniom,

- wsparcie osób starszych.

 Uchwałą Nr 31.160.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. przyjęty został wieloletni program współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i o wolontariacie. Zgodnie z planowanymi wydatkami dotacją w wysokości 1.000 zł partycypowano w kosztach organizacji XXXV Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Kolejnym zadaniem realizowanym jako zadanie własne gminy to opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Rada Gminy w tym celu podjęła uchwałę Nr 10.56.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2016 roku. Na wyłapywanie bezdomnych psów wydatkowano z budżetu gminy kwotę 14.400 zł.

Ponadto rada gminy VII kadencji podjęła w 2016 roku następujące uchwały:

1)    Nr 10.54.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarzadzania droga powiatową,

2)    Nr 10.55.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego,

3)    Nr 10.57.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół prowadzonych przez Gminę Czyże,

4)    Nr 10.58.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże,

5)    10.59.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże”,

6)    10.60.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Lady”,

7)    10.61.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki”,

8)    10.62.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

9)    10.64.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przejęcia od Gminy Narew zadania publicznego zarządzania drogą gminną,

10)  Nr 11.69.2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarzadzania droga powiatową,

11)  Nr 12.71.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

12)  Nr 13.75.2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarzadzania droga powiatową,

13)  Nr 14.76.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych,

14)  Nr 15.78.2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,

15)  Nr 16.84.2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Czyże,

16)  Nr 16.85.2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarzadzania droga powiatową,

17)  Nr 17.86.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021,

18)  Nr 17.88.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie porozumienia międzygminnego,

19)  Nr 17.89.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,

20)  Nr 18.93.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

21)  Nr 18.94.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wszystkie uchwały były przekazywane organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim, z wyłączeniem spraw budżetowych, jest Wojewoda Podlaski, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu i spraw podatkowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

 

Opracowała: Zenaida Gierasimiuk


INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2015 r.

 

INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2014 r.

 

 INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2013 r.

 

 INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2012 r.

 

 INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2011 r.

 

 INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2010 r.

 

 INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2009 r.

 

 INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2008 r.

 

INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2007 r.

 

INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2006 r.

 

INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2005 r.

 

INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2004 r.

 

INFORMACJA

Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2003 r.


 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2004-03-04

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-04-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2004-03-04