Uchwała Nr 12.53.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia  10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) zarządza się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Czyże:
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m 2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2powierzchni:
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 m2 powierzchni;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2.  Traci moc Uchwała Nr XXXIV/163/10 Rady Gminy Czyże z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 273, poz. 3396 z dnia 10 listopada 2010 r., zmieniona uchwałą Nr III/16/10 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 9, poz. 134 z dnia 14 stycznia
2011 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.
 
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-11-10

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-11-10

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-11-10