Uchwała Nr 21.108.2017

Uchwała Nr 21.108.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 marca 2017 r.

       w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2017 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446; zm.: poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856; zm.: z 2014 r. poz. 1794; z 2015 r. poz. 266 ; oraz z 2016 r. poz. 1605, poz. 1948 i poz. 2102) po zaopiniowaniu przez podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-03-30