Uchwała Nr 30.153.2018

Uchwała Nr 30.153.2018

Rady Gminy Czyże

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2018 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) po zaopiniowaniu przez podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2018 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-03-26

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-03-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-03-26