Uchwała Nr 8.37.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Czyże
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Czyże postanawia:
§ 1. Zatwierdzić taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązującą na terenie Gminy Czyże, ustalając tym samym następujące stawki:
1) cena za 1 m3 dostarczonej wody wynosi 2,20 zł plus podatek VAT 8% = 2,38 zł,
2) stawka opłaty abonamentowej, od wodomierza (lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych) 2,00 zł plus podatek VAT 8% = 2,16 zł.
§ 2. Termin obowiązywania taryfy od dnia 01 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czyże.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2011 r.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-05-25

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-05-25

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-05-25