UCHWAŁA NR VIII/59/03
RADY GMINY CZYŻE
z dnia 9 grudnia 2003 r.

 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach loklanych (Dz.U.z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003  r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w gminie Czyże w następujących wysokościach:
1) od sprzedaży z samochodu osobowego, osobowego – ciężarowego (żuk, nysa)
– 2,00 zł;
2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego, platformy, naczepy samochodowej lub ciągnikowej  - 5,00 zł;
3) od sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki – 2,00 zł;
4) od sprzedaży ze stolika sprzedającego – 10,00 zł,
5) od sprzedaży ze straganu będącego wyposażeniem targowicy – 10,00 zł,
6) od sprzedaży towarów wyłożonych na placu – 10,00 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów wsi.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % opłat targowych
i wpłaconych do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czyżach do dnia 15 następnego miesiąca, następującego po miesiącu w którym dokonano pobrania opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/107/97  Rady Gminy w Czyżach z dnia
7 sierpnia 1997 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Laszkiewicz

Wprowadzający: Maria Laszkiewicz

Data wprowadzenia: 2003-12-19

Modyfikujący: Maria Laszkiewicz

Data modyfikacji: 2003-12-19

Opublikował: Maria Laszkiewicz

Data publikacji: 2003-12-19