Opinie RIO

UCHWAŁA Nr RIO.II-00322-90/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Czyże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2020 r.

   

UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-5/2021 dnia 23 marca 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.

   

UCHWAŁA Nr RIO.II-00312-43/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czyże.

 

UCHWAŁA Nr 11-00311- 23/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2020 r. sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2021-2024.

   

UCHWAŁA Nr 11-00310 - 23/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Czyże na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy.

  

Uchwała Nr 11-00320-14/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok.

  

Uchwała Nr II-00322-73/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Czyże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2019 r.

  

Uchwała Nr 11-00321-7/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

  

UCHWAŁA Nr II-00312-36/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże przewidzianego na 2020 r.


UCHWAŁA Nr II-00310-8/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Czyże na 2020 rok.

UCHWAŁA Nr II-00311-8/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2020-2023.

Wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Gminę Czyże kredytu długoterminowego w kwocie 200.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy.

 

Wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Wyrażenie opinii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019-2022

Wyrażenie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Czyże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2018 r.

Wyrażenie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Wyrażenie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czyże.

Wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019-2022.

Wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Czyże na 2019 rok.

Wyrażenie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Czyże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2017 r.

Wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże przewidzianego na 2018 r.

Wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Czyże kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

Wyrażenie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

Wyrażenie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Gminy Czyże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2017 r.

Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021.

Wyrażenie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Czyże na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy.

Wyrażenie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
Wyrażenie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu wykonania budżetu za 2016 rok
Wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże i możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Czyże


Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020.
Wyrażenie opinii o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2017 r.
Wyrażenie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
Wyrażenie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
Wyrażenie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże


Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019.
Wyrażenie opinii o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2016 r.
Wyrażenie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
Wyrażenie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Czyże kredytu długoterminowego.
Wyrażenie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025.
Wyrażenie opinii o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2015 r.
Wyrażenie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r
Wyrażenie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Czyże kredytu długoterminowego w kwocie 340.000 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych
Wyrażenie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
Wyrażenie opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Gminę Czyże.


Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2014-2023.
Wyrażenie opinii o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2014 r. oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu.
Wyrażenie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku
Wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 100,000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Czyże
Wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Czyże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2012 rok
Wyrażenie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
Uchybienia formalne polegające na wykazaniu błędnych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2013-2022
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej przez Gminę Czyże


Wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Czyże
Opinia o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2013-2022
Opinia o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2013 r
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2011
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Czyże


Opinia o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2012 r
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2012-2018
Wyrażenie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r
Wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Czyże
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki krótkoterminowej w kwocie 425555 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Gminę Czyże
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Czyże
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Czyże
Opinia o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2011-2018
Opinia o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2011 r. oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu


Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
Opinia 2 o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2010 r
Opinia 1 o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2010 r
Opinia o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2010 rok oraz dołączonej do niego prognozie kwoty długu


Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
Opinia o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Czyże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2008 rok
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2009 r
Opinia o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2009 r. oraz załączonej do niego prognozie kwoty długu


Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r
Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2008 r
Opinia w sprawie możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Czyże
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
Opinia o wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2007 rok
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2008 rok
Opinia o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2008 r


Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r
Opinia o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Czyże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2006 rok
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2007 rok Gminy Czyże oraz prognoza kwoty długu na 2007 rok
Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok Gminy Czyże

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-08-09

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2007-01-20

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2021-06-07

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2007-01-20