STANOWIENIE AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

1. Przedmiot uchwał Rady Gminy

     Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie    na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13)  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

2. Sposób przygotowania i uchwalania

1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

a) wójt,
b) komisja radnych,
c) co najmniej 5 radnych,
d) kluby radnych jeśli zostały utworzone,
e) przewodniczący rady.

2. Projekty uchwały przedkładane pod obrzędy sesji wymagające opinii Komisji, oraz sprawdzenia pod względem prawnym.
3. Przewodniczący rady przekazuje  projekty uchwały właściwym komisjom rady gminy.
4. Projekt uchwały powinien zawierać:

a) tytuł uchwały,
b) podstawę prawną,
c) przepisy regulujące przedmiot uchwały,
d) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
e) data wejścia w życie uchwały.

5. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające zawierające  wskazanie potrzeby  podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne finansowe uchwały i źródła  ich pokrycia.
6. Projekty aktów prawnych Rady i Wójta opracowują samodzielne stanowiska pracy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
7. Projekty uchwały przeznaczone do rozpatrzenia przez Radę wymagają uzgodnienia z osobą nadzorującą i uzyskania jej pisemnej akceptacji.
8. Przy opracowaniu projektów aktów prawnych należy przestrzegać następujących zasad:

a) akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego, a także nie wkraczać w sferę spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
b) układ aktu prawnego powinien być przejrzysty,
c) dla oznaczenia jednostkowych pojęć należy używać określeń stosownych w obowiązującym ustawodawstwie,
d) reakcja aktu prawnego powinna odpowiadać zasadom legislacji.
9. Projekt aktu prawnego przed wniesieniem pod obrady Rady powinien być uzgodniony:
a) ze Skarbnikiem, jeśli dotyczy zadań budżetowych lub może spowodować inne skutki finansowe,
b) z Sekretarzem w zakresie spraw organizacyjnych oraz pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym,
c) z innymi stanowiskami pracy lub jednostkami organizacyjnymi, jeżeli nakłada na nie zadania i obowiązki.

10. Po dokonaniu i uzyskaniu opinii prawnej, projekty wraz z wnioskami uzasadniającymi ich podjęcie przedkładane są Radzie za pośrednictwem stanowiska pracy do spraw obsługi rady gminy.
11. Uzasadnienie projektu aktu prawnego powinno zawierać stan faktyczny sprawy, różnice między stanem obecnym a proponowanym oraz skutki, w tym finansowe projektowanego rozstrzygnięcie.
12. Uchwały rady gminy są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawowe stanowią inaczej.
13. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nie udzieleniu wójtowi absolutorium.
14. Uchwały rady gminy podpisuje przewodniczący rady.]
15. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady gminy, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję
16. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęci uchwały oraz rok podjęcia uchwały opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
17. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokółem sesji rady. Rejestr uchwał prowadzi Wójt Gminy.
18. Zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni ich podjęcia. Uchwała organu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazania w ciągu 2 dni od ich podjęci.
19. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej:

a) uchwałę budżetową,
b) uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta,
c) inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.   

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Pietruczuk

Wprowadzający: Lucyna Pietruczuk

Data wprowadzenia: 2005-06-10

Modyfikujący: Lucyna Pietruczuk

Data modyfikacji: 2005-06-10

Opublikował: Lucyna Pietruczuk

Data publikacji: 2005-06-10