Strategia rozwoju Gminy Czyże

UCHWAŁA Nr XIV/79/2000
Rada Gminy w Czyżach
z dnia 27 września 2000 r.

 

w sprawie strategii rozwoju gminy na lata 2000 - 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 74, zmiany: nr 58, poz. 261; nr 106, poz. 496; nr 132, poz. 622; z 1997 r. nr 9, poz. 43; nr 106, poz. 679; nr 107, poz. 686; nr 113, poz.734; nr 123, poz. 775; z 1998 r. nr 155, poz. 1014; nr 162, poz. 1126; z 2000 r. nr 26, poz. 306; nr 48, poz.552; nr 62, poz. 718) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji strategię zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego gminy na lata 2000 - 2015, której kluczowe postanowienia zawarte w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIV/79/2000
Rady Gminy w Czyżach
z dnia 27 września 2000 r.

 

 

KLUCZOWE USTALENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY CZYŻE
W LATACH 2000 - 2015

 

WIZJA GMINY

Czyże gmina o wysokiej jakości życia mieszkańców, dumnych ze swej kulturowej odrębności, dostarczającą surowców dla lokalnego przemysłu rolno - spożywczego i wysokiej jakości ekologicznych produktów rolnych, otwartą dla turystów, sprawnie zarządzaną, o dużej współodpowiedzialności mieszkańców za jej rozwój

MISJA GMINY

Gmina Czyże znaczącym zapleczem surowców i produktów rolno - spożywczych dla turystów i mieszkańców powiatu hajnowskiego

Najważniejsze problemy występujące w gminie Czyże, wymagające rozwiązania:

- migracje młodzieży,
- niewystarczająca baza szkolna w Czyżach,
- lęki i obawy miejscowej ludności związane z planowanym powiększeniem Białowieskiego Parku Narodowego,
- zanikanie tożsamości kulturowej,
- brak zakładów przetwórstwa rolnego na terenie gminy oraz alternatywnych dochodów poza rolniczych,
- nieodpowiedni stan dróg,
- niewykorzystanie potencjału turystycznego,
- słaba infrastruktura techniczna,
- narastające patologie społeczne,
- niewystarczające dochody gminy i mieszkańców,
- brak połączeń komunikacyjnych z gminą publicznymi środkami transportu.

MOCNE STRONY

1. Wysoka jakość gleb
2. Dobry stan środowiska oraz zachowania walorów przyrodniczych
3. Otwartość na inwestycje związane z przetwórstwem rolno - spożywczym
4. Dobra jakość przestrzeni rolniczej do produkcji żywności ekologicznej
5. Zaangażowanie społeczności lokalnej i samorządu w rozwój infrastruktury
6. Niska przestępczość i brak rażących przejawów patologii społecznej wśród młodzieży (narkomania)
7. Możliwość wykorzystania wolnych obiektów (np. poszkolnych) i zasobów mieszkaniowych
8. Cechy środowiska przyrodniczego i krajobrazowego do rozwoju turystyki i agroturystyki
9. Odrębność kulturowa, bogate zasoby kulturowego dorobku pokoleń
10. Występowanie obiektów zabytkowych, archeologicznych i kultu religijnego
11. Wysoki stopień zwodociągowania gminy oraz regulacji stosunków wodnych
12. Położenie geograficzne gminy przyjazne człowiekowi i ekkologii
13. Występowanie gospodarstw rolnych o różnorodnych profilach produkcji

SŁABE STRONY

1. Lista zjawisk wpływających na stan gminy
2. Słaba infrastruktura techniczna gminy
3. Brak kanalizacji
4. Brak oczyszczalni ścieków
5. Zły stan dróg
6. Słaba telefonizacja gminy
7. Brak alternatywnych źródeł zarobkowych (pozarolniczych)
8. Starzenie się mieszkańców gminy
9. Brak rynków zbytu na produkty rolne
10. Ubóstwo społeczne
11. Niski procent osób wykształconych
12. Brak możliwości kulturowego spędzenia czasu
13. Niewykorzystanie możliwości rolniczej produkcji żywności ekologicznej
14. Brak przetwórstwa rolno - spożywczego
15. Brak wyznaczonych terenów rekreacyjnych
16. Brak agroturystyki
17. Brak promocji gminy
18. Zamieszkiwanie gminy przez mniejszość narodową (dyskryminacja przy rozdziale środków finansowych)
19. Migracje młodzieży
20. Brak miejscowych podmiotów gospodarczych
21. Drobna wytwórczość
22. Handel
23. Usługi (szewc, fryzjer, krawiec, pralnia, magiel)
24. Rozdrobniona struktura agrarna

SZANSE ROZWOJOWE

1. Stabilna polityka rolna
2. Polepszenie wymiany ze Wschodem
3. Przyciągnięcie do gminy inwestorów zewnętrznych
4. Rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego
5. Jasność kryteriów przydziału środków przedakcesyjnych
6. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
7. Miejsca pracy
8. Rynki zbytów produktów rolniczych
9. Finanse na rozwój gminy
10. Przyjazne nastawienie do mniejszości narodowych
11. Rozwój turystyki
12. Wzrost popytu na żywność ekologiczną
13. Zwiększenie nakładów z budżetu państwa na ochronę środowiska naturalnego
14. Współpraca w ramach Stowarzyszenia Gmin Puszczy Białowieskiej

ZAGROŻENIA ROZWOJOWE

1. Brak stabilnej polityki rolnej państwowej i regionalnej
2. Niewystarczające dotacje państwa na realizację zadań własnych gminy
3. Niedostrzeganie problemów gminy w planach strategicznych rozwoju województwa podlaskiego
4. Brak wystarczającej ilości niskooprocentowanych kredytów na rolnictwo
5. Likwidacja i niepewny zbyt zakładów przetwórstwa rolno - spożywczego i skupu (trudności ze zbytem produktów rolnych)
6. Brak potencjalnych inwestorów
7. Zagrożenia patologiami społecznymi i przestępczością
8. Brak środków na realizację reform społecznych i ich negatywne skutki (szkolnictwo, służba zdrowia)
9. Zwiększone bezrobocie w okolicznych ośrodkach miejskich (likwidacja miejsc pracy)
10. Poszerzenie granic Białowieskiego Parku Narodowego
11. Niestabilność gospodarcza i polityczna za wschodnią granicą
12. Niewykorzystanie szerokiej informacji o walorach turystycznych gminy Czyże na zewnątrz województwa podlaskiego

CELE STRATEGICZNE

I. Dostosowanie poziomu infrastruktury technicznej i społecznej do potrzeb i aspiracji mieszkańców, stwarzającego możliwości rozwoju gospodarczego gminy oraz zapewniającego ochronę środowiska naturalnego.
II. Tworzenie sprzyjających warunków do zwiększania liczby miejsc pracy poprzez stymulowanie wzrostu aktywności i przedsiębiorczości społecznej wśród mieszkańców gminy, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw związanych z produkcją rolną, hodowlą, Przetwórstwem i pozyskiwaniem runa leśnego, turystyką i agroturystyką.
III. Stworzenie możliwości wysokiego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie im dogodnych warunków rozwoju fizycznego i intelektualnego, rozwój działalności rozrywkowej, kulturalnej i sportowej, sprzyjający zaspokojeniu potrzeb samorealizacji mieszkańców gminy.
IV. Przyjazny mieszkańcom i klientom system zarządzania gminą, wspierający je gospodarczy rozwój i zachęcający mieszkańców do współ uczestnictwa.

PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁANIA

1. Opracowanie i realizacja wieloletniego gminnego programu inwestycyjnego
2. Budowa gminnej sieci wodociągowej
3. Budowa gminnej sieci kakanalizacyjnej
4. Rozbudowa i modernizacja systemu komunikacji drogowej
5. Budowa sieci gazociągowej na terenie gminy
6. Telefonizacja gminnych miejscowości jest warunkiem ożywienia gospodarczego gminy i poprawy warunków życia mieszkańców
7. Reelektryfikacja gminnych miejscowości
8. Poprawa stanu czystości środowiska naturalnego
9. Dokonanie oceny możliwości i opłacalności pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł
10. Poprawa stosunków wodnych, zapewniających właściwy stan nawodnienia obszaru gminy
11. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Środowisk Lokalnych w Czyżach
12. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej
13. Prowadzenie działań edukacyjno - szkoleniowych związanych ze świadczeniem usług turystycznych i prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych
14. Prowadzenie aktywnych działań związanych z upowszechnieniem informacji dotyczących źródeł i możliwości pozyskiwania kredytów na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej
15. Tworzenie społecznego klimatu sprzyjającego inwestorom spoza gminy
16. Współudział w promocji produktów i wyrobów wytwarzanych na terenie gminy
17. Rozwój lokalnego skupu i przetwórstwa zdrowej żywności
18. Wspieranie tworzenia gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego i mięsnego
19. Zagospodarowywanie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów wyłączonych z produkcji rolnej
20. Budowa bazy noclegowo - żywnieniowej
21. Wyznaczenie terenów rekreacyjnych
22. Aktywna promocja obiektów i zespołów zabytkowych gminy
23. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czyżach
24. Utworzenie gminnego stowarzyszenia wspierającego rozwój intelektualny i fizyczny dzieci i młodzieży
25. Wprowadzenie autorskich programów nauczania
26. Uruchomienie "zielonej szkoły" (miejsca edukacji ekologicznej)
27. Opracowanie i realizacja gminnego programu działalności oświatowej, sportowej, rekreacyjnej, rozrywkowej i kulturalnej
28. Umacnianie więzi sąsiedzkiej i wspólnoty lokalnej
29. Potrzeba uzyskania rekompensaty w sferze społecznej i ekonomicznej w związku z decyzją o poszerzeniu granic Białowieskiego Parku Narodowego
30. Utworzenie banku informacji o gminie i jego okresowa aktualizacja
31. Utworzenie w Urzędzie Gminy stanowiska pracy ds. wdrażania, realizacji i monitoringu strategii rozwoju gminy
32. Prowadzenie aktywnych działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na rozwój gminnych przedsięwzięć
33. Opracowywanie i aktywne upowszechnianie informacji i oferty dla zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w gminie - oferty gminnej
34. Stworzenie preferencyjnych warunków w zakresie pozyskiwania gruntów oraz ulg i preferencji dla inwestorów
35. Stworzenie i wdrożenie w Urzędzie Gminy "szybkiej ścieżki obsługi"
36. Opracowanie i wdrożenie sprawnych procedur załatwiania spraw wnoszonych do Urzędu Gminy
37. Podniesienie stopnia współuczestnictwa lokalnej społeczności w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów gminnych.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-17

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-17

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-17