Zarządzenie Nr 109.2016

Zarządzenie Nr 109.2016

Wójta Gminy Czyże

z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi komunalne

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr 13.60.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Czyże, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam opłatę za usługi komunalne polegające na odbieraniu od mieszkańców gminy (ciągnikiem wraz z wozem asenizacyjnym) nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych świadczone przez Gminę Czyże w wysokości 14,00 zł brutto za 1 m3.

§ 2. Za wykonanie zarządzenia czyni się odpowiedziałnym inspektora do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 206.2013 Wójta Gminy Czyże z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi komunalne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2016 roku

 

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-12

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-07-11