Zarządzenie Nr 70.2011
Wójta Gminy Czyże
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi komunalne.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, N r 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1257; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz Uchwały Nr 13.60.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Czyże, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam opłatę za usługi komunalne polegające na odbieraniu (ciągnikiem wraz z wozem asenizacyjnym) nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, świadczone przez Gminę Czyże, w wysokości 9,00 zł brutto za 1 m3.
§ 2. Za wykonanie zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Inspektora do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa, ochrony środowiska oraz przeciwpożarowych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Wójt
inż. Jerzy Wasiluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-12-30

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-12-30