TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071. ze zmianami).

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Urząd Gminy Czyże opracował karty zadań realizowanych

przez   merytoryczne stanowiska Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w BIP Gminy - Lista załatwianych spraw, karty zadań realizowanych w Urzędzie.

Jednocześnie informujemy, że druki wniosków spraw załatwianych można również pobrać w Urzędzie.

Urząd Gminy czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 720 – 1520.

 

Klient w Urzędzie

Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości. Klient ma prawo zwrócić się o wyjaśnienia, zaś organ administracji publicznej ma obowiązek ich udzielenia.

Terminy załatwiania spraw

Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez

stronę   postępowania   administracyjnego,   lub   w   oparciu   o  fakty   i   dowody  znane  organowi   administracji

publicznej.

Nie później, niż w ciągu miesiąca, następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania

wyjaśniającego.

Nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie

skomplikowane.

W ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym.

O  każdym  przypadku  niezałatwienia  sprawy  w  terminie zgodnym  z  k.p.a.  organ  administracji  publicznej

obowiązany  jest  zawiadomić  strony   postępowania,   podając   przyczyny   zwłoki   i   wskazując   nowy   termin

załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, jakie dokumenty powinny być załączone. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy. Druki wniosków (do pobrania na stanowiskach merytorycznych Urzędu i ze stony Biuletynu Informacji Publicznej www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/czyze/ zawierają również informację na temat niezbędnych dokumentów.

Opłaty

-   Informacji na temat opłaty związanej ze złożeniem wniosku udzielają pracownicy merytoryczni. Informacje te  są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Gminy Czyże: codziennie od poniedziałku do piątku w godz.720-1320,

Odwołania

Każdy ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. Decyzje wydane przez Urząd zawierają informacje o trybie i organach odwoławczych.

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo składać skargi i wnioski w związku z działalnością Urzędu. W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. 1000 - 1600, Zastępca Wójta codziennie w godzinach pracy Urzędu

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Laszkiewicz

Wprowadzający: Maria Laszkiewicz

Data wprowadzenia: 2004-03-04

Modyfikujący: Maria Laszkiewicz

Data modyfikacji: 2004-03-08

Opublikował: Maria Laszkiewicz

Data publikacji: 2004-03-04