Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 

W dniu 11 marca 2014 r. zawarta została umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„XXXIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”

pomiędzy;

Gminą Czyże reprezentowaną przez:

inż. Jerzego Wasiluka – Wójta Gminy Czyże

a

Stowarzyszeniem „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” 17-200 Hajnówka ul. Ks. Dziewiatowskiego 15 reprezentowanym przez:

Mirosława Mordań – Prezesa

Ks. Pawła Sterlingow - Wiceprezesa

Kwota dotacji zadania publicznego – 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł).

Termin realizacji zadania publicznego –od 01 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. Uchwałę Nr 4.21.2011 Rady Gminy Czyże w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podjęto na sesji w dniu 1 lutego 2011 r. Zgodnie z zapisami tej uchwały Wójt ogłosił zarządzeniem Nr 144.2013 z dnia 14 lutego 2013 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W terminie określonym w zarządzeniu złożono jedną ofertę na realizację zadania publicznego pn. „XXXII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” z siedzibą w Hajnówce. W celu rozpatrzenia oferty Wójt powołał w dniu 12 marca 2013 r. Komisję konkursową. Po rozstrzygnięciu konkursu zawarto w dniu 29 marca 2013 r. umowę na realizację zadania publicznego. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „XXXII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 1 sierpnia 2013 r.

 

Czyże, 2014-02-07

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


Zarządzenie Nr 227.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 225.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2013

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2012

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-02-09

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-02-09

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-02-09