Zarządzenie Nr 165.2017

Zarządzenie Nr 165.2017

Wójta Gminy Czyże

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie § 14 załącznika do uchwały Nr 17.86.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Zenaida Gierasimiuk              - przewodniczący (członek OSP w Czyżach)

2) Joanna Białowieżec    - członek

3) Bazyli Siemiacki        - członek (przedstawiciel OSP w Czyżach)

2.     Do zadań komisji konkursowej należy:

1) przeprowadzenie postępowania konkursowego,

2) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Czyże.

§ 2. Określam tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określam wzór arkusza oceny ofert stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

 

                                                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                    do Zarządzenia Nr 165.2017

                                                                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Czyże

z dnia 7 marca 2017 r.

Tryb pracy Komisji Konkursowej

1.              Komisja konkursowa prowadzi swoją działalność w okresie od dnia powołania do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2.              Komisja zbiera się w miarę potrzeb, na spotkaniach inicjowanych przez Wójta Gminy. Członkowie komisji informowani są o terminie spotkania telefonicznie, co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem

3.              Obrady komisji są ważne w jej pełnym składzie. W przypadku braku pełnego składu komisji, zwołuje się kolejne posiedzenie.

4.              Przewodniczącym komisji jest Sekretarz gminy, którego zadaniem jest sprawne prowadzenie pracy komisji.

5.              Komisja analizuje złożone oferty o przyznanie dotacji w oparciu o kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymieniowe w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6.              Prowadząc postępowanie konkursowe komisja:

1) analizuje poprawność kalkulacji kosztów oraz celowość ich poszczególnych składników,

2) dokonuje oceny poszczególnych projektów, w skali 1-3 punktów,

3) wpisuje podstawowe dane do arkusza ocen:

- nazwę organizacji,

- tytuł zadania,

- całkowity koszt realizacji zadania,

- wnioskowaną wielkość dotacji,

- proponowaną ocenę, czyli sumę ocen każdego z członków komisji.

7.              Każdy z członków komisji dokonuje indywidualnej oceny każdej zgłoszonej oferty wg określonych kryteriów i nanosi ją na arkusz ocen w odpowiednie rubryki.

8.              Swoją ocenę z rozpatrzenia ofert komisja konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy w formie pisemnej.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

 

                                                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                    do Zarządzenia Nr 165.2017

                                                                                                                                                                                                              z dnia 7 marca 2017 r.

                                                                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Czyże

Arkusz oceny oferty o nazwie: XXXVI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

 

 

Nazwa organizacji

Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”

Tytuł  zadania

XXXVI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Całkowity koszt realizacji projektu

 

Wnioskowana wielkość dotacji

 

Oceny członków komisji

Kryteria oceny oferty

1 członek komisji

2 członek komisji

3 członek komisji

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

2. Przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

 

 

3. Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne

 

 

 

4. Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

 

 

 

5. Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymieniowe w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

 

 

 

6. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

 

 

 Suma punktów

 

 

 

 

Podpisy członków komisji:

1. .......................................

2. .......................................

3. .......................................

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-03-15

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-03-15