Zarządzenie Nr 17/2019

Zarządzenie Nr 17/2019

Wójta Gminy Czyże

z dnia 25 lutego 2019 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz.1432 i poz. 2500) oraz art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2. 1. Ustala się:

1) termin składania ofert do dnia 20 marca 2019 r. do godz.1500,

2) rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 22 marca 2019 r.

3. Rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.

4. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy Czyże.

§ 3. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2019-02-25

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-02-25

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2019-02-25