Zarządzenie Nr 22/2019

Zarządzenie Nr 22/2019

Wójta Gminy Czyże

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie § 14 załącznika do uchwały Nr 17.86.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Zenaida Gierasimiuk              - przewodniczący (członek OSP w Czyżach)

2) Joanna Białowieżec                - członek

3) Alina Topolewska-Tomaszuk  - członek

2.     Do zadań komisji konkursowej należy:

1) przeprowadzenie postępowania konkursowego,

2) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Czyże.

§ 2. Określam tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określam wzór arkusza oceny ofert stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2019-03-20

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-03-20

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2019-03-20