Zarządzenie Nr 249.2018

Zarządzenie Nr 249.2018

Wójta Gminy Czyże

z dnia 04 maja 2018 roku

      w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na podstawie art.30 ust. 2pkt 4, art. 58 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r.  o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art.89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r.  poz. 62) oraz § 5 ust.2 i 3, § 6 ust. 2 i 3 Uchwały Nr 30.150.2018 Rady Gminy Czyże z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1.  Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 600 000 zł w 2018 roku
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2026.

§ 3. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne gminy w latach spłaty kredytu.  

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2018-05-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-05-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-05-30