Zarządzenie Nr 248.2014

Wójta Gminy Czyże

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 44 oraz art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473; z 2014 r. poz. 423) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane o wartości poniżej 30 000 euro następuje zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Zamówienia realizują stanowiska merytoryczne odpowiedzialne za wykonanie budżetu, w granicach określonych w planie finansowym.

§ 3. Zamówienia powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

§ 4. W celu realizacji zamówienia pracownik merytoryczny ma obowiązek określenia wartości szacunkowej zamówienia, w rozumieniu przepisów art. 32-35 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności mając na względzie zakaz dzielenia zamówienia na części i zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

§ 5. 1. Zlecanie zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 15000 Euro następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, przez skierowanie zapytania ofertowego, do co najmniej trzech wykonawców, chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza.

2. Pracownik merytoryczny kieruje do wykonawców zapytanie, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej lub faksem.

3. W przypadku dostaw i usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych wybór najkorzystniejszej oferty może nastąpić po zapoznaniu się przez pracownika merytorycznego z ofertami wykonawców, prezentowanymi na ich stronach internetowych, w katalogach, folderach, itp.

4. Oferta na roboty budowlane powinna zawierać również wycenę robót lub kosztorys ofertowy. W przypadku robót budowlanych mających na celu natychmiastowe usunięcie awarii, zobowiązuje się wykonawcę do sporządzenia wyceny robót lub kosztorysu powykonawczego po wykonaniu robót.

5. Kryterium wyboru oferty, w zależności od charakteru zamówienia, stanowią, oprócz ceny, w szczególności: jakość, gwarancje, serwis, koszty eksploatacji, termin dostawy.

6. Pracownik merytoryczny dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli wpłynęły co najmniej dwie oferty. Pracownik merytoryczny może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta, w sytuacji, gdy pozyskanie dwóch ofert jest utrudnione z uwagi na uwarunkowania rynku lub termin realizacji zamówienia.

7. Zamówienia udziela się w formie pisemnej umowy, po uprzednim porównaniu i ocenie ofert.

8. Udokumentowaniem procedury udzielenia zamówienia na podstawie oferty telefonicznej jest karta zamówienia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 271/10 Wójta Gminy Czyże z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 EURO.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-06-02

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-06-02

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-06-02