Zarządzenie Nr 75.2012
Wójta Gminy Czyże
z dnia 14 lutego 2012 r.
 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 2. 1. Ustala się:

1) termin składania ofert do dnia 7 marca 2012 r. do godz.1500,

2) rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 14 marca 2012 r.

      2. Rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.
      3. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy Czyże.
§ 3. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
inż. Jerzy Wasiluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-02-14

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2012-02-14

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-02-14