Ogłoszenie naboru

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na stanowisko referenta do spraw wymiaru podatku i opłat

Wójt Gminy Czyże informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw wymiaru podatku i opłat

w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 wybrany/a został/a

Pan/i Anna Paszkowska zamieszkały/a Klejniki

Uzasadnienie wyboru:

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku, ponadto otrzymała najwyższą liczbę punktów zarówno z rozmowy kwalifikacyjnej jak i testu wiedzy. Dodatkowym atutem było doświadczenie kandydatki zdobyte w urzędzie.

 

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, 25.08.2017 r.


WÓJT GMINY CZYŻE

17-207 CZYŻE 98

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Samodzielne stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat.

 

1. Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe - ekonomiczne,

2)   obywatelstwo polskie,

3)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

6)   nieposzlakowana opinia,

7)    znajomość obsługi komputera, (pakiet MS Office),

 

2.    Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu:

       a) ustawa o samorządzie gminnym,

       b) ustawy o pracownikach samorządowych,

       c) ustawy o rachunkowości,

       d) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

       f) dział III ordynacji podatkowej,

       g) kodeks postępowania administracyjnego.

2) zaświadczenie lekarskie,

3) odbyty staż pracy w urzędzie (mile widziany staż pracy w administracji samorządowej),

4) znajomość języka „miejscowego”,

5) zdolności interpersonalne, a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, samodzielność wykonywania zadań,

6) wysoka kultura osobista,

7) dyspozycyjność,

8) posiadanie prawa jazdy.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    dokonywanie wymiaru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych,

2)    ustalanie podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i prowadzenia urządzeń ewidencyjno- księgowych w tym zakresie,

3)    rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wymiarów podatków i opłat,

4)    prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów,

5)    prowadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

6)    przeprowadzanie odrębnych kontroli w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego,

7)    sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej, w tym również w zakresie skutków ustawowych ulg i zwolnień, określonych w ustawie o podatku rolnym, o lasach oraz skutków obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości,

8)    kompletowanie akt i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg i zwolnień ustawowych,

9)    przygotowywanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

10)  przygotowywanie zaświadczeń o okresach składkowych z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników,

11)  realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

12)  przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

13)  sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta,

14)  sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa,

15)  opracowywanie założeń polityki społeczno- gospodarczej gminy,

16)  opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,

17)  realizacja dochodów budżetowych,

18)  dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie,

19)  współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,

20)  współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu,

21)  przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,

22)  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

23)  prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

24)  prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

25)  prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie,

26)  współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej,

27)  przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

28)  wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

29)  wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz określenie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

 

4.    Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

2)   życiorys – curriculum vitae,

3)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)   kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5)   kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7)   oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. poz. 922.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016. poz. 902.).

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1)    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.

2)    W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

3)    Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Informacje dodatkowe:

1)    Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2)    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3)    Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.

4)    Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od zakończenia procedury naboru za okazaniem dowodu tożsamości w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 17, po tym czasie komisyjnie zostaną zniszczone.

5)    Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę od dnia 1 września 2017 r.

a) po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność,

b) pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

6) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 27.07.2017 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

 na stanowisko : referent do spraw organizacyjnych

 

Wójt Gminy Czyże informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw organizacyjnych w Urzędzie Gminy  Czyże, 17-207 Czyże 98 wybrana została

 

Pani Alina Topolewska Tomaszuk zam. Kojły

 

            W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej  i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku.

 

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


WÓJT GMINY CZYŻE

17-207 Czyże 98
ogłasza nabór na stanowisko

Referenta do spraw organizacyjnych

  1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe administracyjne,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

7) nieposzlakowana opinia,

8) biegła znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office),

9) znajomość systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

10) co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji publicznej (urzędy jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej). Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej(art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych),

12) znajomość języka białoruskiego (ukończona szkoła z dodatkową nauką języka białoruskiego),

13) umiejętność obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,

14) znajomość języka angielskiego,

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość przepisów (wynik testu) z zakresu:

a)    Kodeksu pracy,

b)    Ustawy o samorządzie gminnym,

c)     Ustawy o pracownikach samorządowych,

d)    Kodeksu postępowania administracyjnego,

e)    Prawo zamówień publicznych,

f)     O ochronie danych osobowych;

2) umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność;

3) umiejętność skutecznego komunikowania się;

4) uczestnictwo w kursach, szkoleniach, itp. z zakresu administracji publicznej, obsługi kancelaryjnej, informatyki, ochrony informacji.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

2) organizowanie szkoleń i doskonalenia pracowników,

3) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

5) przygotowywanie świadectw pracy,

6) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

7) kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,

8) prowadzenie dokumentacji związanej z dyscypliną pracy w Urzędzie,

9) wystawianie delegacji służbowych,

10) obsługa techniczna narad pracowniczych,

11) techniczno - organizacyjne zabezpieczanie stałych i doraźnych dyżurów zarządzanych przez Wójta,

12) opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu,

13) prowadzenie rejestru skarg , wniosków i listów wpływających do Urzędu,

14) przygotowywanie i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,

15) prowadzenie kancelarii Urzędu i sekretariatu Wójta, w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

16) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem,

17) zapewnienie prawidłowej informacji w pomieszczeniach biurowych,

18) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

19) prenumerowanie czasopism,

20) zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt, wyposażenie, w tym materiały kancelaryjne, druki i formularze,

21) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

22) prowadzenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

23) obsługa merytoryczna, organizacyjno - techniczna Rady, Komisji Rady, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń,

24) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

25) przekazywanie uchwał Rady, informacji i zgłoszonych postulatów w celu ich realizacji,

26) prowadzenie zbiorów aktów prawnych organów gminy,

27) zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,

28) sporządzanie okresowych informacji z realizacji uchwał Rady,

29) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków Komisji Rady,

30) przygotowywanie informacji o działalności Rady i jej organów,

31) obsługi technicznej wyborów sołtysów oraz narad z sołtysami wsi,

32) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

33) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta,

34) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa,

35) opracowywanie założeń polityki społeczno - gospodarczej gminy,

36) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,

37) realizacja dochodów budżetowych,

38) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie,

39) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,

40) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu,

41) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,

42) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

43) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

44) prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

45) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie,

46) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej,

47) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

48) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

49) wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz określanie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98 , 17-207 Czyże z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta do spraw organizacyjnych” oraz imię, nazwisko kandydata i jego adres do korespondencji.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dodatkowe:

1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu ) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od zakończenia procedury naboru za okazaniem dowodu tożsamości w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 17, po tym czasie komisyjne zostaną zniszczone.

5. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę od dnia 1grudnia 2016r.:

1) Po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność.

2) Pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

 

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wójt 

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 24 października 2016 r.


 
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INTENDENTA 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-07-04

Data modyfikacji: 2017-08-25

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-07-04