Ogłoszenie naboru

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska

 

Wójt Gminy Czyże informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 wybrana została

 

Pan/i Milena Pryzowicz zamieszkała Bielsk Podlaski

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku.

 

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, 13.06.2018 r.


WÓJT GMINY CZYŻE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZYŻE; 17-207 CZYŻE 98:

Stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska.

 

1. Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe- kierunki preferowane: inżynieria drogowa, środowiska lub rolnicza,

2)   obywatelstwo polskie,

3)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

6)   nieposzlakowana opinia,

7)   znajomość obsługi komputera, (pakiet MS Office),

2.    Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ( wynik testu) z zakresu:

       a) ustawy o samorządzie gminnym,

       b) ustawy o gospodarce nieruchomościami,

       c) kodeks cywilny,

       d) kodeks postępowania administracyjnego,

       e) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

       f) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

       g) prawo geodezyjne i kartograficzne,

       h) ustawy o drogach publicznych,

       i) prawo ochrony środowiska,

       j) ustawy o ochronie zwierząt.

2) znajomość języka „miejscowego”,

3) zdolności interpersonalne, a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, samodzielność wykonywania zadań,

4) wysoka kultura osobista,

5) dyspozycyjność,

6) posiadanie prawa jazdy.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji pomocniczej nieruchomości mienia komunalnego w oparciu o ewidencję prowadzoną przez Starostwo Powiatowe,

2) sporządzanie planów wykorzystania zasobu gminnego,

3) zbywanie nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy (sprzedaż, dzierżawa, trwały zarząd) w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami i Kodeks Cywilny,

4) nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego w ramach posiadanego limitu środków finansowych na ten cel,

5) prowadzenie obrotu nieruchomościami mienia komunalnego, a w szczególności:

a) zlecanie podziału gruntów i wyceny nieruchomości,

b) przygotowywanie dokumentacji koniecznych do sporządzania aktu notarialnego (dokumenty geodezyjne, odpisy ksiąg wieczystych, protokoły z przetargów lub protokoły z uzgodnień z rokowań, uzgodnień),

6) organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

7) komunalizacje nieruchomości,

8) prowadzenie nazewnictwa miejscowości i numeracji porządkowej nieruchomości,

9) prowadzenie spraw związanych z regulacją granic administracyjnych gminy,

10) przygotowywanie niezbędnych dokumentów i materiałów dotyczących ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe,

11) prowadzenie spraw dotyczących podziału i rozgraniczenia nieruchomości,

12) ochrony gruntów rolnych i leśnych,

13) zarządzanie drogami gminnymi,

14) przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczania dróg do poszczególnych kategorii,

15) projektowanie przebiegu dróg i ulic,

16) określanie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasa drogowego na cele niekomunikacyjne,

17) koordynowanie wykonywania inwestycji w zakresie drogownictwa,

18) współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie zarządzania ruchem drogowym,

19) utrzymanie przystanków,

20) prowadzenie ewidencji dróg i mostów gminnych,

21) podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,

22) koordynacja prac zwiazanych z łowiectwem, w tym z szacowaniem szkód łowieckich,

23) nadzoru nad warunkami zootechnicznymi chowu i hodowli,

24) współpraca ze służbą weterynaryjną,

25) udział w komisji biegłych do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych z powodu wystąpienia chorób zaraźliwych lub chorób zwalczanych z Urzędu,

26) współpraca i współdziałanie z sołtysami oraz jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa,

27) wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

28) opracowywanie projektów programów ochrony środowiska oraz sporządzania raportów z ich wykonania,

29) opracowywanie projektów planów gospodarki odpadami,

30) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,

31) założenia i plan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną i cieplną,

32) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

33) przygotowywanie opinii w sprawie wydawania koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin,

34) ochrona przyrody, zieleni gminnej i zadrzewień,

35) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

36) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach w ramach informacji o środowisku i jego ochronie.

37) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

38) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta,

39) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa,

40) opracowywanie założeń polityki społeczno- gospodarczej gminy,

41) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,

42) realizacja dochodów budżetowych,

43) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie,

44) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,

45) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu,

46) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,

47) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

48) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

49) prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

50) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie,

51) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej,

52) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

53) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

54) wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz określenie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4.    Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

2)   życiorys – curriculum vitae,

3)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)   kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5)   kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7)   oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. poz. 922.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016. poz. 902.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1)    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2018 r. godz. 1500 włącznie w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska.”

2)    W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

3)    Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Informacje dodatkowe:

1)    Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

2)     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

3)    Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od zakończenia procedury naboru za okazaniem dowodu tożsamości w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 17, po tym czasie komisyjnie zostaną zniszczone.

 

Czyże, dnia 24.05.2018 r.

Wójt

 

inż. Jerzy Wasiluk


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INTENDENTA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-07-04

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-07-04