Ogłoszenie naboru

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko : referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czyżach, 17-207 Czyże 98 wybrana została

 

Pani Emilia Stepaniuk zam. Czyże

 

            W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej  i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku, ponadto otrzymała wysoką liczbę punktów zarówno z rozmowy kwalifikacyjnej jak i testu wiedzy. Dodatkowym atutem było doświadczenie kandydatki zdobyte w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Anna Stankowska


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH 

Z SIEDZIBĄ 17-207 CZYŻE 98

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO

 

REFERENTA DS ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

1. Wymagania niezbędne

1)            obywatelstwo polskie;

2)            pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)            wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia;

4)            znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, KPA, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" ;

5)            niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

6)            stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;

7)            znajomość programu komputerowego MS Office;

8)            minimum roczne doświadczenie pracy w administracji samorządowej.

 

2. Wymagania dodatkowe

1)            bardzo dobra organizacja czasu pracy;

2)            systematyczność, terminowość, samodzielność;

3)            preferowana znajomość obsługi programów "Amazis", "Nemezis", "Izyda" i "Minerwa" do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i świadczeń "Dobry start";

4)            umiejętność pracy w zespole oraz odporność na sytuacje stresowe;

5)            wysoka kultura osobista;

6)            nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku

1)            Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych ;

2)            Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

3)            Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ;

4)            Realizacja ustawy o  wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";

5)            Realizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" ;

6)            Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;

7)            Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, zgłaszanie dłużników do biur informacji gospodarczych, współpraca z głównym księgowym ;

8)            Prowadzenie obsługi administracyjnej związanej m.in. ze sporządzaniem zaświadczeń, list wypłat, prowadzeniem korespondencji z innymi instytucjami publicznymi;

9)            Sprawozdawczość;

10)          Bieżące informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

 

4. Wymagane dokumenty

1)            życiorys (cv);

2)            list motywacyjny;

3)            kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

4)            kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5)            kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6)            oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)            oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)            oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

9)            Oświadczenie RODO (załącznik nr 1 do tego ogłoszenia)

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

1)            pełny wymiar czasu pracy,

2)            miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach,

3)            praca w budynku,

4)            praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

5)            pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

1)            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Czyże 98, 17-207 Czyże z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego". Dokumenty należy składać w terminie do dnia 05.10.2018 r. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach. Aplikacje, które wpłyną do GOPS-u niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

2)            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 tj. z dnia 2018.06.28)

 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym opublikowanie tego ogłoszenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

8. Pozostałe informacje

1)            Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2)            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach nie przewiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

3)            Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie testu kwalifikacyjnego.

4)            O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

5)            Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę na czas określony od dnia                              2 listopada 2018 r.

6)            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

7)            Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 655 44 19

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Czyżach

 

Anna STANKOWSKA

Czyże, dnia 18.09.2018 r.

 

Załącznik 1

Oświadczenie RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679              z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zastałam/em poinformowana/ny, iż:

1.            Administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach reprezentowany przez Kierownika GOPS Annę Stankowska.

2.            Inspektorem ochrony danych osobowych Administratora jest Jan Nowicki dane kontaktowe: iod@ugczyze.pl.

3.            Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4.            Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy (j. Dz.U. 2018 poz. 917).

5.            Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia,

6.            Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

7.            Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;,

8.            Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

9.            GOPS nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem.

 

................................................

data i podpis


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska

 

Wójt Gminy Czyże informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 wybrana została

 

Pan/i Milena Pryzowicz zamieszkała Bielsk Podlaski

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku.

 

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, 13.06.2018 r.


WÓJT GMINY CZYŻE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZYŻE; 17-207 CZYŻE 98:

Stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska.

 

1. Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe- kierunki preferowane: inżynieria drogowa, środowiska lub rolnicza,

2)   obywatelstwo polskie,

3)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

6)   nieposzlakowana opinia,

7)   znajomość obsługi komputera, (pakiet MS Office),

2.    Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ( wynik testu) z zakresu:

       a) ustawy o samorządzie gminnym,

       b) ustawy o gospodarce nieruchomościami,

       c) kodeks cywilny,

       d) kodeks postępowania administracyjnego,

       e) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

       f) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

       g) prawo geodezyjne i kartograficzne,

       h) ustawy o drogach publicznych,

       i) prawo ochrony środowiska,

       j) ustawy o ochronie zwierząt.

2) znajomość języka „miejscowego”,

3) zdolności interpersonalne, a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, samodzielność wykonywania zadań,

4) wysoka kultura osobista,

5) dyspozycyjność,

6) posiadanie prawa jazdy.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji pomocniczej nieruchomości mienia komunalnego w oparciu o ewidencję prowadzoną przez Starostwo Powiatowe,

2) sporządzanie planów wykorzystania zasobu gminnego,

3) zbywanie nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy (sprzedaż, dzierżawa, trwały zarząd) w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami i Kodeks Cywilny,

4) nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego w ramach posiadanego limitu środków finansowych na ten cel,

5) prowadzenie obrotu nieruchomościami mienia komunalnego, a w szczególności:

a) zlecanie podziału gruntów i wyceny nieruchomości,

b) przygotowywanie dokumentacji koniecznych do sporządzania aktu notarialnego (dokumenty geodezyjne, odpisy ksiąg wieczystych, protokoły z przetargów lub protokoły z uzgodnień z rokowań, uzgodnień),

6) organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

7) komunalizacje nieruchomości,

8) prowadzenie nazewnictwa miejscowości i numeracji porządkowej nieruchomości,

9) prowadzenie spraw związanych z regulacją granic administracyjnych gminy,

10) przygotowywanie niezbędnych dokumentów i materiałów dotyczących ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe,

11) prowadzenie spraw dotyczących podziału i rozgraniczenia nieruchomości,

12) ochrony gruntów rolnych i leśnych,

13) zarządzanie drogami gminnymi,

14) przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczania dróg do poszczególnych kategorii,

15) projektowanie przebiegu dróg i ulic,

16) określanie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasa drogowego na cele niekomunikacyjne,

17) koordynowanie wykonywania inwestycji w zakresie drogownictwa,

18) współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie zarządzania ruchem drogowym,

19) utrzymanie przystanków,

20) prowadzenie ewidencji dróg i mostów gminnych,

21) podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,

22) koordynacja prac zwiazanych z łowiectwem, w tym z szacowaniem szkód łowieckich,

23) nadzoru nad warunkami zootechnicznymi chowu i hodowli,

24) współpraca ze służbą weterynaryjną,

25) udział w komisji biegłych do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych z powodu wystąpienia chorób zaraźliwych lub chorób zwalczanych z Urzędu,

26) współpraca i współdziałanie z sołtysami oraz jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa,

27) wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

28) opracowywanie projektów programów ochrony środowiska oraz sporządzania raportów z ich wykonania,

29) opracowywanie projektów planów gospodarki odpadami,

30) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,

31) założenia i plan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną i cieplną,

32) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

33) przygotowywanie opinii w sprawie wydawania koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin,

34) ochrona przyrody, zieleni gminnej i zadrzewień,

35) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

36) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach w ramach informacji o środowisku i jego ochronie.

37) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

38) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta,

39) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa,

40) opracowywanie założeń polityki społeczno- gospodarczej gminy,

41) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,

42) realizacja dochodów budżetowych,

43) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie,

44) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,

45) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu,

46) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,

47) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

48) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

49) prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

50) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie,

51) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej,

52) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

53) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

54) wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz określenie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4.    Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

2)   życiorys – curriculum vitae,

3)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)   kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5)   kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7)   oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. poz. 922.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016. poz. 902.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1)    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2018 r. godz. 1500 włącznie w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska.”

2)    W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

3)    Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Informacje dodatkowe:

1)    Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

2)     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

3)    Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od zakończenia procedury naboru za okazaniem dowodu tożsamości w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 17, po tym czasie komisyjnie zostaną zniszczone.

 

Czyże, dnia 24.05.2018 r.

Wójt

 

inż. Jerzy Wasiluk


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INTENDENTA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-07-04

Data modyfikacji: 2018-10-23

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-07-04