Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/04
Wójta Gminy Czyże
z dnia 12 listopada 2004 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZYŻE
NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU.

Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, część mienia Skarbu Państwa stała się własnością gminy. Tytułem własności są decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Białostockiego w latach 1991-1992 w oparciu o powyższe decyzje na mienie komunalne zostały założone Księgi Wieczyste. Na dzień 31.10.2004 r gmina jest właścicielem 57.8153 ha gruntów w części zabudowanych budynkami wymienionymi w dalszej części informacji. Powyższe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też wierzytelnościami. Część gruntów o pow. 4.9518 ha jest przekazana w wieczyste użytkowanie dla samodzielnych jednostek organizacyjnych takich jak Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce, GS Samopomoc Chłopska w Hajnówce i SUR w Czyżach. Gmina nie posiada udziałów w spółkach jak też akcji, albowiem nie miała miejsca żadna prywatyzacja jednostek organizacyjnych. Takimi jednostkami gmina nie dysponowała po komunalizacji majątku Skarbu Państwa. W przeciągu roku nie zaszły istotne zmiany w stanie mienia komunalnego. Jego wartość utrzymuje się na podobnym poziomie. W nieznacznej części wartość ta uległa zwiększeniu poprzez nowe inwestycje takie jak zakończona budowa centrum administracyjnego gminy a także ukończenie modernizacji drogi gminnej Łuszcze-Kuraszewo.
Zasób mienia komunalnego Gminy Czyże składa się z następujących składników majątkowych:
 - budynki
 - budowle i urządzenia
 - wodociągi wiejskie
 - grunty
 - drogi gminne
 - majątek ruchomy
1.   Budynki
Budynki komunalne pochodzą w większości z likwidacji szkół wiejskich, byłej lecznicy weterynarii i po byłej bazie GS. Pozostałe budynki takie jak strażnice OSP, kluby wiejskie w Kuraszewie i Szostakowie stanowią użyteczność publiczną. Gmina jest właścicielem następujących budynków:
- budynki szkół podstawowych w Czyżach i Klejnikach o wartości 180.108 zł.
- kluby wiejskie we wsi Kuraszewo i Szostakowo o wartości 84.889 zł.
- budynek 4-ro rodzinny, kotłownia i pozostałe budynki po WET 463.427 zł
- budynek administracyjny siedziby gminy o wartości 897.130 zł
- strażnice - kluby we wsi Klejniki i Czyże o wartości 102.941 zł
- budynek gospodarczy 840 zł
- budynki magazynowe po GS i CN szt. 3 o wartości 50.044 zł
- kluby wiejskie ( po szkołach ) we wsi Zbucz, Morze, Kamień, Kojły 54.749 zł
- świetlica gminna o wartości 121.489 zł
- budynek po byłej zlewni mleka we wsi Osówka 1.855 zł
- chlewnia we wsi Leniewo o wartości 17.832 zł
- budynki poszkolne mieszkalne szt 2 we wsi Klejniki i Kuraszewo wraz z budynkami gospodarczymi o wartości 9.000 zł
- przystanki PKS, rampa 11.771 zł
Wartość budynków w/w stanowi kwotę 1.996 075 zł
2.Budowle i urządzenia
Wartość budowli - linia oświetleniowa do stacji paliw we wsi Zbucz - 16 696 zł
3.Wodociągi wiejskie.
W skład tego majątku wchodzą hydrofornie i sieć wodociągowa o wartości        2.252.445 zł Należy nadmienić iż wszystkie wsie w gminie zostały zwodociągowane. Eksploatację wodociągów i hydroforni powierzono wyspecjalizowanej firmie i dochodami z tego tytułu gmina nie dysponuje.
4.Grunty.
Ogólna wartość gruntów o powierzchni 57,8153 ha zamyka się kwotą 141.903 zł
Są to grunty pod budynkami administracji samorządowej, szkół, także obiektów użyteczności publicznej takich jak kluby wiejskie, strażnice OSP, budynki mieszkalne itp. Pozostałe grunty są wydzierżawione na cele rolnicze jak też przekazane w wieczyste użytkowanie jednostkom takim jak OSM, GS, SUR w Czyżach.
5.Drogi gminne.
Długość dróg gminnych wynosi 23,5 km o wartości 1.145.045 zł W roku 2004 oddano do użytku zmodernizowany odcinek 1200 m drogi Łuszczę - Kuraszewo o wartości 101.573 zł. Ponadto w roku 2004 w ramach remontu dróg zmodernizowano ulicę we wsi Wólka kosztem 18.079 zł Każdego roku drogi gminne są ulepszane w formie podsypki żwiru i częstego profilowania. Ponadto większość poboczy tych dróg w 2004 roku została odkrzaczona. Na terenie gminy mamy także wysypisko śmieci
o wartości 70.000 zł
6. Majątek ruchomy.
W skład majątku ruchomego wchodzą środki transportowe szkół, a także wozy strażackie OSP o wartości ogólnej 476 609 zł
Pozostałe maszyny i urządzenia będące na wyposażeniu Urzędu Gminy, GOK i szkół stanowią wartość 141 110 zł
Ogólna wartość majątku komunalnego stanowi kwotę 6 239 883 zł.
W przeciągu roku 2003 sprzedano część mienia komunalnego na wartość 92.880 zł. Niemniej w wyniku podejmowania inwestycji majątek gminy powiększy się w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż niektórych składników mienia komunalnego jest niezbędna celem uzyskania wpływów finansowych do budżetu gminy tak niezbędnych do podejmowania nowych inwestycji. Ponadto celem działania władz gminnych jest pozbywanie się obiektów zbędnych i tworzenie warunków do inwestowania przez nowe podmioty gospodarcze. Z tytułu gospodarowania mieniem gminy w roku 2004 uzyskano następujące dochody:
a) sprzedaż 92 632 zł
b) dzierżawa 26.519 zł
c) dzierżawa gruntów 2 815 zł
d) użytkowanie, najem 21.039 zł
Razem    143 005 zł
Planowane dochody w 2005 roku będą porównywalne z dochodami uzyskanymi w roku bieżącym.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2006-02-16