Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 114/05

Wójta Gminy Czyże

z dnia 14 listopada 2005 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czyże na dzień 31 października 2005 roku.

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, część mienia Skarbu Państwa stała się własnością gminy. Tytułem własności są decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Białostockiego w latach 1991-1992 w oparciu o powyższe decyzje na mienie komunalne zostały założone Księgi Wieczyste. Na dzień 31.10.2005 r gmina jest właścicielem 57ha 5881 m2 gruntów w części zabudowanych budynkami wymienionymi w dalszej części informacji. Powyższe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też wierzytelnościami. Część gruntów o pow. 4.9518 ha jest przekazana w wieczyste użytkowanie dla samodzielnych jednostek organizacyjnych takich jak Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce, GS Samopomoc Chłopska w Hajnówce i SUR w Czyżach. Gmina nie posiada udziałów w spółkach jak też akcji, albowiem nie miała miejsca żadna prywatyzacja jednostek organizacyjnych. Takimi jednostkami gmina nie dysponowała po komunalizacji majątku Skarbu Państwa. W przeciągu roku nie zaszły istotne zmiany w stanie mienia komunalnego. Jego wartość utrzymuje się na podobnym poziomie

                Zasób mienia komunalnego Gminy Czyże składa się z następujących składników majątkowych:

·          Grunta

·          Budynki

·          Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

·          Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

·          Środki transportu

·          Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Grunty

 

Ogólna wartość gruntów o powierzchni 57 ha 5881 m2 zamyka się kwotą   96 813 zł  

Są to grunty pod budynkami administracji samorządowej, szkół, także obiektów użyteczności publicznej takich jak kluby wiejskie, strażnice OSP, budynki mieszkalne itp. Pozostałe grunty są wydzierżawione na cele rolnicze jak też przekazane w wieczyste użytkowanie jednostkom takim jak OSM, GS, SUR w Czyżach.

 

Budynki

 

Budynki komunalne pochodzą w większości z likwidacji szkół wiejskich, byłej lecznicy weterynarii i po byłej bazie GS. Pozostałe budynki takie jak strażnice OSP, kluby wiejskie w Kuraszewie i Szostakowie stanowią użyteczność publiczną.

Gmina jest właścicielem następujących budynków:

-          budynki szkół podstawowych w Czyżach i Klejnikach o wartości - 74 500,00 zł.

-          kluby wiejskie   - 141 493,00 zł

-          budynek 4-ro rodzinny wraz z kotłownią po WET - 346 925,72 zł

-          budynek administracyjny po weterynarji    -  108 276,00 zł

-          budynek administracyjny siedziby gminy o wartości   -  879 900,88 zł

-          strażnice – kluby we wsi Klejniki i Czyże o wartości   - 102 941,00 zł

-          budynki magazynowe po GS i CN szt. 3 o wartości   - 50.044,00 zł

-          świetlica gminna  o wartości  - 121 489,00 zł

-          budynek po byłej zlewni mleka we wsi Osówka            - 1.855,00 zł

-          budynki hyroforni   -  40 150,00 zł 

-          chlewnia we wsi Leniewo o wartości   -  17 832,00 zł

-          budynki pozostałe w tym: gospodarcze i garaże -  34 411,00 zł

-          przystanki PKS, rampa -      5 575,61 zł

Wartość budynków w/w stanowi kwotę 1 925 393,21

 

Obiekty inżynierii lądowej – ogólna wartość 3 444 035,35 zł

 

W skład tej grupy wchodzą:

-          wodociągi – ogólna wartość – 2 212 295,07 zł

Należy nadmienić iż wszystkie wsie w gminie zostały zwodociągowane. Eksploatację wodociągów i hydroforni powierzono wyspecjalizowanej firmie i dochodami z tego tytułu gmina nie dysponuje;

-          drogi gminne – 1 145 044, 66

Długość dróg gminnych wynosi 23,5 km

Każdego roku drogi gminne są ulepszane w formie podsypki żwiru  i  częstego profilowania. Ponadto większość poboczy tych dróg w 2005 roku została odkrzaczona. Na terenie gminy mamy także wysypisko śmieci o wartości  70.000 zł

-          linia elektroenergetyczna- napowietrzne oświetlenie – 16 695,62 zł

 

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

Ogólna wartość tej grupy stanowi 285 436,48 zł z tego:

-          zestawy komputerowe – 242 324,24 zł;

-          kserokopiarki  i drukarki – 39 045,20 zł;

-          radiotelefon – 2 807,04 zł;

-          telefax – 1 260,00 zł

Środki transportu

Ogólna wartość stanowi kwotę 496 233,30 zł w tym:

-          autobusy szkolne – 308 172 zł;

-          samochody strażackie –164 545,30 zł;

-          samochód osobowy POLONEZ – 15 016 ,00 zł;

-          wóz asenizacyjny  - 8 500 zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia – wartość 11 095,66 zł w tym:

-          blaszak OSP – 4 899,66 zł

-          rampa do przeglądu samochodu – 6 196,00 zł

 

Ponadto gmina posiada na stanie nie zakończoną inwestycję tj. budynek Ośrodka Zdrowia  w Klejnikach na wartość 250 208,49 zł

 

Ogólna wartość majątku komunalnego stanowi kwotę 6 509 215,49 zł.

W przeciągu roku 2005 sprzedano część mienia komunalnego na wartość 66 260 zł. Sprzedaż niektórych składników mienia komunalnego jest niezbędna celem uzyskania wpływów finansowych do budżetu gminy tak niezbędnych do podejmowania nowych inwestycji. Ponadto celem działania władz gminnych jest pozbywanie się obiektów zbędnych i tworzenie warunków do inwestowania przez nowe podmioty gospodarcze.

 

Dochody  z mienia komunalnego

 

 

Wyszczególnienie

Wykonane dochody na dzień 31 października 2005 roku

 

Plan dochodów na 2006 rok

Sprzedaż

66 260,00

91 500,00

dzierżawa

28 629,00

30 500,00

Użytkowanie , najem

19 741,00

26 562,00

Dzierżawa gruntów

3 897,00

4 100,00

razem

118  527,00

152 662,00

  

ZałącznikNr 1

do Załącznika Nr 3

Zarządzenia Nr 114/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Czyże

z dnia 14 listopada 2005 r.

 

Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 października 2005 roku

 

 Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Gminy

 

Lp.

Grupa 

Nazwa środka trwałego

Miejsce położenia

 

charakterystyka

 

Wartość

zaksięg. brutto

 

Umorzenie

na 31.10.2005r

 

Wartość netto

 

Gr.0

 Grunta gminne

 

 

96 813

-

96 813

 

Gr.I

Budynki

 

 

1 832 693,21

543 343,45

1 289 349,76

 

Budynek administr.

 

Czyże

2004r. , murowany

879 900,88

18 331,30

861 569,58

 

Budynek po weteryn.

Czyże

1985r. murowany

108 276,00

59 100,60

49 175,40

 

Budynek mieszkalny

/czterorodzinny/

Czyże

1985r.

127 070,00

-

127 070,00

 

Budynek mieszkalny

Kuraszewo

drewniany

4 000,00

4 000,00

0

 

Budynek mieszkalny po byłej szkole

Klejniki

drewniany

5 000,00

5 000,00

0

 

Świetlica wiejska

Czyże

1952r.

121 489,00

121 489,00

0

 

Świetlica wiejsk

Szostakowo

murowany

41 098,00

10 103,25

30 994,75

 

Świetlica wiejska

 

Morze

Drewniany

1902r.

7 170,00

7 170,00

0

 

Świetlica wiejska

 

Kojły

1954 r.

drewniany

18 331,00

18 331,00

0

 

Świetlica wiejska

 

Kuraszewo

1986 r.

murowany

43 791,00

21 713,02

22 077,98

 

Świetlica wiejska

Zbucz

1954 r.

10 917,00

10 917,00

0

 

Świetlica wiejska

Osówka

murowany

1 855,00

1 855,00

0

 

Świetlica wiejska

Kamień

drewniany

18 331,00

18 331,00

0

 

Magazyn (zbożowy)

Czyże

murowany

19 421,00

19 421,00

0

 

Magazyn

 ( nawozowy)

Czyże

murowany

12 292,00

12 292,00

0

 

Magazyn po CN

Czyże

murowany

18 331,00

18 331,00

0

 

Chlewnia

Leniewo

murowany

17 832,00

17 832,00

0

 

Budynek OSP

Czyże

murowany

35 409,00

33 491,02

1 917,98

 

Budynek OSP

 

Klejniki

Murowany

1979 r.

67 532,00

43 614,40

23 917,60

 

Budynek hydroforni

Szostakowo

1986r.

7 175,00

3 378,25

3 796,75

 

Budynek hydroforni

Klejniki

1986r.

11 864,00

5 586,00

6 278,00

 

Budynek hydroforni

Czyże

1986

21 111,00

9 939,75

11 171,25

 

Garaże

Czyże

1983r.

4 boksy + 4 gospodarcze

13 326,00

7 273,75

6 052,25

 

garaże

Czyże

2 boksy

3 900,00

2 128,80

1 771,20

 

Budynek gospodarczy

Czyże

murowany

840,00

840,00

0

 

Przystanki PKS

 

Na terenie całej gminy

 

5 575,61

1 534,73

4 040,88

 

Kotłownia przy bud. mieszkalnym

Czyże

olejowa

210 855,72

71 339,58

139 516,14

Gr.II. Obiekty inźynierii lądowej i wodnej

 

 

3 444 035,36

556 593,73

2 887 441,63

 

Wodociąg

 

kol. Kojły – kol.Kuraszewo

2003r

254 613,27

14 852,47

239 760,80

 

Wodociąg

Czyże - Rakowicze

2001r.

80 680,12

10 084,97

70 595,15

 

Wodociąg

 

Lady - Leniewo

2000 r.

210 618,91

25 449,79

185 169,12

 

Wodociąg

 

Klejniki- Śliwowo-Tynkowszczyzna

2001 r.

150 975,21

14 468,44

136 506,77

 

Wodociąg

 

Klejniki – kol. Buryckie

1998r.

47 288,00

8 078,40

39 209,60

 

Wodociąg

 

Czyźe - Podrzeczany

1998r.

147 998,00

25 899,66

122 098,34

 

Wodociąg

Kuraszewo –Bujakowszczyzna Kamień

1997r.

170 916,15

33 471,13

137 445,02

 

Wodociąg

 

Łuszcze-Podwierzanka

1996r.

150 681,00

33 275,40

117 405,60

 

Wodociąg

 

Leszczyny - Hukowicze

1995r

107 430,00

26 409,85

81 020,15

 

Wodociąg

 

Osówka- Kojły -Kuraszewo

1995-1996r.

366 349,00

90 060,82

276 288,18

 

Wodociąg

Szostakowo

1986r.

91 550,71

43 105,12

48 445,59

 

Wodociąg

Klejniki

1986r.

122 513,00

57 683,25

64 829,75

 

Wodociąg

Czyże

1986

310 681,70

144 919,15

165 762,55

 

Drogi gminne

 

 

1 145 044,67

-

1 145 044,67

 

Wysypisko gminne

Czyże

1989

70 000,00

27 708,30

42 291,70

 

Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie

Zbucz

2004

16 695,62

1 126,98

15 568,64

Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

 

 

130 421,18

122 721,06

7 700,12

 

Radiotelefon GM 950

UG Czyże

2 000

2 807,04

2 442,17

364,87

 

telefax

 

1996r

1 260,00

1 260,00

0

 

Kserokopiarka CANON NP. 6216

UG Czyże

1998 r

6 551,40

6 551,40

0

 

Kopiarko-drukarka Canon CP -660

UG Czyże

2005 r.

kolorowa

7 930,00

594,75

7 335,25

 

Zestaw komputerowy

podatki

1998 r.

7 603,75

7 603,75

0

 

Zestaw komputerowy

USC

1999r

4 892,40

4 892,40

0

 

Zestaw komputerowy

księgowość

2001 r.

4 844,62

4 844,62

0

 

Zestaw komputerowy

Gierasimiuk

2001 r.

3 122,80

3 122,80

0

 

Zestaw komputerowy

Kowalewski

2001 r.

4 237,27

4 237,27

0

 

Zestaw komputerowy

Ruczaj

2001 r.

3 936,00

3 936,00

0

 

Zestaw komputerowy do dow. Osobistych

Ewidencja ludności

2004 r.

81 360,74

81 360,74

0

 

Drukarka OKI

Ewidencja ludności

2001 r.

1 875,16

1 875,16

0

Gr. VII Środki transportu

 

 

487 733,30

303 357,80

184 375,50

 

Samochód p.pożarowy „STAR”244

OSP C

zyże

1977 r.

25 815,00

25 815,00

0

 

Samochód p.pożarowy STAR -200

OSP Klejniki

1995 r.

17 046,00

17 046,00

0

 

Samochód p.pożarowy STAR -266

OSP Czyże

2003-2004 r.

121 684,30

25 880,80

95 803,50

 

Autobus szkolny Autosan H9-21

 

1996 r.

66 612,00

66 612,00

0

 

Autobus szkolny

pomarańczowy

2003 r.

241 560,00

152 988,00

88 572,00

 

Samochód osobowy POLONEZ

 

 

15 016,00

15 016,00

0

Gr. VIII.-Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i wyposażenia

 

 

11 095,66

3 382,00

7 713,66

 

Blaszak OSP

Morze

2005 r.

4 899,66

0

4 899,66

 

Rampa do przegłądu samochodu

Czyże

1983 r.

6 196,00

3 382,00

2 814,00

 

razem

 

 

6 002 791,71

1 529 398,04

4 473 393,67

 Mienie zaewidencjonowane w  Zespole Szkół w Czyżach

 

Lp.

Grupa ,rodzaj

Nazwa środka. trwałego

Miejsce Położenia

 

charakterystyka

Wartość

zaksięg. brutto

umorzenie

Wartość netto

 

Gr.I

Budynki

 

 

 

92 700

 

72 942,50

 

19 757,50

 

Budynek szkolny

Czyże

Drewniany

1890r

3 500,00

3 500,00

0

 

Budynek szkolny

Czyże

Murowany

1973r.

36 000,00

27 900,00

8 100,00

 

Budynek szkolny

Klejniki

 

Murowany

1965 r.

35 000,00

34 125,00

875,00

 

chlewnia

Czyże

 

Drewniany

1976r.

600,00

420,00

180,00

 

piwnica

czyże

Murowany

1976r.

1 200,00

840,00

360,00

 

Budynek garażowo-magazynowy

Klejniki

Murowany

1991 r.

14 000,00

4 550,00

9 450,00

 

Budynek gospodarczy

Czyże

Murowany

1985r

700,00

332,50

367,50

 

Budynek gospodarczy

Klejniki

Murowany

1965r.

800,00

780,00

20,00

 

Budynek gospodarczy

Klejniki

 

Murowany

1982 r.

900,00

495,00

405,00

 

Gr.IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

 

 

 

 

 

137 174,72

 

 

 

121 856,84

 

 

 

15 317,88

 

kserokopiarka

Czyże

 

2 700,00

2 700,00

0

 

kopiarka

Czyże

 

4 500,00

1 312,50

3 187,50

.

Zestaw komputerowy

Czyże

 

10 070,01

2 265,75

7 804,26

 

Zestaw komputerowy

Czyże

 

5 916,04

5 768,14

147,90

 

Zestaw komputerowy

Czyże

 

20 732,58

20 214,27

518,31

 

Zestaw komputerowy

Czyże

 

33 944,69

33 944,69

0

 

Zestaw komputerowy

Czyże

 

31 979,95

31 979,95

0

 

Zestaw komputerowy

Klejniki

 

6 099,05

6 099,05

0

 

Zestaw komputerowy

Klejniki

 

11 840,00

11 840,00

0

 

kopiarka

Klejniki

 

4 500,00

1 312,50

3 187,50

 

Komputer + drukarka

Czyże

 

4 892,40

4 419,99

472,41

 

Gr. VII

 Środki transportu

 

 

 

8 500,00

 

8 085,62

 

414,38

 

Wóz asenizacyjny

Czyże

 

8 500,00

8 085,62

414,38

 

razem

 

 

238 374,72

202 884,96

35 489,76

 

Mienie zaewidencjonowane w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Lp.

Grupa ,rodzaj

Nazwa środka. trwałego

Miejsce Położenia

 

charakterystyka

Wartość

zaksięg. brutto

umorzenie

Wartość netto

 

Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

 

 

13 638,34

13 638,34

0

1.

kserokopiarka

GOPS Czyże

19.10.1996r.

6 874,00

6 874,00

0

2.

Zestaw komputerowy

GOPS Czyże

31.12.1997r.

6 764,34

6 764,34

0

 

Mienie zaewidencjonowane w  Instytucji Kultury

Lp.

Grupa ,rodzaj

Nazwa środka. trwałego

Miejsce Położenia

 

charakterystyka

Wartość

zaksięg. brutto

umorzenie

Wartość netto

 

Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

 

 

4 980,00

4 980,00

0

1.

Zestaw komputerowy

GOK Czyże

29.10.2001r.

4 980,00

4 980,00

0

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2008-02-11

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2006-02-16