Załącznik      Nr 3

  do Zarządzenia Nr 155/06

 Wójta Gminy Czyże

 z dnia 15 listopada 2006 r.

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Czyże

na dzień 31 października 2006 roku.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, część mienia Skarbu Państwa stała się własnością gminy. Tytułem własności są decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Białostockiego w latach 1991-1992 w oparciu o powyższe decyzje na mienie komunalne zostały założone Księgi Wieczyste. Na dzień 31.10.2006 r gmina jest właścicielem 56ha 4391 m2 gruntów w części zabudowanych budynkami wymienionymi w dalszej części informacji. Powyższe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też wierzytelnościami. Część gruntów o pow. 4.9518 ha jest przekazana w wieczyste użytkowanie dla samodzielnych jednostek organizacyjnych takich jak Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce, GS Samopomoc Chłopska w Hajnówce i SUR w Czyżach. Gmina nie posiada udziałów w spółkach jak też akcji, albowiem nie miała miejsca żadna prywatyzacja jednostek organizacyjnych. Takimi jednostkami gmina nie dysponowała po komunalizacji majątku Skarbu Państwa. W przeciągu roku nie zaszły istotne zmiany w stanie mienia komunalnego. Jego wartość utrzymuje się na podobnym poziomie

                Zasób mienia komunalnego Gminy Czyże składa się z następujących składników majątkowych:

·          Grunty

·          Budynki

·          Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

·          Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

·          Urządzenia techniczne

·          Środki transportu

·          Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia

 

Grunty

 

Ogólna wartość gruntów o powierzchni 56 ha 4391 m2 zamyka się kwotą   131 500 zł. Są to grunty pod budynkami administracji samorządowej, szkół, także obiektów użyteczności publicznej takich jak kluby wiejskie, strażnice OSP, budynki mieszkalne itp. Pozostałe grunty są wydzierżawione na cele rolnicze jak też przekazane w wieczyste użytkowanie jednostkom takim jak OSM, GS, SUR w Czyżach.

Budynki

 

Budynki komunalne pochodzą w większości z likwidacji szkół wiejskich, byłej lecznicy weterynarii i po byłej bazie GS. Pozostałe budynki takie jak strażnice OSP, kluby wiejskie w Kuraszewie i Szostakowie stanowią użyteczność publiczną.

Gmina jest właścicielem następujących budynków:

-          budynki szkół podstawowych w Czyżach i Klejnikach o wartości - 74 500,00 zł.

-          kluby wiejskie   - 139 638,00 zł

-          budynek 4-ro rodzinny wraz z kotłownią po WET - 342 925,72 zł

-          budynek administracyjny po weterynarii    -  108 276,00 zł

-          budynek administracyjny siedziby gminy o wartości   -  879 900,88 zł

-          strażnice – kluby we wsi Klejniki i Czyże o wartości   - 102 941,00 zł

-          budynki magazynowe po GS i CN szt. 3 o wartości   - 50.044,00 zł

-          świetlica gminna  o wartości  - 121 489,00 zł

-          budynek po byłej zlewni mleka we wsi Osówka            - 1.855,00 zł

-          budynki hydroforni   -  40 150,00 zł 

-          chlewnia we wsi Leniewo o wartości   -  17 832,00 zł

-          budynki pozostałe w tym: gospodarcze i garaże -  36 266,00 zł

-          przystanki PKS  -      5 575,61 zł

Wartość budynków w/w stanowi kwotę 1 921 393,21

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – ogólna wartość 3 444 035,36 zł

W skład tej grupy wchodzą:

-          wodociągi – ogólna wartość – 2 212 295,07 zł

Należy nadmienić iż wszystkie wsie w gminie zostały zwodociągowane. Eksploatację wodociągów i hydroforni powierzono wyspecjalizowanej firmie i dochodami z tego tytułu gmina nie dysponuje;

-          drogi gminne – 1 145 044, 67

Długość dróg gminnych wynosi 23,5 km

Każdego roku drogi gminne są ulepszane w formie podsypki żwiru  i  częstego profilowania. Ponadto większość poboczy tych dróg w 2005 roku została odkrzaczona. Na terenie gminy mamy także wysypisko śmieci o wartości  70.000 zł

-          linia elektroenergetyczna- napowietrzne oświetlenie – 16 695,62 zł

 

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość tej grupy stanowi  289 701,80 zł z tego:

-          zestawy komputerowe – 242 324,24 zł;

-          kserokopiarki  i drukarki – 20 841,56 zł;

-          motopompa pożarnicza – 26 536,00 zł;

 

Urządzenia techniczne  -  wartość 1 440 184,03 zł

- oczyszczalnia ścieków – 1 440 184,03 zł

 

Środki transportu

Ogólna wartość stanowi kwotę  481 217,30 zł w tym:

-          autobusy szkolne – 308 172 zł;

-          samochody strażackie –164 545,30 zł;

-          wóz asenizacyjny  - 8 500 zł.

 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia – wartość 29 644,10 zł w tym:

-          blaszak OSP – 4 899,66 zł

-          rampa do przeglądu samochodu – 6 196,00 zł

-          radiotelefon – 2 807,04 zł;

-          telefax – 1 260,00 zł

-     kserokopiarki – 14 481,40

Ponadto gmina posiada na stanie nie zakończoną inwestycję tj. budynek Ośrodka Zdrowia 
w Klejnikach na wartość 250 208,49 zł

 

 

 

Ogólna wartość majątku komunalnego stanowi kwotę 7 987 884,29 zł.

W przeciągu roku 2005 sprzedano część mienia komunalnego na wartość 66 260 zł. Sprzedaż niektórych składników mienia komunalnego jest niezbędna celem uzyskania wpływów finansowych do budżetu gminy tak niezbędnych do podejmowania nowych inwestycji. Ponadto celem działania władz gminnych jest pozbywanie się obiektów zbędnych i tworzenie warunków do inwestowania przez nowe podmioty gospodarcze.

 

Informacja dotycząca obrotu mienia komunalnego / grunty, budynki/ w okresie 01.11.2005 – 31.10.2006 r.

I.                    Zmniejszenie zasobu mienia komunalnego poprzez:

1.       Sprzedaż nieruchomości

Lp

Wieś

Nr działki

Pow. ha

Nr aktu not.

Data sprzedaży

Cena sprzedaży

1

2

3

4

5

6

7

1.

Klejniki

494

0,3300

Rep.A Nr 3881/2005

30.11.05

4 690 zł

2.

KOJŁY

127/2

0,2800

Rep.a Nr 859/2006

16.02.06

5 800 zł

3.

Leszczyny

126

0,4700

Rep A Nr 1492/2006

16.03.06

7 700 zł

4.

Kojły

125/4

0,1000

Rep.A Nr 4036/2006

19.06.06

2.150 zł

5.

Podrzeczany

114/7

0,2500

Rep.A Nr4019/2006

12.07.06

5 970 zł

6.

Zbucz

270/4

0,0268

Rep.A Nr 5686/2006

08.08.06

610 zł

7.

Leniewo

491

0,1400

Rep.A Nr 6299/2006

29.08.06

3 240 zł

8.

Kuraszewo

/szkoła

277/4

zabudowana/

0,2624

Rep.A Nr 7718/2006

18.10.06

15 100 zł

9.

Podrzeczany

113/5, 114/1

0,5500

Rep. A Nr 6489/2006

02.11.06

6 010 zł

Razem

2, 4092

 

 

51 270 zł

2.Przeniesienie własności / zwrot/

a) We wsi Rakowicze działka Nr 64 o pow. 0,6600 ha / wartość 7 000 zł / nadana na własność dla Pani Taranty Lucyna w drodze zasiedzenia Postanowieniem Sadu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Wydziału I Cywilnego Sygn. Akt Nr 1133/05 z dnia 18.04.2006.

Zmniejszenie zasobu ogółem 3,0692 ha wartość 58 270 zł

I.                    Zwiększenie zasobu mienia komunalnego poprzez:

1). Nadanie własności w drodze komunalizacji

- Zbucz Nr działki 1034 o pow. 1,0500 ha  /Grodzisko/ Decyzją Podl. Urz. Wojewódz. Nr RR.IV.EL. 7723/25-3/05 z dnia 26.01.2006r wartość – 20 000 zł

- Kojły Nr działki 241/2 o pow. 0,1600 ha w ½ części Decyzją Podl. Urzędu Wojewódz Nr RR.IV EL. 77230/25-2/05 z dnia 19.01.2006r.

Wartość – 1 500 zł

2). Zakup do zasobu gminy

- Czyże nr działek 486/1, 486/2 o powierzchni 0,3012 ha Akt Notarialny Rep A Nr 1987/2006 z dnia 07.04.2006 roku

Wartość – 7 530 zł

- Sapowo nr działki 26/2 o pow. 0,0722 ha Akt. Not. Rep. A 4023/2006
z dnia 19 06 2006r.

Wartość – 248 zł

-Sapowo nr działki 34/2 o pow. 0,1689 ha Akt Not Rep. A Nr 4028/2006 z dnia 19.06.2006 roku

Wartość 581 zł

- Sapowo Nr działki 35/1 o pow. 0,1679 ha Akt. Rep A Nr 4032/2006 z dnia 19.06.2006r.

Wartość – 577 zł

Zwiększenie zasobu gminy ogółem 1,9202 ha wartość 30 436 zł.

 

Dochody  z mienia komunalnego

 

 

Wyszczególnienie

Wykonane dochody za okres od 1 listopada 2005do  31 października 2006 roku

 

Plan dochodów

na 2007 rok

Sprzedaż

51 030,00

15 000,00

Dzierżawa

41 147,25

28 500,00

Wynajem mieszkań komunalnych

22 716,05

22 912,00

Użytkowanie wieczyste

997,60

1 000,00

Dzierżawa gruntów

3 621,10

4 100,00

razem

96 795,95

71 512,00

 


 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2007-04-10

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2008-02-12

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2007-04-10