Nr 4
do Zarządzenia Nr 52/07
Wójta Gminy Czyże
 z dnia 12 listopada 2007 r.
Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Czyże na dzień 30 września 2007 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, część mienia Skarbu Państwa stała się własnością gminy. Tytułem własności są decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Białostockiego w latach 1991-1992 w oparciu o powyższe decyzje na mienie komunalne zostały założone Księgi Wieczyste. Na dzień 30.09.2007 r gmina jest właścicielem 56ha 6808 m2 gruntów w części zabudowanych budynkami wymienionymi
w dalszej części informacji. Powyższe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też wierzytelnościami. Część gruntów o pow. 4.9518 ha jest przekazana w wieczyste użytkowanie dla samodzielnych jednostek organizacyjnych takich jak Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce, GS Samopomoc Chłopska w Hajnówce i SUR w Czyżach. Gmina nie posiada udziałów w spółkach jak też akcji, albowiem nie miała miejsca żadna prywatyzacja jednostek organizacyjnych. Takimi jednostkami gmina nie dysponowała po komunalizacji majątku Skarbu Państwa. W przeciągu roku nie zaszły istotne zmiany w stanie mienia komunalnego. Jego wartość utrzymuje się na podobnym poziomie
            Zasób mienia komunalnego Gminy Czyże składa się z następujących składników majątkowych:
·          Grunty
·          Budynki
·          Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
·          Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
·          Urządzenia techniczne
·          Środki transportu
·          Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia
Grunty

 

Ogólna wartość gruntów o powierzchni 56 ha 6808 m2 zamyka się kwotą   167 996 zł. Są to grunty pod budynkami administracji samorządowej, szkół, także obiektów użyteczności publicznej takich jak kluby wiejskie, strażnice OSP, budynki mieszkalne itp.
Pozostałe grunty są wydzierżawione na cele rolnicze jak też przekazane w wieczyste użytkowanie jednostkom takim jak OSM, GS, SUR w Czyżach.

Budynki

Budynki komunalne pochodzą w większości z likwidacji szkół wiejskich, byłej lecznicy weterynarii i po byłej bazie GS. Pozostałe budynki takie jak strażnice OSP, kluby wiejskie w Kuraszewie i Szostakowie stanowią użyteczność publiczną.

Gmina jest właścicielem następujących budynków:
-          budynki szkół podstawowych w Czyżach i Klejnikach o wartości - 74 500,00 zł.
-          kluby wiejskie   - 237 681,33 zł
-          budynek 4-ro rodzinny wraz z kotłownią po WET - 342 925,75 zł
-          budynek administracyjny po weterynarii    -  108 276,00 zł
-          budynek administracyjny siedziby gminy o wartości   - 879 900,88 zł
-          strażnice – kluby we wsi Klejniki i Czyże o wartości   - 169 639,53 zł
-          budynki magazynowe po GS i CN szt. 3 o wartości   - 30 623,00zł
-          świetlica gminna o wartości - 121 489,00 zł
-          budynek po byłej zlewni mleka we wsi Osówka         - 1.855,00 zł
-          budynki hydroforni   - 40 150,00 zł 
-          chlewnia we wsi Leniewo o wartości   - 17 832,00 zł
-          budynki pozostałe w tym: gospodarcze i garaże - 36 266,00 zł
-          przystanki PKS -      5 575,61 zł
Wartość budynków w/w stanowi kwotę 2 066 714,10 zł
 
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – ogólna wartość 3 841 175,34 zł
W skład tej grupy wchodzą:
-          wodociągi – ogólna wartość – 2 212 295,07 zł
Należy nadmienić iż wszystkie wsie w gminie zostały zwodociągowane. Eksploatację wodociągów i hydroforni powierzono wyspecjalizowanej firmie i dochodami z tego tytułu gmina nie dysponuje;
-          drogi gminne – 1 295 304,54
Długość dróg gminnych wynosi 23,5 km
Każdego roku drogi gminne są ulepszane w formie podsypki żwiru i częstego profilowania. Ponadto większość poboczy tych dróg w 2005 roku została odkrzaczona. Na terenie gminy mamy także wysypisko śmieci o wartości 70.000 zł
-          linia elektroenergetyczna- napowietrzne oświetlenie – 24 695,62 zł
-          kanalizacja wsi Czyże I etap / kanał grawitacyjny/ - 238 880,11 zł
 
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
Ogólna wartość tej grupy stanowi 284 335,96 zł z tego:
-          zestawy komputerowe – 236 958,40 zł;
-          kserokopiarki i drukarki – 20 841,56 zł;
-          motopompa pożarnicza – 26 536,00 zł;
 
Urządzenia techniczne - wartość 1 201 303,92zł
- oczyszczalnia ścieków – 1 201 303,92 zł
 
Środki transportu
Ogólna wartość stanowi kwotę 481 217,30 zł w tym:
-          autobusy szkolne – 308 172 zł;
-          samochody strażackie –164 545,30 zł;
-          wóz asenizacyjny - 8 500 zł.
 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia – wartość 63 028,10 zł w tym:
-          blaszak OSP – 4 899,66 zł
-          rampa do przeglądu samochodu – 6 196,00 zł
-          radiotelefon – 2 807,04 zł;
-          telefax – 1 260,00 zł
-     kserokopiarki – 14 481,40
-    sprzęt do ratownictwa – 33 384 zł
Ponadto gmina posiada na stanie nie zakończoną inwestycję tj. budynek Ośrodka Zdrowia 
w Klejnikach na wartość 250 208,49 zł
 
Ogólna wartość majątku komunalnego stanowi kwotę 8 105 770,72 zł.
W przeciągu roku sprzedano część mienia komunalnego na wartość 133 235 zł. Sprzedaż niektórych składników mienia komunalnego jest niezbędna celem uzyskania wpływów finansowych do budżetu gminy tak niezbędnych do podejmowania nowych inwestycji. Ponadto celem działania władz gminnych jest pozbywanie się obiektów zbędnych i tworzenie warunków do inwestowania przez nowe podmioty gospodarcze.
 
Informacja dotycząca obrotu mienia komunalnego / grunty, budynki/ w okresie 01.11.2006 – 30.09.2007 r.
I. Zmniejszenie zasobu mienia komunalnego poprzez:
1.       Sprzedaż nieruchomości
Lp
Wieś
Nr działki
Pow. ha
Nr aktu not.
I data
Wartość w ks. inwent
Cena sprzedaży
1
2
3
4
5
6
7
1.
Leniewo
599
0,2900
Akt not Rep A Nr 1688/07 z dn. 21.03.2007r
       29,00
4 190,00
2.
Hukowicze
232/1
0,0961
Nr 6164/2007 z 24.07.2007r
      10,00
1 870,00
3.
Czyże
385/11 wraz z budynkiem
0,5682
Nr 8782/2007 z 27.09.2007 r.
 5 680,00
19 421,00
68 100,00
Razem
0,9543
 
25 140,00
74 160,00
2.Przeniesienie własności / zwrot/
a) We wsi Zbucz działka Nr 262/2 o pow. 0,2900 ha / wartość 29 zł / nadana na własność dla mieszkańca w drodze decyzji Starosty Powiatowego GG.6016-2/27/07 z 18.07.2007r
Zmniejszenie zasobu ogółem 1,2443 ha wartość 25 169 zł
II. Zwiększenie zasobu mienia komunalnego poprzez:
1). Nadanie własności gminie Decyzją Wojewody:
- Hukowicze Nr 520 o pow. 1,4860 ha na wartość 12 677 zł
Dochody z mienia komunalnego
 
Wyszczególnienie
Wykonane dochody za okres od 1 listopada 2006 do 30 września 2007 roku
 
Plan dochodów na 2008 rok
Sprzedaż
133 235,00
43 000
Dzierżawa
31 835,81
36 500
Wynajem mieszkań komunalnych
19 220,62
23 000
Użytkowanie wieczyste
1 307,81
1 000
Dzierżawa gruntów
3 637,60
5 900
razem
189 236,84
109 400
 


 
 Nr 1
do załącznika Nr 4
Zarządzenia Nr 52/07
Wójta Gminy Czyże
z dnia 12 listopada 2007r.
Wykaz mienia komunalnego na dzień 30 września 2007 roku
 
Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Gminy
 
Lp.
Grupa 
Nazwa środka trwałego
Miejsce położenia
Charakterystyka
Wartość
zaksięg. brutto
Umorzenie
na 31.12.2006r
Wartość netto
 
Gr.0
 Grunty gminne
 
 
167 996,00
-
167 996,00
 
Gr.I
Budynki i lokale
 
 
1 974 014,10
573 278,82
1 400 735,28
 
Budynek administr.
 
Czyże
2004r. , murowany
879 900,88
43 995,04
835 905,84
 
Budynek po weteryn.
Czyże
1985r. murowany
108 276,00
62 258,70
46 017,30
 
Budynek mieszkalny
/czterorodzinny/
Czyże
1985r.
127 070,00
-
127 070,00
 
Budynek mieszkalny po byłej szkole
Klejniki
drewniany
5 000,00
5 000,00
0
 
Świetlica wiejska
Czyże
1952r.
121 489,00
121 489,00
0
 
Świetlica wiejsk
Szostakowo
murowany
41 098,00
11 301,95
29 796,05
 
Świetlica wiejska
 
Morze
Drewniany
1902r.
83 127,84
7 170,00
75 957,84
 
Świetlica wiejska
 
Kojły
1954 r.
drewniany
18 331,00
18 331,00
0
 
Świetlica wiejska
 
Kuraszewo
1986 r.
murowany
43 791,00
22 990,27
20 800,73
 
Świetlica wiejska
Zbucz
1954 r.
33 002,49
10 917,00
22 085,49
 
Świetlica wiejska
Osówka
murowany
1 855,00
1 855,00
0
 
Świetlica wiejska
Kamień
drewniany
18 331,00
18 331,00
0
 
Magazyn
 ( nawozowy)
Czyże
murowany
12 292,00
12 292,00
0
 
Magazyn po CN
Czyże
murowany
18 331,00
18 331,00
0
 
Chlewnia
Leniewo
murowany
17 832,00
17 832,00
0
 
Budynek OSP
Czyże
murowany
75 050,52
34 523,77
40 526,75
 
Budynek OSP
 
Klejniki
Murowany
1979 r.
94 589,01
45 584,10
49 004,91
 
Budynek hydroforni
Szostakowo
1986r.
7 175,00
3 587,50
            3 587,50
 
Budynek hydroforni
Klejniki
1986r.
11 864,00
5 932,00
5 932,00
 
Budynek hydroforni
Czyże
1986
21 111,00
10 555,50
10 555,50
 
Garaże
Czyże
1983r.
4 boksy + 4 gospodarcze
13 326,00
7 662,45
5 663,55
 
Garaże
Czyże
2 boksy
3 900,00
2 242,50
1 657,50
 
Budynek gospodarczy
Czyże
murowany
840,00
840,00
0
 
Przystanki PKS
 
Na terenie całej gminy
 
5 575,61
1 697,52
3 878,09
 
Kotłownia przy bud. Mieszkalnym
Czyże
olejowa
210 855,75
88 559,52
122 296,23
Gr.II. Obiekty inźynierii lądowej i wodnej
 
 
3 841 175,34
628 018,33
3 213 157,01
 
Wodociąg
 
kol. Kojły – kol.Kuraszewo
2003r
254 613,27
22 278,66
232 334,61
 
Wodociąg
Czyże – Rakowicze
2001r.
80 680,12
12 438,18
68 241,94
 
Wodociąg
 
Lady – Leniewo
2000 r.
210 618,91
31 592,84
179 026,07
 
Wodociąg
 
Klejniki- Śliwowo-Tynkowszczyzna
2001 r.
150 975,21
18 871,90
132 103,31
 
Wodociąg
 
Klejniki – kol. Buryckie
1998r.
47 288,00
9 457,60
37 830,40
 
Wodociąg
 
Czyźe – Podrzeczany
1998r.
147 998,00
30 216,26
117 781,74
 
Wodociąg
Kuraszewo –Bujakowszczyzna Kamień
1997r.
170 916,15
38 456,13
132 460,02
 
Wodociąg
 
Łuszcze-Podwierzanka
1996r.
150 681,00
37 670,25
113 010,75
 
Wodociąg
 
Leszczyny – Hukowicze
1995r
107 430,00
29 543,25
77 886,75
 
Wodociąg
 
Osówka- Kojły –Kuraszewo
1995-1996r.
366 349,00
100 745,98
265 603,02
 
Wodociąg
Szostakowo
1986r.
91 550,71
45 775,35
45 775,36
 
Wodociąg
Klejniki
1986r.
122 513,00
61 256,50
61 256,50
 
Wodociąg
Czyże
1986
310 681,70
153 980,63
156 701,07
 
Wysypisko gminne
Czyże
1989
70 000,00
29 750,00
40 250,00
 
Drogi gminne
 
 
1 295 304,54
-
1 295 304,54
 
Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie
Zbucz
2004
16 695,62
2 003,48
14 692,14
 
Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie
Łuszcze
2007
8 000,00
-
8 000,00
 
Kanał grawitacyjny
Czyże
2006
238 880,11
3 981,32
234 898,79
Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 
 
133 042,90
70 210,80
62 832,10
 
Zestaw komputerowy
podatki
1998 r.
7 603,75
7 603,75
0
 
Zestaw komputerowy
USC
1999r
4 892,40
4 892,40
0
 
Zestaw komputerowy
księgowość
2001 r.
4 844,62
4 844,62
0
 
Zestaw komputerowy
Gierasimiuk
2001 r.
3 122,80
3 122,80
0
 
Zestaw komputerowy
Kowalewski
2001 r.
4 237,27
4 237,27
0
 
Zestaw komputerowy
Ruczaj
2001 r.
3 936,00
3 936,00
0
 
Zestaw komputerowy do dow. Osobistych
Ewidencja ludności
2004 r.
29 040,22
29 040,22
0
 
Zestaw komputerowy /wdrażanie elektronicznych usług/
UG Czyze
2007
41 072,58
-
41 072,58
 
Zestaw komputerowy
USC
2007
5 882,10
5 882,10
-
 
Drukarka OKI
Ewidencja ludności
2001 r.
1 875,16
1 875,16
0
 
Motopompa pożarnicza
Czyże
2005 r.
26 536,00
4 776,48
21 759,52
Gr. VI Urządzenia techniczne
 
 
1 201 303,92
20 021,74
1 181 282,18
 
Oczyszczalnia ścieków
Czyże
2006
1 201 303,92
20 021,74
1 181 282,18
Gr. VII Środki transportu
 
 
472 717,30
364 580,90
108 136,40
 
Samochód p.pożarowy „STAR”244
OSP Czyże
 
1977 r.
25 815,00
25 815,00
0
 
Samochód p.pożarowy STAR -200
OSP Klejniki
1995 r.
17 046,00
17 046,00
0
 
Samochód p.pożarowy STAR -266
OSP Czyże
2003-2004 r.
121 684,30
45 755,90
75 928,40
 
Autobus szkolny Autosan H9-21
 
1996 r.
66 612,00
66 612,00
0
 
Autobus szkolny
pomarańczowy
2003 r.
241 560,00
209 352,00
32 208,00
Gr. VIII.-Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i wyposażenie
 
 
63 028,10
17 183,22
45 844,88
 
Radiotelefon GM 950
UG Czyże
2 000
2 807,04
2 807,04
0
 
Telefax
 
1996r
1 260,00
1 260,00
0
 
Kserokopiarka CANON NP. 6216
UG Czyże
1998 r
6 551,40
6 551,40
0
 
Kopiarko-drukarka Canon CP -660
UG Czyże
2005 r.
kolorowa
7 930,00
2 022,15
5 907,85
 
Blaszak OSP
Morze
2005 r.
4 899,66
979,93
3 919,73
 
Rampa do przeglądu samochodu
Czyże
1983 r.
6 196,00
3 562,70
2 633,30
 
Zestaw ratowniczy
OSP Czyże
2006
6 634,00
-
6 634,00
 
Sprzęt do ratownictwa technicznego
OSP Czyże
2007
26 750,00
-
26 750,00
 
razem
 
 
7 853 277,66
1 673 293,81 
6 179 983,85
 
 
 
 
Mienie zaewidencjonowane w Zespole Szkół w Czyżach
 
Lp.
Grupa ,rodzaj
Nazwa środka. trwałego
Miejsce Położenia
Charakterystyka
Wartość
zaksięg. brutto
Umorzenie
Wartość netto
 
Gr.I
Budynki i lokale
 
 
 
92 700
 
75 172,50
 
17 527,50
 
Budynek szkolny
Czyże
Drewniany
1890r
3 500,00
3 500,00
0
 
Budynek szkolny
Czyże
Murowany
1973r.
36 000,00
28 800,00
7 200,00
 
Budynek szkolny
Klejniki
 
Murowany
1965 r.
35 000,00
35 000,00
0
 
chlewnia
Czyże
 
Drewniany
1976r.
600,00
435,00
165,00
 
piwnica
czyże
Murowany
1976r.
1 200,00
870,00
330,00
 
Budynek garażowo-magazynowy
klejniki
Murowany
1991 r.
14 000,00
4 900,00
9 100,00
 
Budynek gospodarczy
Czyże
Murowany
1985r
700,00
350,00
350,00
 
Budynek gospodarczy
Klejniki
Murowany
1965r.
800,00
800,00
0
 
Budynek gospodarczy
Klejniki
 
Murowany
1982 r.
900,00
517,50
382,50
 
Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 
 
 
 
 
132 674,72
 
 
 
125 087,77
 
 
 
7 586,95
 
Kserokopiarka
Czyże
 
2 700,00
2 700,00
0
 
Kopiarka
Czyże
 
4 500,00
1 942,50
2 557,50
.
Zestaw komputerowy
Czyże
 
10 070,01
5 286,76
4 783,25
 
Zestaw komputerowy
Czyże
 
5 916,04
5 916,04
0
 
Zestaw komputerowy
Czyże
 
20 732,58
20 732,58
0
 
Zestaw komputerowy
Czyże
 
33 944,69
33 944,69
0
 
Zestaw komputerowy
Czyże
 
31 979,95
31 979,95
0
 
Zestaw komputerowy
Klejniki
 
6 099,05
6 099,05
0
 
Zestaw komputerowy
Klejniki
 
11 840,00
11 840,00
0
 
Komputer + drukarka
Czyże
 
4 892,40
4 646,20
246,20
Gr. VII
 Środki transportu
 
 
 
8 500,00
 
8 500,00
 
0
 
Wóz asenizacyjny
Czyże
 
8 500,00
8 500,00
0
 
razem
 
 
233 874,72
208 760,27
      25 114,45
  
Mienie zaewidencjonowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 
Lp.
Grupa ,rodzaj
Nazwa środka. trwałego
Miejsce Położenia
Charakterystyka
Wartość
zaksięg. brutto
Umorzenie
Wartość netto
 
Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego stosowania
 
 
13 638,34
13 638,34
0
1.
Kserokopiarka
GOPS Czyże
19.10.1996r.
6 874,00
6 874,00
0
2.
Zestaw komputerowy
GOPS Czyże
31.12.1997r.
6 764,34
6 764,34
0
 
 
  
Mienie zaewidencjonowane w Instytucji Kultury
 
Lp.
Grupa ,rodzaj
Nazwa środka. trwałego
Miejsce Położenia
Charakterystyka
Wartość
zaksięg. brutto
Umorzenie
Wartość netto
 
Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 
 
4 980,00
4 980,00
0
1.
Zestaw komputerowy
GOK Czyże
29.10.2001r.
4 980,00
4 980,00
0
 
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-02-08

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2008-02-12

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-02-08