OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na stanowisko referenta do spraw wymiaru podatku i opłat

Wójt Gminy Czyże informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw wymiaru podatku i opłat

w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 wybrany/a został/a

Pan/i Anna Paszkowska zamieszkały/a Klejniki

Uzasadnienie wyboru:

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku, ponadto otrzymała najwyższą liczbę punktów zarówno z rozmowy kwalifikacyjnej jak i testu wiedzy. Dodatkowym atutem było doświadczenie kandydatki zdobyte w urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, 25.08.2017 r.


WÓJT GMINY CZYŻE

17-207 CZYŻE 98

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Samodzielne stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat.

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe - ekonomiczne,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia,

7) znajomość obsługi komputera, (pakiet MS Office),

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu:

a) ustawa o samorządzie gminnym,

b) ustawy o pracownikach samorządowych,

c) ustawy o rachunkowości,

d) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

f) dział III ordynacji podatkowej,

g) kodeks postępowania administracyjnego.

2) zaświadczenie lekarskie,

3) odbyty staż pracy w urzędzie (mile widziany staż pracy w administracji samorządowej),

4) znajomość języka „miejscowego”,

5) zdolności interpersonalne, a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, samodzielność wykonywania zadań,

6) wysoka kultura osobista,

7) dyspozycyjność,

8) posiadanie prawa jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dokonywanie wymiaru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych,

2) ustalanie podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i prowadzenia urządzeń ewidencyjno- księgowych w tym zakresie,

3) rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wymiarów podatków i opłat,

4) prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów,

5) prowadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

6) przeprowadzanie odrębnych kontroli w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego,

7) sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej, w tym również w zakresie skutków ustawowych ulg i zwolnień, określonych w ustawie o podatku rolnym, o lasach oraz skutków obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości,

8) kompletowanie akt i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg i zwolnień ustawowych,

9) przygotowywanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

10) przygotowywanie zaświadczeń o okresach składkowych z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników,

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

12) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

13) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta,

14) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa,

15) opracowywanie założeń polityki społeczno- gospodarczej gminy,

16) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,

17) realizacja dochodów budżetowych,

18) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie,

19) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,

20) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu,

21) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,

22) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

23) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

24) prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

25) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie,

26) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej,

27) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

28) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

29) wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz określenie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. poz. 922.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016. poz. 902.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.

2) W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

3) Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dodatkowe:

1) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3) Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.

4) Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od zakończenia procedury naboru za okazaniem dowodu tożsamości w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 17, po tym czasie komisyjnie zostaną zniszczone.

5) Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę od dnia 1 września 2017 r.

a) po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność,

b) pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

6) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 27.07.2017 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INTENDENTA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-01-19