OGŁOSZENIE O WYNIKU

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na stanowisko referenta do spraw obsługi kasowej i gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Czyże informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw obsługi kasowej i gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 wybrana została Pan/i Małgorzata Stulgis zamieszkała Hajnówka.

Uzasadnienie wyboru:

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, 28.12.2017 r.


WÓJT GMINY CZYŻE

17-207 CZYŻE 98

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej i gospodarki odpadami komunalnymi

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe – ekonomiczne lub administracyjne,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia,

7) znajomość obsługi komputera, (pakiet MS Office),

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu:

a) ustawy o odpadach,

b) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

b) ustawy o samorządzie gminnym,

b) ustawy o pracownikach samorządowych,

c) ustawy o rachunkowości,

d) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

f) dział III ordynacji podatkowej,

g) kodeks postępowania administracyjnego.

2) zaświadczenie lekarskie,

3) odbyty staż pracy w urzędzie (mile widziany staż pracy w administracji samorządowej),

4) znajomość języka „miejscowego”,

5) zdolności interpersonalne, a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, samodzielność wykonywania zadań,

6) wysoka kultura osobista,

7) dyspozycyjność,

8) posiadanie prawa jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury,

2) prowadzenie spraw związanych z umarzaniem odsetek za zwłokę, odraczaniem terminów płatności, rozkładaniem zobowiązań podatkowych na raty, opłaty prolongacyjnej,

3) prowadzenie zakupu druków płatniczych,

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o opłacie skarbowej,

5) zaopatrzenie w druki ścisłego zarachowania i prowadzenia ich ewidencji,

6) prowadzenie ewidencji analitycznej "Rozrachunki z tytułu zaliczek",

7) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

8) kompletowanie akt i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg uznaniowych w podatkach lokalnych,

9) kompletowanie akt i przygotowywanie decyzji w sprawach umarzania zaległości podatkowych i rozłożenie na raty,

10) inkaso opłaty targowej,

11) naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu gminnego, aktualizacja naliczeń oraz prowadzenie ewidencji rozliczeń dzierżawców mienia komunalnego

12) prowadzenie i aktualizacja ewidencji odpadów komunalnych w oparciu o składane deklaracje, przy wykorzystaniu programu GOK+,

13) przygotowywanie zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

14) prowadzenie sprawozdawczości z gospodarki odpadami komunalnymi,

15) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

16) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta,

17) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa,

18) opracowywanie założeń polityki społeczno- gospodarczej gminy,

19) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,

20) realizacja dochodów budżetowych,

21) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie,

22) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,

23) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu,

24) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,

25) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

26) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

27) prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

28) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie,

29) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej,

30) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

31) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

32) wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz określenie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. poz. 922.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016. poz. 902.ze zm.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 1400.

2) W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

3) Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dodatkowe:

1) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3) Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.

4) Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od zakończenia procedury naboru za okazaniem dowodu tożsamości w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 17, po tym czasie komisyjnie zostaną zniszczone.

5) Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę od dnia 10 stycznia 2018 r.

a) po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność,

b) pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

6) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 08.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INTENDENTA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-01-19